بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب بچه

محمدبن سیرین: اگر در خواب بیند او را بچه دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شود اگر در خواب بیند او را بچه پسری آمد، دلیل است او دختری آید اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد .

تعبیر خواب بچه ابراهیم کرمانی اگر بیند که …. ادامه خواندن تعبیر خواب بچه