بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب پرنده

در تعبیر خواب پرنده ، پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان یک رنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند. اگر در خواب دیدید که پرنده ای دارید تعبیرش این هست که به مراد دل خود می رسید بخصوص اگر پرنده زیبا و خوش رنگ و خوش آواز باشد . پرنده سبز تعبیرش سلامتی و زندگی خوب است . این گویای رسیدن به نهایت مراد است و مبارک خوابی است. اگر در خواب ادامه خواندن تعبیر خواب پرنده