بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب انگشتر و حلقه

تعبیر خواب انگشتر به روایت امام جعفر صادق : انگشتری سیمین در خواب بر چهار وجه بود. اول: مملکت، دوم: زن، سوم: فرزند، چهارم: مال و انگشتری زرین نیک بود. اگر زنی بیند که انگشتری با نگین از او ضایع شد، دلیل است حشمت و جاه او بشود یا فرزندش بمیرد یا مالش تلف شود. اگر والی بود معزول گردد. اگر زن بیند شوهرش بمیرد یا فرزندش. بقیه در ادامه مطلب … ادامه خواندن تعبیر خواب انگشتر و حلقه