بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب تخم مرغ و تخم پرندگان


تعبیر خواب تخم مرغ از محمد بن سیرین

تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب دلیل بر قدرتمندی و نیرو است .

تعبیر خواب تخم مرغ از دید حضرت دانیال ع
تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب کنیز است.چنانچه خداوند در آیه ۴۸ سوره صافات می فرماید گویی همچون تخم مرغ هایی پنهان داشته شده اند
اگر در خواب ببیند مرغ جلوی او تخم بگذارد تعبیر خواب این است که از زنی فرومایه یا کنیز صاحب بچه می شود.
اگر در خواب تخم ناشناسی را ببیند بطوریکه نداند تخم برای کیست با زنی با ارزش و موقر ازدواج می کند .

بقیه تعبیر خواب تخم مرغ در ادامه خواندن … ادامه خواندن تعبیر خواب تخم مرغ و تخم پرندگان