بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب انار

از آنجایی که انار یک میوه بهشتی و دارای خواص بسیار خوب است تعبیر خواب انار و دیدن انار در خواب نیز معمولا خوب هست . در این پست ما تعبیر خواب انار را از ابن سیرین ، امام صادق و ابراهیم و حضرت یوسف و غیره برای شما قرار دادیم .

تعبیر خواب انار به روایت امام جعفر صادق خوردن انار شیرین در خواب بر سه وجه است. اول: مال جمع کردن، دوم: زن پارسا، سوم: شهر آبادان. لیکن انار ترش غم است. اسماعیل بن اشعث گوید: اگر پادشاه بیند اناری داشت ادامه خواندن تعبیر خواب انار