بایگانی دسته بندی ها: تعبیر خواب

تعبیر خواب انفجار

تعبیر خواب انفجار

اگر خواب ببینید جایی انفجاری رخ می دهد مثلا یک بمب یا  ماشین ، تعبیر خواب آن است که اعمال ناپسند دیگران به شما زیان خواهد رساند . تعبیر, خواب انفجار اگر خواب ببینید در اثر انفجاری صورت شما یا دیگران زخمی و سیاه گشته است ، تعبیرش آن است که با قضاوت نادرست متهم به بی دقتی می شوید و ممکن است جامعه شما را برای این امر محکوم بسازد .

۳ـ اگر خواب ببینید هوا پر از دود و تکه پاره های اشیاء منفجر شده است ، تعبیرش آن است که ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب انگشتان

در تعبیر خواب های انگشتان سنتی نوشته اند که پنج انگشت دست راست در تعبیر پنج نمازی هستند که در طول شبانه روز می گزاریم. هر یک از انگشتان دست راست نماینده یکی از نمازهای پنج گانه، انگشتان دست چپ فرزندان برادر . اگر کسی در خواب ببیند که انگشت دست راست ندارد تعبیرش آن است که ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب انگشتری

حضرت دانیال گوید: چون در خواب نقش و صفت انگشتری بیند، تعبیر که از خداوندش بدو خیر و نیکی رسد. اگر خواب بیند انگشتری کسی به وی داد تا چیزی بدان مهر کند، تعبیر است از آنچه لایق او باشد برخی بیابد. یعنی اگر لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابد. اگر توانگر بود مال یابد به قدر و قیمت انگشتری اگر بیند که در مسجد یا در نماز در عزا کسی انگشتری به وی داد اگر آن کس زاهد و عابد بود. اگر بازرگان بود، نصیب او نفع تجارت بود و جمله هم بر این قیاس بود. اگر خواب بیند که انگشتری سلطان به وی داد، تعبیر نماید که از مملکتی سلطان به وی دهد یا، تعبیر است از مملکت سلطان به او یاد به خویشان وی بدی رسد.

محمد ابن سیرین در تعبیر خواب انگشتری گوید: اگر کسی خواب بیند ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب انگشتانه

تعبیر خواب انگشتوانه یا انگشتونه یا انگشتانه جسمی فلزی است که برای دوخت و دوز بر سر انگشت می کنند تا انتهای سوزن به گوشت انگشت دوزنده فرو نرودو در واقع نوعی وسیله دفاعی است برای حفظ انگشت. داشتن انگشتونه در خواب برای زن نیکو است و تعبیرش ….. ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب شلوار ( ایراز)

محمد بن سیرین در تعبیر خواب شلوار گوید: شلوار در خواب زن بود. اگر دید که ایزار در میان بست، دلیل بود که زن خواهد یا کنیزکی خرد. اگر بیند که شلوار وی ضایع شد، دلیل که از زن جدا شود. اگر بیند که شلوارش بدرید، دلیل نقصان و عیب زن بود اگر دید که ایزار وی به آتش سوخت، دلیل آفت و بیماری زن بود. جابر مغربی گوید: اگر دید ایزارش پشمین یا پنبه بود، دلیل که زن او دیندار بود، اگر دید ایزار کهن و چرکین داشت، تعبیرش به خلاف این بود. اگر بیند شلوار قزین یا ابریشمین داشت، دلیل که وی را زنی معاشره بود.

تعبیر خواب ایوان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تعبیر خواب دیدن ایوان نوساز و با شکوه و زیبا میمون و مبارک است چه متعلق به خودتان باشد و چه در عالم خواب حس کنید که آن ایوان به شما تعلق ندارد . بلندی سقف ایوان رفعت اندیشه و جاه طلبی بیننده خواب را می رساند و این خوب است اگر در خواب در ایوانی آباد و با شکوه و با سقفی بلند و ستونهای محکم و استوار ایستاده باشید. تعبیر خواب دیدن ایوان ویران و کهنه ساز که دیوارهای بی رنگ و آجری داشته باشد تعبیرش آن است که ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب اذان

تعبیر خواب اذان ابن سیرین گوید: هر بنده مصلح و مومن و مستور چون در جایگاهی معروف صدای اذان  یا بانگ نماز شنید ، تعبیرش حج بیت الله بگذارد. اگر بانگ اذان در جایگاهی مجهول شنید ، مکروهی و ناپسندی بدو رسد. اگر این خواب را مردی فاسق دید، دلیل که او را به دزدی گیرند. اگر دید بانگ اذان را از مسجد یا از مناره دهد، تعبیر خوابش  ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب آسانسور

۱ـ اگر خواب ببینید با آسانسور بالا می روید ، نشانه آن است که در کسب ثروت و به دست آوردن مقام اجتماعی پیروز می شوید.اما اگر خواب ببینید با آسانسور پایین می روید ، تعبیرش آن است که بدبختی باعث دلسردی و نومیدی شما می کردد.

۲ـ اگر خواب ببینید برای سوار شدن به آسانسور به موقع نمی رسید ، تعبیرش آن است که ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب آسمان

تعبیر خواب آسمان به روایت امام جعفر صادق : اگر بیند که آسمان به گونه سبز بود تعبیر بود که در آن دیار خیر و صلاح و ایمنی بود و اگر ببیند که به گونه سفید بود دلیل که در آن موضع رنج و بیماری بود و اگر ببیند که آسمان سرخ بود دلیل بود که در آن دیار جنگ و خون ریختن است و اگر ببیند که آسمان سیاه بود دلیل که در آن دیار بلا و فتنه عظیم بود و اگر ببیند که آسمان روشن تر از آن بود که باید باشد دلیل کند که او روشنایی تمام دین حاصل گردد اگر در خواب ببیند که برابر او در آسمان گشوده شد تعبیرش آن است ادامه‌ی خواندن