بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب پیاز

 

ابراهیم کرمانی در تعبیر خوابب پیاز گوید: تعبیر خواب پیاز خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بیننده خواب مصلح و مستور است، به جهد خود را از خوردن حرام رفع کند. اگر بیننده خواب مصلح نباشد، دلیل که مال حرام جمع کند و پیوسته در وی سخنان زشت گویند، خاصه چون پیاز سرخ است. اگر در خواب پیاز پخته خورد، تعبیرش که سرانجام از حرام خوردن توبه کند و به خدای تعالی بازگردد. اگر پیاز سفید در خواب دیدید تعبیر آن ادامه خواندن تعبیر خواب پیاز