بایگانی برچسب‌ها : تعبیر خواب پا

تعبیر خواب پا

تعبیر خواب پا – تعبیر خواب پای برهنه

حضرت دانيال گويد: اگر كسي در خواب بيند يك پاي او بريده بود يا شكسته، تعبیر كه نيمه مال او از وي ضايع گردد. اگر در خواب هر دو پاي بريده يا شكسته بيند، تعبیر كه جمله مالش برود يا خود بميرد و معبران گويند: اگر شخصي هر دو پاي خود را بريده يا شكسته بيند، تعبیر كه به سفر شود. اگر ديد پاي او آهنين يا مسين است، تعبیر كه ادامه‌ی خواندن