بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب پا

تعبیر خواب پا – تعبیر خواب پای برهنه

حضرت دانیال گوید: اگر کسی در خواب بیند یک پای او بریده بود یا شکسته، تعبیر که نیمه مال او از وی ضایع گردد. اگر در خواب هر دو پای بریده یا شکسته بیند، تعبیر که جمله مالش برود یا خود بمیرد و معبران گویند: اگر شخصی هر دو پای خود را بریده یا شکسته بیند، تعبیر که به سفر شود. اگر دید پای او آهنین یا مسین است، تعبیر که ادامه خواندن تعبیر خواب پا