بایگانی دسته: خ

تعبیر خواب خون

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
رنگ های هستند که در خواب دیده نمی شوند از جمله سرخی دست به خصوص سرخی خون. بسیار اتفاق افتاده که در خواب های خود خون دیده ایم ولی سرخی خون را ندیده ایم. فقط احساس کرده ایم خون است و اکنون نیز اگر به خاطر خویش مراجعه کنید به یاد می آورید که هرگز سرخی خون را در خواب ندیده اید ولی خواب خون را فراوان دیده اید. پس ما در خواب خون را می فهمیم ولی نمی بینیم و همین است که تفاوت هایی را تعبیر به وجود می آورد. به هر حال دیدن خون در خواب با توجه به تعریف بالا ابتلا و گناه است و آلودگی به خصوص اگر ببینیم که دست و پایمان یا لباسهایمان به خون آلوده شده است. اگر در خواب ببینیم که از دهان و دندانمان خون می آید از طرف همسر و فرزندان و دیگر افراد خانواده خود ناراحت و گرفتار و مبتلا می شویم. بقیه در ادامه خواندن …

ادامه خواندن تعبیر خواب خون

تعبیر خواب خانه

تعبیر خواب خانه از دید حضرت یوسف ع
تعبیر خواب خانه ساختن خوشحالی و عیش است .

تعبیر خواب خانه از دید محمد بن سیرین
خانه تک ، زن است
خانه را با ستونهای خانه را از جای برداشتن ، خواستن زنی با کرم و مروت است
و زنش آبستن خواهد شد .
وارد خانه نو شدن ، خواستن زنی توانگر است .
تعبیر خواب در خانه خود را شکستن ، رسیدن مال از کسی است .

تعبیر خواب خانه از دید ابراهیم کرمانی
تعبیر خواب خریدن خانه و خانه داشتن ، رسیدن مال فراوان است .

بقیه تعبیر خواب خانه در ادامه خواندن …..  ادامه خواندن تعبیر خواب خانه