بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب مار کبری

در خواب مار کبری تعبیر بدین صورت است که خطرناک ترین دشمنی که می توانید داشته باشید در نزدیکی شماست و از آن بی خبرید که نسبت به رنگ های مار کبری یی که در خواب می بینید متفاوت است . اگر مار کبری سفید ببینید دشمن شما با کمی توجه به اطرافتان و اطرافیانتان یا از دوست یا همکار معلوم می شود . اگر سیاه باشد دشمنتان را تا لحظه ی آخر نمی توانید شناسایی کنید . اگر در خواب مار کبری زرد رنگ دیدید تعبیرش دشمنیست بیمار گونه یا کهن سال اگر مار کبری قرمز یا قهوه ای دیدید دشمنتان سخت ترین ضربه را به شما وارد خواهد کرد . اگر در خواب مار کبری سبز دیدید تعبیرش این هست که دشمن شما یک فرد تازه به دوران رسیده است که از تجربه کمتری برخوردار است و همانقدر که خطرناک است دارای نقاط ضعف فراوانی هست .

ادامه خواندن تعبیر خواب مار کبری