بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب اذان

تعبیر خواب اذان ابن سیرین گوید: هر بنده مصلح و مومن و مستور چون در جایگاهی معروف صدای اذان  یا بانگ نماز شنید ، تعبیرش حج بیت الله بگذارد. اگر بانگ اذان در جایگاهی مجهول شنید ، مکروهی و ناپسندی بدو رسد. اگر این خواب را مردی فاسق دید، دلیل که او را به دزدی گیرند. اگر دید بانگ اذان را از مسجد یا از مناره دهد، تعبیر خوابش  ادامه خواندن تعبیر خواب اذان