بایگانی برچسب‌ها : تعبیر خواب پیاز سرخ شده

تعبیر خواب پیاز

 

ابراهيم كرماني در تعبیر خوابب پیاز گويد: تعبیر خواب پیاز خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بيننده خواب مصلح و مستور است، به جهد خود را از خوردن حرام رفع كند. اگر بيننده خواب مصلح نباشد، دليل كه مال حرام جمع كند و پيوسته در وي سخنان زشت گويند، خاصه چون پياز سرخ است. اگر در خواب پياز پخته خورد، تعبیرش كه سرانجام از حرام خوردن توبه كند و به خداي تعالي بازگردد. اگر پیاز سفید در خواب دیدید تعبیر آن ادامه‌ی خواندن