بایگانی دسته: ت

تعبیر خواب تمساح

تمساح موجودی است که در آب پنهان می شود و فقط چشم هایش مشخص است  و برای رسیدن به مقصودش منتظر موقعیت است .

از این رو اگر شما تمساحی دیدید که در آب گل آلود است نشانه یک خطر بزرگ هست . این خطر بیشتر از طرف یکی از دوستان یا آشنایان شاید باشد .

تعبیر خواب تمساح کوچک ، دوست یا فرزندیست که به شما ممکن است ضربه وارد کند . حتی اگر این دوست یا فرزند به شما ضربه وارد نکند انسان نالایقی خواهد بود .

اگر شما تمساحی را در استخر دیدید مثال این ضرب المثل است که در آستین خود مار پرورش می دهید . یعنی یکی از نزدیکان شما برای شما مشکل ساز خواهد شد .

ادامه تعبیر خواب تمساح  را در ادامه خواندن دنبال کنید ….. ادامه خواندن تعبیر خواب تمساح

تعبیر خواب تخم مرغ و تخم پرندگان


تعبیر خواب تخم مرغ از محمد بن سیرین

تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب دلیل بر قدرتمندی و نیرو است .

تعبیر خواب تخم مرغ از دید حضرت دانیال ع
تعبیر دیدن تخم مرغ در خواب کنیز است.چنانچه خداوند در آیه ۴۸ سوره صافات می فرماید گویی همچون تخم مرغ هایی پنهان داشته شده اند
اگر در خواب ببیند مرغ جلوی او تخم بگذارد تعبیر خواب این است که از زنی فرومایه یا کنیز صاحب بچه می شود.
اگر در خواب تخم ناشناسی را ببیند بطوریکه نداند تخم برای کیست با زنی با ارزش و موقر ازدواج می کند .

بقیه تعبیر خواب تخم مرغ در ادامه خواندن … ادامه خواندن تعبیر خواب تخم مرغ و تخم پرندگان

تعبیر خواب تجاوز یا نزدیکی و آمیزش

در تعابیر خواب تجاوز کردن یا مورد تجاوز وارد شدن همان معنی تعبیر خواب جماع کردن و آمیزش و نزدیکی و همبستری را دارد . تعبیر همه واژه های ذکر شده یک چیز است . در زیر این تعبیر خواب بطور کامل و جامع آمده است . معنی جماع ، همان نزدیکی و همبستری می باشد . تقریبا خواب تجاوز یا همبستری خوب است هم اگر زن ببیند هم اگر مرد ببیند و نشانه رسیدن به خیر و مقصود است حتی اگر به زن به زور تجاوز شده باشد . دیدن آب منی در خواب ، خواب را باطل می کند . در ادامه خواندن شما می توانید بطور کامل تعبیر خواب تجاوز ، آمیزش و همبستری را بخوانید .

ادامه خواندن تعبیر خواب تجاوز یا نزدیکی و آمیزش