بایگانی برچسب‌ها : تعبیر خواب پنیر خریدن

تعبیر خواب پنیر

تعبیر خواب پنیر – محمد ابن سيرين گويد: پنير به خواب، اگر خشك باشد، تعبیرش مال اندك است كه از سفر حاصل شود بيننده را و پنيرتر، تعبیرش مال بسيار است، كه در حضر بدست آيد. جابرمغربي گويد: پنير تر در خواب تعبیرش مال و نعمت است كه به آساني بيابد و پنير خشك سفري است با اندك منفعت. اگر كسي به خواب بيند نان با پنير ميخورد، دليل كه در سفري او را مالي اندك با غم و اندوه حاصل شود و بعضي از معبران گويند علتي بدو رسد، لكن زود خلاص شود. اگر کسی در خواب ببیند که نان و پنیر و گردو می خورد تعبیرش مال و ثروت فراوان و روزی زیاد است .

منوچهر مطيعي تهراني در تعبیر خواب پنیر گويد: …. ادامه‌ی خواندن