بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب آواز خواندن

تعبیر خواب آواز خواندن از ابن سیرین – محمد بن سیرین گوید: آواز مرد درخواب، چون بلند بود، دلیل کند که در میان مردم بزرگی یابد. اگر کسی بیند که آوازش بلند گشته بود، دلیل کند بر قدر بلندی آواز، نامش بلند گردد. اگر بیند که آوازش ضعیف گشته، …. ادامه خواندن تعبیر خواب آواز خواندن