بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب بیضه (خایه)

تعبیر خواب اخته بودن یا بریده شدن بیضه (معنی بیضه همان خایه مرد است )
[منظور از اخته مردی است که بیضه خود را از دست داده باشد یا بیضه مرد بریده شده باشد .]
ابن سیرین می‌گوید: اگر اختۀ غریبه‌ای را ببینی که صالح و درستکار است و از روی علم و حکمت صحبت می‌کند، تعبیرش این است که آن شخص فرشته می‌باشد که تو را به راه راست دعوت کرده و هشدار یا بشارت می‌دهد (زیرا شهوت در فرشته‌ها وجود ندارد)، ولی اگر حرف‌هایش از روی علم و حکمت نباشد یـعـنـی آن شخص فرشته نیست.
اگر در خواب ببینی خودت را اخته کرده‌ای، یـعـنـی در جنگ با دشمن خوار و حقیر می‌شوی، ولی به اطاعت و بندگی خداوند مایل خواهی شد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: فرزندت از دنیا می‌رود و صاحب فرزند دیگری نخواهی شد، ولی توانگر و ثروتمند می‌شوی .

بقیه تعبیر خواب بیضه در ادامه خواندن ….

ادامه خواندن تعبیر خواب بیضه (خایه)