تعبیر خواب قاعدگی

واژه پریود به معنام دوره می باشد . پریود شدن و قاعدگی و قاعده شدن همه به یک معناست . در قدیم به پریود شدن حیض میگفتند . در متن های قدیمی یا کتب قدیمی منظور از حیض همان پریود شدن و قاعدگی می باشد .

زمان دیدن خواب پریود شدن و یا قاعدگی در تعبیر آن اهمیت دارد. به طور مثال اگر فردی خوشحال باشد این احتمال وجود دارد که در خواب رویای خوشحالی ببیند و همینطور اگر دختری در دوران قاعدگی خود باشد ممکن است رویای پریود شدن ببیند. پس زمان دیدن این‌گونه‌ها در تفسیر و تعیین آن تأثیر گذار است. در برخی موارد برخی از بانوان با نگرانی از بارداری خواب پریود شدن دیده و این خواب ناشی از اینگونه نگرانی‌هاست. برای تعبیر خواب پریود شدن به ادامه مطلب بروید .

ادامه خواندن تعبیر خواب قاعدگی

تعبیر خواب تجاوز یا نزدیکی و آمیزش

در تعابیر خواب تجاوز کردن یا مورد تجاوز وارد شدن همان معنی تعبیر خواب جماع کردن و آمیزش و نزدیکی و همبستری را دارد . تعبیر همه واژه های ذکر شده یک چیز است . در زیر این تعبیر خواب بطور کامل و جامع آمده است . معنی جماع ، همان نزدیکی و همبستری می باشد . تقریبا خواب تجاوز یا همبستری خوب است هم اگر زن ببیند هم اگر مرد ببیند و نشانه رسیدن به خیر و مقصود است حتی اگر به زن به زور تجاوز شده باشد . دیدن آب منی در خواب ، خواب را باطل می کند . در ادامه خواندن شما می توانید بطور کامل تعبیر خواب تجاوز ، آمیزش و همبستری را بخوانید .

ادامه خواندن تعبیر خواب تجاوز یا نزدیکی و آمیزش

تعبیر خواب آلت تناسلی زن (عورت زن)

در اینجا منظور از آلت تناسلی زن، فَرج زن (یا در اصطلاح عامیانه عورت یا کُص – کُس) می‌باشد.

تعبیرگری در تعبیر خواب آلت تناسلی زن می‌گوید: اگر دو تا زن با هم یک فرج دارشتند، تعبیرش این است که آن‌ها زن یک مرد می‌شوند و با هر دو با یک مرد ازدواج می کنند .
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی فرج توورم کرده و بادکرده است، تعبیرش این است که مال و اموال به دست می‌آوری.

ادامه تعبیر خواب آلت تناسلی زن در ادامه خواندن….

ادامه خواندن تعبیر خواب آلت تناسلی زن (عورت زن)

تعبیر خواب پروانه

در تعبیر خواب ، پروانه هم انسان سبک مغز و احمق و جلف است و هم هوس است و از نوع هوس های زودگذر بخصوص هوس های جوانانه و کودکانه. پروانه در خواب های ما معرف سبکی و جلفی نیز هست. چنانچه در خواب خود.. ادامه خواندن تعبیر خواب پروانه

تعبیر خواب پسته

تعبیر خواب پسته در خواب اشتغال ذهنی و فکری است که گاه می تواند سرگرم کننده یا امید بخش هم باشد. دیدن پسته در خواب تعبیرش این هست که فکر می کنید و چنانچه دیدید ظرفی پسته مقابل خویش دارید خواب شما می گوید که در روزهای آینده ذهن و فکری مشغول خواهید داشت و به چیز یا چیزهایی که پیش می آیند فکر می کنید. اگر زن ها در خواب پسته ببینند تعبیرش این است که غیبت می کنند و پشت سر این و آن حرف می زنند. چنانچه در خواب ببینید که … ادامه خواندن تعبیر خواب پسته

تعبیر خواب پیاز

 

ابراهیم کرمانی در تعبیر خوابب پیاز گوید: تعبیر خواب پیاز خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بیننده خواب مصلح و مستور است، به جهد خود را از خوردن حرام رفع کند. اگر بیننده خواب مصلح نباشد، دلیل که مال حرام جمع کند و پیوسته در وی سخنان زشت گویند، خاصه چون پیاز سرخ است. اگر در خواب پیاز پخته خورد، تعبیرش که سرانجام از حرام خوردن توبه کند و به خدای تعالی بازگردد. اگر پیاز سفید در خواب دیدید تعبیر آن ادامه خواندن تعبیر خواب پیاز

تعبیر خواب پنیر

تعبیر خواب پنیر – محمد ابن سیرین گوید: پنیر به خواب، اگر خشک باشد، تعبیرش مال اندک است که از سفر حاصل شود بیننده را و پنیرتر، تعبیرش مال بسیار است، که در حضر بدست آید. جابرمغربی گوید: پنیر تر در خواب تعبیرش مال و نعمت است که به آسانی بیابد و پنیر خشک سفری است با اندک منفعت. اگر کسی به خواب بیند نان با پنیر میخورد، دلیل که در سفری او را مالی اندک با غم و اندوه حاصل شود و بعضی از معبران گویند علتی بدو رسد، لکن زود خلاص شود. اگر کسی در خواب ببیند که نان و پنیر و گردو می خورد تعبیرش مال و ثروت فراوان و روزی زیاد است .

منوچهر مطیعی تهرانی در تعبیر خواب پنیر گوید: …. ادامه خواندن تعبیر خواب پنیر

تعبیر خواب پا

تعبیر خواب پا – تعبیر خواب پای برهنه

حضرت دانیال گوید: اگر کسی در خواب بیند یک پای او بریده بود یا شکسته، تعبیر که نیمه مال او از وی ضایع گردد. اگر در خواب هر دو پای بریده یا شکسته بیند، تعبیر که جمله مالش برود یا خود بمیرد و معبران گویند: اگر شخصی هر دو پای خود را بریده یا شکسته بیند، تعبیر که به سفر شود. اگر دید پای او آهنین یا مسین است، تعبیر که ادامه خواندن تعبیر خواب پا

تعبیر خواب پلنگ

تعبیر خواب پلنگ محمد ابن سیرین گوید: پلنگ در خواب ، تعبیرش دشمن قوی و توانا بود. اگر بیند که با پلنگ جنگ می کرد، دلیل که با دشمن خود خصومت کند و خصم را ظفر و غلبه بود، یعنی اگر در خواب پلنگ بر وی غالب شد، در تعبیر دشمن بر وی غالب گردد. اگر او بر پلنگ غالب شد. او بر دشمن غالب گردد. اگر در خواب بیند گوشت پلنگ همی خورد، تعبیر که درجنگ و خصومت افتد، لیکن مظفر گردد و شرف و بزرگی یابد. ادامه خواندن تعبیر خواب پلنگ

تعبیر خواب پرنده

در تعبیر خواب پرنده ، پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان یک رنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند. اگر در خواب دیدید که پرنده ای دارید تعبیرش این هست که به مراد دل خود می رسید بخصوص اگر پرنده زیبا و خوش رنگ و خوش آواز باشد . پرنده سبز تعبیرش سلامتی و زندگی خوب است . این گویای رسیدن به نهایت مراد است و مبارک خوابی است. اگر در خواب ادامه خواندن تعبیر خواب پرنده