تعبیر خواب آسمان

تعبیر خواب آسمان به روایت امام جعفر صادق : اگر بیند که آسمان به گونه سبز بود تعبیر بود که در آن دیار خیر و صلاح و ایمنی بود و اگر ببیند که به گونه سفید بود دلیل که در آن موضع رنج و بیماری بود و اگر ببیند که آسمان سرخ بود دلیل بود که در آن دیار جنگ و خون ریختن است و اگر ببیند که آسمان سیاه بود دلیل که در آن دیار بلا و فتنه عظیم بود و اگر ببیند که آسمان روشن تر از آن بود که باید باشد دلیل کند که او روشنایی تمام دین حاصل گردد اگر در خواب ببیند که برابر او در آسمان گشوده شد تعبیرش آن است ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب بارداری

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که شکم او بزرگ شده بود چون زن آبستن ( باردار یا حامله )، دلیل کند که او را مال و نعمت دنیا حاصل گردد و هرچند که شکم بزرگتر بیند، مال دنیا بیشتر بود.

ابراهیم کرمانی در تعبیر خواب بارداری گوید: اگر فرزند….. ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب بستنی

تعبیر خواب بستنی

۱ـ خوردن بستنی در خواب ، تعبیرش آن است که در به ثمر رساندن مسئولیتهایی که به دوش گرفته اید موفق خواهید شد .

۲ـ اگر خواب ببینید بچه ها مشغول خوردن بستنی هستند …. ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب ببر

ببر حیوان درنده و عظیم الجثه و در عین حال قشنگ و دوست داشتنی است و تعبیر خواب ببر در کل دشمن است اما دشمنی قوی و کریم. دشمنی که شما به هیچ وجه توان مقابله و رو یارویی با او را ندارید اما همین دشمن کریم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما پیروز شود بدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می گذرد و پی کار خود می رود. معبران و تعبیر گران خواب عموما درباره ببر تعریفی این چنین دارند:…. ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب بوسه

محمدبن سیرین در تعبیر خواب بوسه گوید: اگر کسی بیند در خواب کسی را بوسه داد، دلیل که آن کس را دوست و خواستگار است. اگر آن کس مجهول بود، دلیل که از جائی که طمع ندارد، خیر و منفعت یابد. اگر بیند معروفی او را بوسه داد، دلیل که از آن کس خیر و منفعت بیند.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر در خواب بیند مردی را به شهوت بوسه می داد،…. ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب بچه

محمدبن سیرین: اگر در خواب بیند او را بچه دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شود اگر در خواب بیند او را بچه پسری آمد، دلیل است او دختری آید اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد .

تعبیر خواب بچه ابراهیم کرمانی اگر بیند که …. ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب برنج

تعبیر خواب برنج :برنج از غلاتی است که با زحمت و تلاش و کوشش بسیار فراهم می شود و دیدن برنج در خواب مالی است که با تلاش و زحمت و رنج و تعب به دست می آید. اگر بیننده خواب شالیکار باشد خواب او تجسمی است از اندیشه شغلی و با خواب افراد دیگر تفاوت دارد که تشخیص آن با معبر خردمند است ولی اگر بیننده خواب شالیکار نباشد تعبیر خوابش….. ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب آواز خواندن

تعبیر خواب آواز خواندن از ابن سیرین – محمد بن سیرین گوید: آواز مرد درخواب، چون بلند بود، دلیل کند که در میان مردم بزرگی یابد. اگر کسی بیند که آوازش بلند گشته بود، دلیل کند بر قدر بلندی آواز، نامش بلند گردد. اگر بیند که آوازش ضعیف گشته، …. ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب آش

دیدن آش در خواب خوب است مخصوصا آش رشته اگر باشد . دیدن آش در خواب چه آش رشته ، چه آش دوغ ، آش کشک ، حلیم ، شعله زرد یا ….. باشد چنان چه بد طعم نباشد ، تعبیرش نعمت و روزی است . تعبیر خواب آش نذری :اگر آش نذری بگیرید نعمت و روزی بشما رسد و اگر آش نذری ( نظری) بدهید به مقام می رسید . پختن آش در خواب تعبیرش این هست که شما هدفی در ذهن دارید که برای رسیدن به آن باید تلاش کنید .

تعبیر خواب آش پشت پا : شما هدفی دارید که با تلاش به آن هدف خواهید رسید .

منوچهر مطیعی تهرانی در تعبیر خواب آش گوید: رشته ، رشته امید است و خیر و برکت و نعمت. رشته را از خمیر آرد تهیه می کنند و چون آرد و خمیر آرد و گندم و نان همه در خواب های ما خوب هستند رشته نیز خوب است

دیدن آهو در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب آهو

تعبیر خواب آهو

ابراهیم کرمانی گوید: اگر خواب بیند که آهو رافرا گرفت، تعبیرش کنیزک خوب روی او را حاصل شود. اگر بیند که گلوی آهو را ببرید ، دلیل که دوشیزگی دختری را به برگیرد. اگر بینده در خواب آهو را از قفا گلو ببرید، دلیل که با کنیزکی به خلاف شریعت مجامعت کند. اگر بیند که پوست آهو را بکند، دلیل که با زنی غریب زنا کند. اگر در خواب بیند که …. ادامه‌ی خواندن