بایگانی برچسب‌ها : تعبیر خواب بالارفتن با آسانسور

تعبیر خواب آسانسور

1ـ اگر خواب ببينيد با آسانسور بالا مي رويد ، نشانة آن است كه در كسب ثروت و به دست آوردن مقام اجتماعي پيروز مي شويد.اما اگر خواب ببينيد با آسانسور پايين مي رويد ، تعبیرش آن است كه بدبختي باعث دلسردي و نوميدي شما مي كردد.

2ـ اگر خواب ببينيد براي سوار شدن به آسانسور به موقع نمي رسيد ، تعبیرش آن است كه ادامه‌ی خواندن