بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب قرآنی

از ائمه معصومین صلوات الله علیهم منقولست که هرکس خوابی ببیند و تعبیر آنرا بخواهد بداند ببیند از ماه چند شب گذشته است به ازای هر شب یک سوره از سوره های قرآن شماره کند و بعد از آن به ازای هر شبی که که گذشته یک آیه بشمارد در آیه آخر تعبیر خواب او خواهد بود مثلا اگر از ماه ده روز گذشته باشد ده از اول قرآن بشمارد سوره دهم آیه دهم همان سوره تعبیر خواب خواهد بود.

اگر در خواب کتاب قرآن دیده اید و تعبیر کتاب قرآن را می خواهید بروید به تعبیر خواب قرآن

رد غیر این صورت برای دیدن ادامه متن تعبیر خواب قرآنی به ادامه خواندن بروید …

ادامه خواندن تعبیر خواب قرآنی

تعبیر خواب قرآن

 تعبیر خواب نوشتن قرآن
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با مرکب چیزی از قرآن یا اسمی از اسم‌های خداوند را می‌نویسی، تعبیرش خوبی و درستی تو می‌باشد،

اگر می خواهید با قرآن تعبیر خواب کنید بروید به تعبیر خواب قرآنی

ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی قرآن یا توحید و یا دعا می‌نویسی، تعبیرش خیر و برکت و سود و منفعت می‌باشد .

تعبیر خواب خواندن قرآن

اگر در خواب بیند که آیه رحمت می خواند، دلیل بشارت است از حق تعالی. پس شکر باید نمود. اگر بیند آیه عذاب خواند، دلیل خشم حق تعالی بود پس توبه باید کرد.

برای متن کامل لطفا به ادامه خواندن بروید ….

ادامه خواندن تعبیر خواب قرآن