بایگانی برچسب: s

تعبیر خواب آسمان

تعبیر خواب آسمان به روایت امام جعفر صادق : اگر بیند که آسمان به گونه سبز بود تعبیر بود که در آن دیار خیر و صلاح و ایمنی بود و اگر ببیند که به گونه سفید بود دلیل که در آن موضع رنج و بیماری بود و اگر ببیند که آسمان سرخ بود دلیل بود که در آن دیار جنگ و خون ریختن است و اگر ببیند که آسمان سیاه بود دلیل که در آن دیار بلا و فتنه عظیم بود و اگر ببیند که آسمان روشن تر از آن بود که باید باشد دلیل کند که او روشنایی تمام دین حاصل گردد اگر در خواب ببیند که برابر او در آسمان گشوده شد تعبیرش آن است ادامه خواندن تعبیر خواب آسمان