بایگانی دسته بندی ها: پ

تعبیر خواب پروانه

در تعبیر خواب ، پروانه هم انسان سبک مغز و احمق و جلف است و هم هوس است و از نوع هوس های زودگذر بخصوص هوس های جوانانه و کودکانه. پروانه در خواب های ما معرف سبکی و جلفی نیز هست. چنانچه در خواب خود.. ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب پسته

تعبیر خواب پسته در خواب اشتغال ذهنی و فکری است که گاه می تواند سرگرم کننده یا امید بخش هم باشد. دیدن پسته در خواب تعبیرش این هست که فکر می کنید و چنانچه دیدید ظرفی پسته مقابل خویش دارید خواب شما می گوید که در روزهای آینده ذهن و فکری مشغول خواهید داشت و به چیز یا چیزهایی که پیش می آیند فکر می کنید. اگر زن ها در خواب پسته ببینند تعبیرش این است که غیبت می کنند و پشت سر این و آن حرف می زنند. چنانچه در خواب ببینید که … ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب پیاز

 

ابراهيم كرماني در تعبیر خوابب پیاز گويد: تعبیر خواب پیاز خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بيننده خواب مصلح و مستور است، به جهد خود را از خوردن حرام رفع كند. اگر بيننده خواب مصلح نباشد، دليل كه مال حرام جمع كند و پيوسته در وي سخنان زشت گويند، خاصه چون پياز سرخ است. اگر در خواب پياز پخته خورد، تعبیرش كه سرانجام از حرام خوردن توبه كند و به خداي تعالي بازگردد. اگر پیاز سفید در خواب دیدید تعبیر آن ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب پنیر

تعبیر خواب پنیر – محمد ابن سيرين گويد: پنير به خواب، اگر خشك باشد، تعبیرش مال اندك است كه از سفر حاصل شود بيننده را و پنيرتر، تعبیرش مال بسيار است، كه در حضر بدست آيد. جابرمغربي گويد: پنير تر در خواب تعبیرش مال و نعمت است كه به آساني بيابد و پنير خشك سفري است با اندك منفعت. اگر كسي به خواب بيند نان با پنير ميخورد، دليل كه در سفري او را مالي اندك با غم و اندوه حاصل شود و بعضي از معبران گويند علتي بدو رسد، لكن زود خلاص شود. اگر کسی در خواب ببیند که نان و پنیر و گردو می خورد تعبیرش مال و ثروت فراوان و روزی زیاد است .

منوچهر مطيعي تهراني در تعبیر خواب پنیر گويد: …. ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب پا

تعبیر خواب پا – تعبیر خواب پای برهنه

حضرت دانيال گويد: اگر كسي در خواب بيند يك پاي او بريده بود يا شكسته، تعبیر كه نيمه مال او از وي ضايع گردد. اگر در خواب هر دو پاي بريده يا شكسته بيند، تعبیر كه جمله مالش برود يا خود بميرد و معبران گويند: اگر شخصي هر دو پاي خود را بريده يا شكسته بيند، تعبیر كه به سفر شود. اگر ديد پاي او آهنين يا مسين است، تعبیر كه ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب پلنگ

تعبیر خواب پلنگ محمد ابن سیرین گوید: پلنگ در خواب ، تعبیرش دشمن قوی و توانا بود. اگر بیند که با پلنگ جنگ می کرد، دلیل که با دشمن خود خصومت کند و خصم را ظفر و غلبه بود، یعنی اگر در خواب پلنگ بر وی غالب شد، در تعبیر دشمن بر وی غالب گردد. اگر او بر پلنگ غالب شد. او بر دشمن غالب گردد. اگر در خواب بیند گوشت پلنگ همی خورد، تعبیر که درجنگ و خصومت افتد، لیکن مظفر گردد و شرف و بزرگی یابد. ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب پرنده

در تعبیر خواب پرنده ، پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان يک رنگ يا پرندگاني که رنگ نامطلوب و غير طبيعي دارند. اگر در خواب ديديد که پرنده اي داريد تعبیرش این هست که به مراد دل خود مي رسيد بخصوص اگر پرنده زیبا و خوش رنگ و خوش آواز باشد . پرنده سبز تعبیرش سلامتی و زندگی خوب است . اين گوياي رسيدن به نهايت مراد است و مبارک خوابي است. اگر در خواب ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب پرواز

 

تعبیر خواب پرواز در خواب نیکو است مگر این که در پرواز به آسمان مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید که دیگر زیر پای خود را نبینید. این را معبران در تعبیر خواب بد دانسته اند و معتقدند که حیات بیننده خواب را خطری حتمی تهدید می کند. پریدن در خواب بیشتر سفرکردن تعبیر شده یا زن گرفتن. اما اگر در خواب دیدید که پرواز می کنید و از جایی برمی خیزید و به آرامی جای دیگر فرود می آیید تحول و دگر گونی در زندگی شما به وجود می آید که دل خواه است. اگر جای سبز و خرمی فرو آمدید تعبیرش این هست که ….. ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب پول

تعبیر خواب پول  خوب نيست همان قدر که به چشم عده اي در بيداري خوب است. در بيداري داشتن پول زياد هم موجب رفاه است و هم علتي براي نشان دادن تشخص و بزرگي اما در خواب درست عکس اين است و داشتن پول چه اندک و چه بسيار نشان ابتلا و گرفتاري از نوع کثيف آن است. دیدن خواب پول خرد و سکه تعبیرش…. ادامه‌ی خواندن