بایگانی دسته: آ

تعبیر خواب آرایش صورت

آرایشکردن در بیداری وجهه های متفاوتی دارد . کلا آرایش کردن صورت اگر در جای درست استفاده شود و در آن زیاده روی نشود ، می شود گفت یک هنر است . در تعبیر خواب آرایش کردن یا دیدن خواب شخصی که در حال آرایش می باشد تعابیر متفاوتی دارد که در زیر ما برای شما  کاملترین آن را جمع آوری کرده ایم . برای خواندن تعبیر خواب آرایش به ادامه خواندن بروید .

ادامه خواندن تعبیر خواب آرایش صورت

تعبیر خواب آلت تناسلی مرد

واژه هایی چون عورت مردانه و آلت تناسلی مردانه ، ذَکَر ، قضیب (یا در اصطلاح عامیانه کیر) به یک معناست .
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب آلت تناسلی، بزرگی و شهرت و فرزند می‌باشد.
اندازۀ آلت
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب بزرگی آلت، بزرگی و شهرت و یا بیماری فرزند می‌باشد، ولی تعبیر کوچک بودن آن، حقارت و گم‌نامی خواهد بود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی آلت تو دراز شده است، تعبیرش این است که صاحب فرزندان زیادی خواهی شد.
اگر ببینی آلت تو راست گردیده و سفت شده است (شق کرده)، یـعـنـی بخت و اقبال تو بهتر می‌شود و قوت می‌گیرد .

بقیه تعبیر خواب عورت مردانه در ادامه خواندن ….

ادامه خواندن تعبیر خواب آلت تناسلی مرد

تعبیر خواب آلت تناسلی زن (عورت زن)

در اینجا منظور از آلت تناسلی زن، فَرج زن (یا در اصطلاح عامیانه عورت یا کُص – کُس) می‌باشد.

تعبیرگری در تعبیر خواب آلت تناسلی زن می‌گوید: اگر دو تا زن با هم یک فرج دارشتند، تعبیرش این است که آن‌ها زن یک مرد می‌شوند و با هر دو با یک مرد ازدواج می کنند .
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی فرج توورم کرده و بادکرده است، تعبیرش این است که مال و اموال به دست می‌آوری.

ادامه تعبیر خواب آلت تناسلی زن در ادامه خواندن….

ادامه خواندن تعبیر خواب آلت تناسلی زن (عورت زن)

تعبیر خواب آسانسور

۱ـ اگر خواب ببینید با آسانسور بالا می روید ، نشانه آن است که در کسب ثروت و به دست آوردن مقام اجتماعی پیروز می شوید.اما اگر خواب ببینید با آسانسور پایین می روید ، تعبیرش آن است که بدبختی باعث دلسردی و نومیدی شما می کردد.

۲ـ اگر خواب ببینید برای سوار شدن به آسانسور به موقع نمی رسید ، تعبیرش آن است که ادامه خواندن تعبیر خواب آسانسور

تعبیر خواب آسمان

تعبیر خواب آسمان به روایت امام جعفر صادق : اگر بیند که آسمان به گونه سبز بود تعبیر بود که در آن دیار خیر و صلاح و ایمنی بود و اگر ببیند که به گونه سفید بود دلیل که در آن موضع رنج و بیماری بود و اگر ببیند که آسمان سرخ بود دلیل بود که در آن دیار جنگ و خون ریختن است و اگر ببیند که آسمان سیاه بود دلیل که در آن دیار بلا و فتنه عظیم بود و اگر ببیند که آسمان روشن تر از آن بود که باید باشد دلیل کند که او روشنایی تمام دین حاصل گردد اگر در خواب ببیند که برابر او در آسمان گشوده شد تعبیرش آن است ادامه خواندن تعبیر خواب آسمان

تعبیر خواب آواز خواندن

تعبیر خواب آواز خواندن از ابن سیرین – محمد بن سیرین گوید: آواز مرد درخواب، چون بلند بود، دلیل کند که در میان مردم بزرگی یابد. اگر کسی بیند که آوازش بلند گشته بود، دلیل کند بر قدر بلندی آواز، نامش بلند گردد. اگر بیند که آوازش ضعیف گشته، …. ادامه خواندن تعبیر خواب آواز خواندن

تعبیر خواب آش

دیدن آش در خواب خوب است مخصوصا آش رشته اگر باشد . دیدن آش در خواب چه آش رشته ، چه آش دوغ ، آش کشک ، حلیم ، شعله زرد یا ….. باشد چنان چه بد طعم نباشد ، تعبیرش نعمت و روزی است . تعبیر خواب آش نذری :اگر آش نذری بگیرید نعمت و روزی بشما رسد و اگر آش نذری ( نظری) بدهید به مقام می رسید . پختن آش در خواب تعبیرش این هست که شما هدفی در ذهن دارید که برای رسیدن به آن باید تلاش کنید .

تعبیر خواب آش پشت پا : شما هدفی دارید که با تلاش به آن هدف خواهید رسید .

منوچهر مطیعی تهرانی در تعبیر خواب آش گوید: رشته ، رشته امید است و خیر و برکت و نعمت. رشته را از خمیر آرد تهیه می کنند و چون آرد و خمیر آرد و گندم و نان همه در خواب های ما خوب هستند رشته نیز خوب است

تعبیر خواب آهو

تعبیر خواب آهو

ابراهیم کرمانی گوید: اگر خواب بیند که آهو رافرا گرفت، تعبیرش کنیزک خوب روی او را حاصل شود. اگر بیند که گلوی آهو را ببرید ، دلیل که دوشیزگی دختری را به برگیرد. اگر بینده در خواب آهو را از قفا گلو ببرید، دلیل که با کنیزکی به خلاف شریعت مجامعت کند. اگر بیند که پوست آهو را بکند، دلیل که با زنی غریب زنا کند. اگر در خواب بیند که …. ادامه خواندن تعبیر خواب آهو

تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب آینه تقریبا خوب است . در این پست تعبیر خواب آینه از معبران بزرگ ( ابن سیرین ، امام جعفر صادق و …..) قرار داده شده . همچنین تعبیر خواب آیینه بزرگ ، آینه شمعدان ، اینه کثیف و …… قرار داده شده است .

تعبیر خواب آینه از منوچهر مطیعی تهرانی: آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است. نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده خواب خودش را ببیند. اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسری عنایت می‌فرماید و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود می‌رسد و این فرزند غالبا باید پسر باشد. اگر زنی ادامه خواندن تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب آتش ، آتش گرفتن ، آتش سوزی

از آنجایی که آتش نمادی از نیروهای طبیعی و نماد پاکی و درستی و قدرت می باشد ، تعبیر خواب دیدن آتش و آتش سوزی معمولا خوب است تا وقتی که دود و تیرگی در آتش نبینید یا در خواب درد آتش گرفتن یا سوختن را حس نکنید . با این حال تعبیر خواب آتش تعابیر مختلفی دارد که ما در اینجا این تعابیر را که از معبران مختلف می باشد جمع آوری کرده ایم . بدین منظور لطفا به ادامه مطلب بروید .

ادامه خواندن تعبیر خواب آتش ، آتش گرفتن ، آتش سوزی