بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب خانه

تعبیر خواب خانه از دید حضرت یوسف ع
تعبیر خواب خانه ساختن خوشحالی و عیش است .

تعبیر خواب خانه از دید محمد بن سیرین
خانه تک ، زن است
خانه را با ستونهای خانه را از جای برداشتن ، خواستن زنی با کرم و مروت است
و زنش آبستن خواهد شد .
وارد خانه نو شدن ، خواستن زنی توانگر است .
تعبیر خواب در خانه خود را شکستن ، رسیدن مال از کسی است .

تعبیر خواب خانه از دید ابراهیم کرمانی
تعبیر خواب خریدن خانه و خانه داشتن ، رسیدن مال فراوان است .

بقیه تعبیر خواب خانه در ادامه خواندن …..  ادامه خواندن تعبیر خواب خانه