بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب مار گزیدگی

در اکثر تعابیر مار به دشمن تعبیر شده است و در بعضی از تعابیر به ندرت و در حالت های خاص به ثروت .

تعبیر خواب مار گزیدگی و نیش زدن مار : اگر شما در خواب ماری دیدید که به شما حمله کرد و مورد مارگزیدگی قرار گرفتید تعبیرش خوب نیست . زیرا این نشانه این هست که در وحله اول اگر دشمن باشد ، آن دشمن بر شما پیروز می شود و زهر خود را بر شما خواهد ریخت که این شدت و میزان صدمه به بزرگی و کوچکی مار و همچنین به رنگ مار بستگی دارد .

اگر مار ثروت نیز تعبیر شود ،…. ادامه خواندن تعبیر خواب مار گزیدگی