بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب پنیر

تعبیر خواب پنیر – محمد ابن سیرین گوید: پنیر به خواب، اگر خشک باشد، تعبیرش مال اندک است که از سفر حاصل شود بیننده را و پنیرتر، تعبیرش مال بسیار است، که در حضر بدست آید. جابرمغربی گوید: پنیر تر در خواب تعبیرش مال و نعمت است که به آسانی بیابد و پنیر خشک سفری است با اندک منفعت. اگر کسی به خواب بیند نان با پنیر میخورد، دلیل که در سفری او را مالی اندک با غم و اندوه حاصل شود و بعضی از معبران گویند علتی بدو رسد، لکن زود خلاص شود. اگر کسی در خواب ببیند که نان و پنیر و گردو می خورد تعبیرش مال و ثروت فراوان و روزی زیاد است .

منوچهر مطیعی تهرانی در تعبیر خواب پنیر گوید: …. ادامه خواندن تعبیر خواب پنیر