بایگانی دسته: گ

تعبیر خواب گریه کردن

گریه کردن در خواب ممکن است فیزیکی باشد یا روانی باشد . ممکن است از خوشحالی باشد یا ناراحتی . یا مثلا صدای گریه بچه یا نوزاد باشد . یا …… در زیر برای شما تعبیر خواب گریه و زاری کردن و هق هق کردنرا از اشخاص مختلف آماده کرده ایم . با ادامه خواندن بروید . ادامه خواندن تعبیر خواب گریه کردن

تعبیر خواب گاو

در همین کتاب در مورد گاو مکرر اشاره شد و نوشته ام که حیوانات حلال گوشت نعمت و برکت و خیر و خوبی هستند و گاو بیشتر چون روزی و منشا معیشت است خیرات و نعماتی که طی روزهای آینده به ما می رسند در خواب به صورت گاو ظاهر می گردند و در این مورد کلیه معبران اتفاق نظر دارند. در تعبیر خواب گاو رنگ گاو مهم نیست سیاه یا سفید یا خاکستری و زرد و قهوه ای و… باشد حتی شاخ دار بودن گاو مهم نیست . مهم چاق بودن گاو لاغر بودن گاو و اینکه گاو برای شماست یا خیر و …. مهم هست . دیدن گاو به طور کلی خوب است ولی اگر در خواب گاو وحشی و شاخ دار ببینید (تعبیر خواب گاو وحشی و عصبانی و خشمگین) که حالت تهاجم دارد و شما از دیدنش متوحش بشوید تعبیر دیگر حیوانات وحشی را دارد زیرا گاو در صورتی نعمت و روزی و خیرو خوبی است که اهلی و رام باشد. به ادامه مطلب بروید …..

ادامه خواندن تعبیر خواب گاو

تعبیر خواب گردو

تعبیر خواب گردوی با پوست (پوست سبز ) و گردوی بدون پوست یعنی مغز گردو متفاوت است و این تفاوت کلی است. گردو با پوست مالی است حرام که آگاهانه از آن استفاده می شود. همان طور که پوست گردو دست مصرف کننده اش را رنگین و سیاه می کند در خواب های ما گردوی پوست دار لذت یا مالی است حرام که مصرف کننده اش با نیرنگ و آلودگی دست و دامن ، آن را به چنگ می آورد و می برد و می خورد و گناهش بر گردن بیننده خواب می ماند. اگر در خواب ببینید که مقداری گردو با پوست دارید تعبیرش مالی حرام با شرحی که داده شد به چنگ می آورید. اگر گردوی مورد بحث را دور بریزید و مصرف نکنید با آگاهی و تقوا از ارتکاب به گناه و جرم خویشتن داری می کنید.بقیه در ادامه مطلب ……

ادامه خواندن تعبیر خواب گردو

تعبیر خواب گربه چیست

تعبیر خواب گربه چیست ؟

تعبیر خواب گربه سیاه – تعبیر خواب گربه وحشی تعبیر خواب گربه سفید

 منوچهر مطیعی تهرانی در تعبیر خواب گربه گوید : ابن سیرین نوشته گربه در خواب های ما مردی تعبیر می شود دزد و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمیتواند یک مرد را مجسم کند زیرا گربه به هیچ وجه خصائص مردانگی ندارد و بر عکس بیشتر دارای صفاتی است که مشابه آن را در زنان می توان سراغ کرد.

بقیه در ادامه مطلب…..

ادامه خواندن تعبیر خواب گربه چیست