بایگانی دسته: ا

تعبیر خواب انگشتری

حضرت دانیال گوید: چون در خواب نقش و صفت انگشتری بیند، تعبیر که از خداوندش بدو خیر و نیکی رسد. اگر خواب بیند انگشتری کسی به وی داد تا چیزی بدان مهر کند، تعبیر است از آنچه لایق او باشد برخی بیابد. یعنی اگر لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابد. اگر توانگر بود مال یابد به قدر و قیمت انگشتری اگر بیند که در مسجد یا در نماز در عزا کسی انگشتری به وی داد اگر آن کس زاهد و عابد بود. اگر بازرگان بود، نصیب او نفع تجارت بود و جمله هم بر این قیاس بود. اگر خواب بیند که انگشتری سلطان به وی داد، تعبیر نماید که از مملکتی سلطان به وی دهد یا، تعبیر است از مملکت سلطان به او یاد به خویشان وی بدی رسد.

محمد ابن سیرین در تعبیر خواب انگشتری گوید: اگر کسی خواب بیند ادامه خواندن تعبیر خواب انگشتری

تعبیر خواب انفجار

تعبیر خواب انفجار

اگر خواب ببینید جایی انفجاری رخ می دهد مثلا یک بمب یا  ماشین ، تعبیر خواب آن است که اعمال ناپسند دیگران به شما زیان خواهد رساند . تعبیر, خواب انفجار اگر خواب ببینید در اثر انفجاری صورت شما یا دیگران زخمی و سیاه گشته است ، تعبیرش آن است که با قضاوت نادرست متهم به بی دقتی می شوید و ممکن است جامعه شما را برای این امر محکوم بسازد .

۳ـ اگر خواب ببینید هوا پر از دود و تکه پاره های اشیاء منفجر شده است ، تعبیرش آن است که ادامه خواندن تعبیر خواب انفجار

تعبیر خواب انگشتان

در تعبیر خواب های انگشتان سنتی نوشته اند که پنج انگشت دست راست در تعبیر پنج نمازی هستند که در طول شبانه روز می گزاریم. هر یک از انگشتان دست راست نماینده یکی از نمازهای پنج گانه، انگشتان دست چپ فرزندان برادر . اگر کسی در خواب ببیند که انگشت دست راست ندارد تعبیرش آن است که ادامه خواندن تعبیر خواب انگشتان

تعبیر خواب انگشتانه

تعبیر خواب انگشتوانه یا انگشتونه یا انگشتانه جسمی فلزی است که برای دوخت و دوز بر سر انگشت می کنند تا انتهای سوزن به گوشت انگشت دوزنده فرو نرودو در واقع نوعی وسیله دفاعی است برای حفظ انگشت. داشتن انگشتونه در خواب برای زن نیکو است و تعبیرش ….. ادامه خواندن تعبیر خواب انگشتانه

تعبیر خواب شلوار ( ایراز)

محمد بن سیرین در تعبیر خواب شلوار گوید: شلوار در خواب زن بود. اگر دید که ایزار در میان بست، دلیل بود که زن خواهد یا کنیزکی خرد. اگر بیند که شلوار وی ضایع شد، دلیل که از زن جدا شود. اگر بیند که شلوارش بدرید، دلیل نقصان و عیب زن بود اگر دید که ایزار وی به آتش سوخت، دلیل آفت و بیماری زن بود. جابر مغربی گوید: اگر دید ایزارش پشمین یا پنبه بود، دلیل که زن او دیندار بود، اگر دید ایزار کهن و چرکین داشت، تعبیرش به خلاف این بود. اگر بیند شلوار قزین یا ابریشمین داشت، دلیل که وی را زنی معاشره بود.

تعبیر خواب ایوان

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تعبیر خواب دیدن ایوان نوساز و با شکوه و زیبا میمون و مبارک است چه متعلق به خودتان باشد و چه در عالم خواب حس کنید که آن ایوان به شما تعلق ندارد . بلندی سقف ایوان رفعت اندیشه و جاه طلبی بیننده خواب را می رساند و این خوب است اگر در خواب در ایوانی آباد و با شکوه و با سقفی بلند و ستونهای محکم و استوار ایستاده باشید. تعبیر خواب دیدن ایوان ویران و کهنه ساز که دیوارهای بی رنگ و آجری داشته باشد تعبیرش آن است که ادامه خواندن تعبیر خواب ایوان

تعبیر خواب اذان

تعبیر خواب اذان ابن سیرین گوید: هر بنده مصلح و مومن و مستور چون در جایگاهی معروف صدای اذان  یا بانگ نماز شنید ، تعبیرش حج بیت الله بگذارد. اگر بانگ اذان در جایگاهی مجهول شنید ، مکروهی و ناپسندی بدو رسد. اگر این خواب را مردی فاسق دید، دلیل که او را به دزدی گیرند. اگر دید بانگ اذان را از مسجد یا از مناره دهد، تعبیر خوابش  ادامه خواندن تعبیر خواب اذان

تعبیر خواب استخر

در تعبیر خواب استخر نقطه تمرکز بر بروی چگونگی آب استخر ، زلال بودن یا کثیف بودن آب ، مقدار آب و….. است .

تعبیر خواب استخر از امام صادق علیه السلام: دیدن حوض یا استخر در خواب بر چهار وجه است.

اول:. …. ادامه خواندن تعبیر خواب استخر

تعبیر خواب انار

از آنجایی که انار یک میوه بهشتی و دارای خواص بسیار خوب است تعبیر خواب انار و دیدن انار در خواب نیز معمولا خوب هست . در این پست ما تعبیر خواب انار را از ابن سیرین ، امام صادق و ابراهیم و حضرت یوسف و غیره برای شما قرار دادیم .

تعبیر خواب انار به روایت امام جعفر صادق خوردن انار شیرین در خواب بر سه وجه است. اول: مال جمع کردن، دوم: زن پارسا، سوم: شهر آبادان. لیکن انار ترش غم است. اسماعیل بن اشعث گوید: اگر پادشاه بیند اناری داشت ادامه خواندن تعبیر خواب انار