بایگانی دسته: ب

تعبیر خواب حاملگی و بارداری خود یا دیگران

تعبیر خواب حاملگی از منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
دیدن زن حامله در خواب رو به روئی با گناه و بار غم است. اگر در خواب ببینید که همسرتان حامله شده است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می گردد که انجامش دشوار و قبولش نامطلوب است که دوست ندارید آن کار را انجام بدهید و اگر هم به اجبار و تکلیف بخواهید بسیار سخت و توان فرساست. اگر احیانا در خواب احساس کنید که خودتان حامله شده اید غمی برای شما می رسد که به اندازه حمل جنین طول می کشد البته این تعبیر برای زنان است. اگر در کوچه ببینید که زن حامله ای می گذرد خبر ناخوشایندی به شما می رسد.

در ادامه خواندن شما کاملترین تعبیر خواب حاملگی و بارداری را خواهید دید .  ادامه خواندن تعبیر خواب حاملگی و بارداری خود یا دیگران

تعبیر خواب بیضه (خایه)

تعبیر خواب اخته بودن یا بریده شدن بیضه (معنی بیضه همان خایه مرد است )
[منظور از اخته مردی است که بیضه خود را از دست داده باشد یا بیضه مرد بریده شده باشد .]
ابن سیرین می‌گوید: اگر اختۀ غریبه‌ای را ببینی که صالح و درستکار است و از روی علم و حکمت صحبت می‌کند، تعبیرش این است که آن شخص فرشته می‌باشد که تو را به راه راست دعوت کرده و هشدار یا بشارت می‌دهد (زیرا شهوت در فرشته‌ها وجود ندارد)، ولی اگر حرف‌هایش از روی علم و حکمت نباشد یـعـنـی آن شخص فرشته نیست.
اگر در خواب ببینی خودت را اخته کرده‌ای، یـعـنـی در جنگ با دشمن خوار و حقیر می‌شوی، ولی به اطاعت و بندگی خداوند مایل خواهی شد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: فرزندت از دنیا می‌رود و صاحب فرزند دیگری نخواهی شد، ولی توانگر و ثروتمند می‌شوی .

بقیه تعبیر خواب بیضه در ادامه خواندن ….

ادامه خواندن تعبیر خواب بیضه (خایه)

تعبیر خواب ببر

ببر حیوان درنده و عظیم الجثه و در عین حال قشنگ و دوست داشتنی است و تعبیر خواب ببر در کل دشمن است اما دشمنی قوی و کریم. دشمنی که شما به هیچ وجه توان مقابله و رو یارویی با او را ندارید اما همین دشمن کریم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما پیروز شود بدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می گذرد و پی کار خود می رود. معبران و تعبیر گران خواب عموما درباره ببر تعریفی این چنین دارند:…. ادامه خواندن تعبیر خواب ببر

تعبیر خواب بارداری

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که شکم او بزرگ شده بود چون زن آبستن ( باردار یا حامله )، دلیل کند که او را مال و نعمت دنیا حاصل گردد و هرچند که شکم بزرگتر بیند، مال دنیا بیشتر بود.

ابراهیم کرمانی در تعبیر خواب بارداری گوید: اگر فرزند….. ادامه خواندن تعبیر خواب بارداری

تعبیر خواب بستنی

تعبیر خواب بستنی

۱ـ خوردن بستنی در خواب ، تعبیرش آن است که در به ثمر رساندن مسئولیتهایی که به دوش گرفته اید موفق خواهید شد .

۲ـ اگر خواب ببینید بچه ها مشغول خوردن بستنی هستند …. ادامه خواندن تعبیر خواب بستنی

تعبیر خواب بوسه

محمدبن سیرین در تعبیر خواب بوسه گوید: اگر کسی بیند در خواب کسی را بوسه داد، دلیل که آن کس را دوست و خواستگار است. اگر آن کس مجهول بود، دلیل که از جائی که طمع ندارد، خیر و منفعت یابد. اگر بیند معروفی او را بوسه داد، دلیل که از آن کس خیر و منفعت بیند.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر در خواب بیند مردی را به شهوت بوسه می داد،…. ادامه خواندن تعبیر خواب بوسه

تعبیر خواب بچه

محمدبن سیرین: اگر در خواب بیند او را بچه دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شود اگر در خواب بیند او را بچه پسری آمد، دلیل است او دختری آید اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد .

تعبیر خواب بچه ابراهیم کرمانی اگر بیند که …. ادامه خواندن تعبیر خواب بچه

تعبیر خواب برنج

تعبیر خواب برنج :برنج از غلاتی است که با زحمت و تلاش و کوشش بسیار فراهم می شود و دیدن برنج در خواب مالی است که با تلاش و زحمت و رنج و تعب به دست می آید. اگر بیننده خواب شالیکار باشد خواب او تجسمی است از اندیشه شغلی و با خواب افراد دیگر تفاوت دارد که تشخیص آن با معبر خردمند است ولی اگر بیننده خواب شالیکار نباشد تعبیر خوابش….. ادامه خواندن تعبیر خواب برنج

تعبیر خواب باران

دیدن باران در تقریبا خوب است. ممکن است شما باران را در روز یا شب یا در فصلهای مختلف سال از جمله تابستان در هوای آفتابی ببینید یا باران را همراه برف و تگرگببینید . گاهاً در خواب ممکن است باران های شدید و تند و سیل آیسا ببینید یا باران سنگو یا باران گل آلود . در این میان ما برای شما تمامی تعابیر خواب باران را از ابن سیرین ، حضرت یوسف ، و تعبیر خواب باران از منوچهرمطیعی تهرانی را آماده کرده ایم لطفا به ادامه مطلب بروید . …

ادامه خواندن تعبیر خواب باران

تعبیر خواب برف

دیدن خواب برف هم خوب است هم بد و بستگی به شرایطی دارد که در آن قرار گرفته اید . در این پست بطور مفصل در اینباره صحبت شده است . لطفا برای دیدن تعبیر خواب برف به ادامه مطلب بروید .