بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب قرآن

 تعبیر خواب نوشتن قرآن
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با مرکب چیزی از قرآن یا اسمی از اسم‌های خداوند را می‌نویسی، تعبیرش خوبی و درستی تو می‌باشد،

اگر می خواهید با قرآن تعبیر خواب کنید بروید به تعبیر خواب قرآنی

ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی قرآن یا توحید و یا دعا می‌نویسی، تعبیرش خیر و برکت و سود و منفعت می‌باشد .

تعبیر خواب خواندن قرآن

اگر در خواب بیند که آیه رحمت می خواند، دلیل بشارت است از حق تعالی. پس شکر باید نمود. اگر بیند آیه عذاب خواند، دلیل خشم حق تعالی بود پس توبه باید کرد.

برای متن کامل لطفا به ادامه خواندن بروید ….

ادامه خواندن تعبیر خواب قرآن