بایگانی دسته بندی ها: ب

تعبیر خواب بارداری

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که شکم او بزرگ شده بود چون زن آبستن ( باردار یا حامله )، دلیل کند که او را مال و نعمت دنیا حاصل گردد و هرچند که شکم بزرگتر بیند، مال دنیا بیشتر بود.

ابراهیم کرمانی در تعبیر خواب بارداری گوید: اگر فرزند….. ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب بستنی

تعبیر خواب بستنی

۱ـ خوردن بستنی در خواب ، تعبیرش آن است که در به ثمر رساندن مسئولیتهایی که به دوش گرفته اید موفق خواهید شد .

۲ـ اگر خواب ببینید بچه ها مشغول خوردن بستنی هستند …. ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب ببر

ببر حیوان درنده و عظیم الجثه و در عین حال قشنگ و دوست داشتنی است و تعبیر خواب ببر در کل دشمن است اما دشمنی قوی و کریم. دشمنی که شما به هیچ وجه توان مقابله و رو یارویی با او را ندارید اما همین دشمن کریم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما پیروز شود بدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می گذرد و پی کار خود می رود. معبران و تعبیر گران خواب عموما درباره ببر تعریفی این چنین دارند:…. ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب بوسه

محمدبن سیرین در تعبیر خواب بوسه گوید: اگر کسی بیند در خواب کسی را بوسه داد، دلیل که آن کس را دوست و خواستگار است. اگر آن کس مجهول بود، دلیل که از جائی که طمع ندارد، خیر و منفعت یابد. اگر بیند معروفی او را بوسه داد، دلیل که از آن کس خیر و منفعت بیند.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر در خواب بیند مردی را به شهوت بوسه می داد،…. ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب بچه

محمدبن سیرین: اگر در خواب بیند او را بچه دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شود اگر در خواب بیند او را بچه پسری آمد، دلیل است او دختری آید اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد .

تعبیر خواب بچه ابراهیم کرمانی اگر بیند که …. ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب برنج

تعبیر خواب برنج :برنج از غلاتی است که با زحمت و تلاش و کوشش بسیار فراهم می شود و دیدن برنج در خواب مالی است که با تلاش و زحمت و رنج و تعب به دست می آید. اگر بیننده خواب شالیکار باشد خواب او تجسمی است از اندیشه شغلی و با خواب افراد دیگر تفاوت دارد که تشخیص آن با معبر خردمند است ولی اگر بیننده خواب شالیکار نباشد تعبیر خوابش….. ادامه‌ی خواندن

دیدن خواب باران تعبیرش چیست ؟

تعبیر خواب باران

دیدن باران در تقریبا خوب است. ممکن است شما باران را در روز یا شب یا در فصلهای مختلف سال از جمله تابستان در هوای آفتابی ببینید یا باران را همراه برف و تگرگببینید . گاهاً در خواب ممکن است باران های شدید و تند و سیل آیسا ببینید یا باران سنگو یا باران گل آلود . در این میان ما برای شما تمامی تعابیر خواب باران را از ابن سیرین ، حضرت یوسف ، و تعبیر خواب باران از منوچهرمطیعی تهرانی را آماده کرده ایم لطفا به ادامه مطلب بروید . …

ادامه‌ی خواندن

تعبیر برف باریدن در خواب چیست ؟

تعبیر خواب برف

دیدن خواب برف هم خوب است هم بد و بستگی به شرایطی دارد که در آن قرار گرفته اید . در این پست بطور مفصل در اینباره صحبت شده است . لطفا برای دیدن تعبیر خواب برف به ادامه مطلب بروید .