بایگانی برچسب‌ها : تعبیر خواب اذان دادن

تعبیر خواب اذان

تعبیر خواب اذان ابن سيرين گويد: هر بنده مصلح و مومن و مستور چون در جايگاهي معروف صدای اذان  يا بانگ نماز شنید ، تعبیرش حج بيت الله بگذارد. اگر بانگ اذان در جايگاهي مجهول شنید ، مكروهي و ناپسندي بدو رسد. اگر اين خواب را مردي فاسق ديد، دليل كه او را به دزدي گيرند. اگر ديد بانگ اذان را از مسجد يا از مناره دهد، تعبیر خوابش  ادامه‌ی خواندن