بایگانی برچسب: s

خواب مار امام صادق و ابن سیرین

تعبیر خواب مار از محمدبن سیرین گوید: دیدن مار به خواب ، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند. اگر بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که … ادامه خواندن خواب مار امام صادق و ابن سیرین