بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب تجاوز یا نزدیکی و آمیزش

در تعابیر خواب تجاوز کردن یا مورد تجاوز وارد شدن همان معنی تعبیر خواب جماع کردن و آمیزش و نزدیکی و همبستری را دارد . تعبیر همه واژه های ذکر شده یک چیز است . در زیر این تعبیر خواب بطور کامل و جامع آمده است . معنی جماع ، همان نزدیکی و همبستری می باشد . تقریبا خواب تجاوز یا همبستری خوب است هم اگر زن ببیند هم اگر مرد ببیند و نشانه رسیدن به خیر و مقصود است حتی اگر به زن به زور تجاوز شده باشد . دیدن آب منی در خواب ، خواب را باطل می کند . در ادامه خواندن شما می توانید بطور کامل تعبیر خواب تجاوز ، آمیزش و همبستری را بخوانید .

ادامه خواندن تعبیر خواب تجاوز یا نزدیکی و آمیزش