بایگانی برچسب‌ها : تعبیر خواب آهوی مرده

دیدن آهو در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب آهو

تعبیر خواب آهو

ابراهيم كرماني گويد: اگر خواب بيند كه آهو رافرا گرفت، تعبیرش كنيزك خوب روي او را حاصل شود. اگر بيند كه گلوي آهو را ببريد ، دليل كه دوشيزگي دختري را به برگيرد. اگر بينده در خواب آهو را از قفا گلو ببريد، دليل كه با كنيزكي به خلاف شريعت مجامعت كند. اگر بيند كه پوست آهو را بكند، دليل كه با زني غريب زنا كند. اگر در خواب بيند كه …. ادامه‌ی خواندن