بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب مادر

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :
تعبیر دیدن مادر در خواب، به حالت مادر بستگی دارد. ممکن است دیدن مادر در خواب به مهربانی و دلسوزی و نجات یافتن از بلا و ناراحتی دلالت داشته باشد.

لوک اویتنهاو می گوید :

دیدن مادر و یا صحبت کردن با او : برنامه هایی که برای خود در نظر گرفته اید به انجام خواهند رسید

مادر را مرده دیدن : اگر مادر زنده باشد ، زندگی طولانی سعادتمند  برای مادر اگر مادر مرده باشد برای بیننده خواب .

در ادامه خواندن بقیه تعبیر خواب مربوط به مادر به صورت کامل و جامع نوشته شده است .

ادامه خواندن تعبیر خواب مادر