بایگانی دسته بندی ها: ا

تعبیر خواب انفجار

تعبیر خواب انفجار

اگر خواب ببینید جایی انفجاری رخ می دهد مثلا یک بمب یا  ماشین ، تعبیر خواب آن است که اعمال ناپسند دیگران به شما زیان خواهد رساند . تعبیر, خواب انفجار اگر خواب ببینید در اثر انفجاری صورت شما یا دیگران زخمی و سیاه گشته است ، تعبیرش آن است که با قضاوت نادرست متهم به بی دقتی می شوید و ممکن است جامعه شما را برای این امر محکوم بسازد .

3ـ اگر خواب ببینید هوا پر از دود و تکه پاره های اشیاء منفجر شده است ، تعبیرش آن است که ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب انگشتان

در تعبیر خواب های انگشتان سنتی نوشته اند که پنج انگشت دست راست در تعبیر پنج نمازی هستند که در طول شبانه روز می گزاریم. هر یک از انگشتان دست راست نماینده یکی از نمازهای پنج گانه، انگشتان دست چپ فرزندان برادر . اگر کسی در خواب ببیند که انگشت دست راست ندارد تعبیرش آن است که ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب انگشتری

حضرت دانيال گويد: چون در خواب نقش و صفت انگشتري بيند، تعبیر که از خداوندش بدو خير و نيكي رسد. اگر خواب بيند انگشتري كسي به وي داد تا چيزي بدان مهر كند، تعبیر است از آنچه لايق او باشد برخي بيابد. يعني اگر لايق پادشاهي باشد پادشاهي يابد. اگر توانگر بود مال يابد به قدر و قيمت انگشتري اگر بيند كه در مسجد يا در نماز در عزا كسي انگشتري به وي داد اگر آن كس زاهد و عابد بود. اگر بازرگان بود، نصيب او نفع تجارت بود و جمله هم بر اين قياس بود. اگر خواب بيند كه انگشتري سلطان به وي داد، تعبیر نمايد كه از مملكتي سلطان به وي دهد يا، تعبیر است از مملكت سلطان به او ياد به خويشان وي بدي رسد.

محمد ابن سيرين در تعبیر خواب انگشتری گويد: اگر كسي خواب بيند ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب انگشتانه

تعبیر خواب انگشتوانه يا انگشتونه یا انگشتانه جسمي فلزي است که براي دوخت و دوز بر سر انگشت مي کنند تا انتهاي سوزن به گوشت انگشت دوزنده فرو نرودو در واقع نوعي وسيله دفاعي است براي حفظ انگشت. داشتن انگشتونه در خواب براي زن نيکو است و تعبیرش ….. ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب شلوار ( ایراز)

محمد بن سيرين در تعبیر خواب شلوار گويد: شلوار در خواب زن بود. اگر ديد كه ايزار در ميان بست، دليل بود كه زن خواهد يا كنيزكي خرد. اگر بيند كه شلوار وي ضايع شد، دليل كه از زن جدا شود. اگر بيند كه شلوارش بدريد، دليل نقصان و عيب زن بود اگر ديد كه ايزار وي به آتش سوخت، دليل آفت و بيماري زن بود. جابر مغربي گويد: اگر ديد ايزارش پشمين يا پنبه بود، دليل كه زن او ديندار بود، اگر ديد ايزار كهن و چركين داشت، تعبیرش به خلاف اين بود. اگر بيند شلوار قزين يا ابريشمين داشت، دليل كه وي را زني معاشره بود.

تعبیر خواب ایوان

منوچهر مطيعي تهراني گويد : تعبیر خواب ديدن ايوان نوساز و با شکوه و زیبا ميمون و مبارک است چه متعلق به خودتان باشد و چه در عالم خواب حس کنيد که آن ايوان به شما تعلق ندارد . بلندي سقف ايوان رفعت انديشه و جاه طلبي بيننده خواب را مي رساند و اين خوب است اگر در خواب در ايواني آباد و با شکوه و با سقفي بلند و ستونهاي محکم و استوار ايستاده باشيد. تعبیر خواب ديدن ايوان ويران و کهنه ساز که ديوارهاي بي رنگ و آجري داشته باشد تعبیرش آن است که ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب اذان

تعبیر خواب اذان ابن سيرين گويد: هر بنده مصلح و مومن و مستور چون در جايگاهي معروف صدای اذان  يا بانگ نماز شنید ، تعبیرش حج بيت الله بگذارد. اگر بانگ اذان در جايگاهي مجهول شنید ، مكروهي و ناپسندي بدو رسد. اگر اين خواب را مردي فاسق ديد، دليل كه او را به دزدي گيرند. اگر ديد بانگ اذان را از مسجد يا از مناره دهد، تعبیر خوابش  ادامه‌ی خواندن

تعبیر خواب استخر پر آب

تعبیر خواب استخر

در تعبیر خواب استخر نقطه تمرکز بر بروی چگونگی آب استخر ، زلال بودن یا کثیف بودن آب ، مقدار آب و….. است .

تعبیر خواب استخر از امام صادق علیه السلام: دیدن حوض یا استخر در خواب بر چهار وجه است.

اول:. …. ادامه‌ی خواندن

دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب انار

از آنجایی که انار یک میوه بهشتی و دارای خواص بسیار خوب است تعبیر خواب انار و دیدن انار در خواب نیز معمولا خوب هست . در این پست ما تعبیر خواب انار را از ابن سیرین ، امام صادق و ابراهیم و حضرت یوسف و غیره برای شما قرار دادیم .

تعبیر خواب انار به روایت امام جعفر صادق خوردن انار شیرین در خواب بر سه وجه است. اول: مال جمع کردن، دوم: زن پارسا، سوم: شهر آبادان. لیکن انار ترش غم است. اسماعیل بن اشعث گوید: اگر پادشاه بیند اناری داشت ادامه‌ی خواندن