بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب حمله سگ

تعبیر خواب سگ وحشی و حمله سگ دشمن است .

اگر سگ به شما حمله ور شد و شما را گاز گرفت در رویارویی با مشکل بوجود آمده شکست خواهید خورد .

در تعبیر خواب اگر سگ به سمت شما حمله کرد و شما توانستید از دستش فرار کنید ، یا بر دشمن پیروز می شوید یا از پس آن مشکل بر خواهید آمد .

حمله سگ هار و وحشی : کسی بفکر دشمنی با شماست .

اگر سگ وحشی به شما حمله کرد و شما با آن مقابله کردید : برای شما مشکلاتی بوجود می آید که در این بین شما درگیری های بسیاری خواهید داشت و زیان می بینید .

اگر سگی از شما چیزی قاپید و برد : مال از دست می دهید .

ادامه خواندن تعبیر خواب حمله سگ

تعبیر خواب سگ

عکس سگ - مطلب تعبیر خواب سگ
دیدن سگ در خواب

در تعبیر خواب سگ ، سگ ممکن است به رنگ های مختلف سفید و سیاه و قهوه ای و … و به صورت دوست یا یک سگ هار و وحشی باشد .  معبران غربی در مورد سگ تعابیر دیگری دارند که کلا با تعابیر معبران اسلامی و شرقی متفاوتند. این تفاوت از آن جا ناشی می شود که برداشت، نسبت به سگ با روابطی که آن ها با سگ دارند، فرق می کند. لذا ما ۲ گونه تعبیر خواب از سگ را در این مقاله بررسی کردیم و شما باید نسبت به برداشت خود خواب خود را تعبیر کنید . سگ‌ها در خوابهای‌ ما می‌توانند نماد یک‌ سری‌ از نقطه‌ نظرات‌ و برداشت‌های‌ شخصی‌ باشند و درعین‌ حال‌ نماد ساختار دفاعی‌ بیننده‌ خواب‌محسوب‌ می‌شوند و می‌توانند نشان‌ دهنده‌ محدودیت‌های‌ شخصیت‌ شما به‌ شمار آیند. به ادامه مطلب بروید …..

ادامه خواندن تعبیر خواب سگ