بایگانی برچسب: s

مونا زارع نامه شماره ۲۲

طنز دنباله دار / مونا زارع “طنز نویس” نامه شماره ۲۲

قسمت بیست و دوم: چگونه با پدرت آشنا شدم  “کت بی صاحب”

نامه شماره ۲۲ موهایم را صورتی و چتری‌هایم را هم تا روی ابروهایم کوتاه کرده بودم و از حمام بیرون آمدم. یعنی در یک کتابی نوشته بود دخترها وقتی شکست می‌خورند یک دستی در قیافه‌شان می‌برند و طبیعتا بعد از ۲۱ مورد شکست، رنگی کمتر از صورتی میزان سنگینی شکست‌هایم را نشان نمی‌داد. بعد از پرتاب بشقاب مامان از آشپزخانه به سمت کله‌ام و جاخالی دادنم و اصابت بشقاب به گوشه چشم بابا به طرف اتاقم فرار کردم و در را روی خودم قفل کردم. آن زمان از پنجره اتاقم آشپزخانه خانه خانم وفایی معلوم بود. یعنی هر وقت پرده را کنار می‌زدم، ادامه خواندن مونا زارع نامه شماره ۲۲