خواب مار امام صادق و ابن سیرین

تعبیر خواب مار از محمدبن سیرین گوید: دیدن مار به خواب ، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند. اگر بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که …دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند. اگر بیند که گوشت مار خورد، دلیل شاهی است. اگر بیند که مار به دو پاره کرد، دلیل است که مال دشمن خورد. اگر بیند که ماری مرده، دلیل که آفتی از وی رفع شود.

تعبیر خواب مار ازحضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مار درخواب ده وجه است.اول: دشمن پنهان. دوم: زندگانی. سوم: سلامتی. چهارم: پادشاهی. پنجم: سپه سالاری. ششم: دولت، هفتم: زن. هشتم: مراد. نهم: پسر. دهم: سیلاب.

تعبیر دیدن مار نارنجی در خواب : دشمنی است میان سال ، آرام و با حوصله .

اگر در خواب مار زخمی ببینید در تعبیرش احتمال ضربه خوردن از دشمن بسیار بالا می رود حتی ممکن است بعد از چندین سال این اتفاق بیفتد . دشمن شما هرگز شما را نمی بخشد و تنها راه شما دوری از اوست .

تعبیر خواب مار تاجدار و شاخدار شخصیست از لحاظ جایگاه بالا مرتبه بمانند شاهی یا شیخی یا بزرگ خاندان .

دیدن مار افعی در خواب تعبیرش این هست که دشمنی دارید فوق العاده خطرناک و قوی در همه امور .

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *