تعبیر دیدن مو در خواب

تعبیر خواب مو از دید معبران را در این پست برای شما آماده کرده ایم . در این پست به بررسی موهای بلند ، کوتاه ، ریختن مو یا سفید شدن آن یا درآوردن مو روی نقاط مختلف بدن و …… پرداخته ایم . لطفا به ادامه مطلب بروید ..

تعبیر خواب مو

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تعبیر تراشیدن مو بر پنج وجه است

۱-حج بجای آوردن

۲-مسافرت

۳-عزت و مقام

۴-امنیت

۵-دولت وکامرانی

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

دیدن مو، مانند موی سر در خواب به مال و سامان و عمر طولانی تعبیر میشود. کندن یا تراشیدن موی زیر بغل یا موی عورت و زهار در خواب به پرداخت وام و قرض و رفع غم و غصه و پیروی از سنت پیامبرص تعبیر میشود. دیدن زلف در خواب نشانه درستکاری و محافظت از مال و دارایی میباشد.

اگر تار مو در غذا ببینید یا در گلو یا دهان یا لای دندان ببینید یا خوردن مو در خواب علیرغم اینکه وجه زیبایی ندارد بسیار خوب است و شما از نعمات زیادی بهره مند خواهید شد . اگر ببینید که مو از دهان بیرون می آید به معنی کفر نعمت شماست که قدر موقعیت های خود را نمی دانید و ایراد کار را جستجو می کنید .

تغییر در حالت مو نیز یک تغییر خوب در زندگیست . مثلا اگر ببینید که مو های شما از صاف به فر یا مجعد تبدیل شده یا مو های فرفری شما به موهای صاف تبدیل شده نشان از یک تغییر خوب در زندگیست .

ریختن مو ( موهای ریخته ) : سختی و ناراحتی

اگر ببینید که مو در آوردید یا موی مصنوعی گذاشته اید  : به مال و قدرت می رسید .

لوک اویتنهاو می گوید :

کوتاه کردن آن : غم
بلند : قدرت و اهمیت
شستن آنها : دل نگرانی

دیدن موی خیس ( بدون شستن ) : یک اتفاق خوب

بستن آن یا تل زدن به مو : ناراحتی
موی قرمز : دوروئی
سیاه : خوشبختی
بور : شادی
سفید : شادمانی
شانه کردن آنها : ضرر در امور کاری
گیس کرده : مورد تمسخر واقع شدن
فر خورده : برای صنعتگران سود در امور کاری
ریزش مو : ناراحتی
سوزاندن آنها : خیانت ، زندگی توام با بدبختی
آنها را بیش از حد کوتاه کردن : یک سوگوار در خانواده
ژولیده : سوء تفاهم در خانواده
رنگ کردن آنها : دورویی
موخوره و یا موهای در هم ریخته  و پریشان و ژولیده : خوشبختی

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن سر تراشیدن از غم بیرون آید

دیدن درازی موی سر درازی عمر باشد

دیدن موی سر دراز رنج اندک باشد

دیدن موی کندن دلیل جدائی از جفت خود باشد

اصلاح موی سر با قیچی نشانه دعوا با نزدیکان خواهد بود .

تعبیر خواب  مو روی صورت ، کمر، چانه ، پیشانی  ، گردن ، یا در کف دست ، گوش یا موی زائد به صورت موضعی ، در خواب نشانه خوب است .

آنلی بیتون م‏یگوید :

۱ـاگر زنی خواب ببیند به گیسوان زیبای خود شانه می زند یا در حال آرایش یا  رنگ کردن یا مش کردن موهایش یا بافتن موهایش هست ، علامت آن است که در امور مربوط به خود چندان دقتی به خرج نمی دهد و با این کار موقعیت پیشرفت ، در زندگی را از دست می دهد .

۲ـ اگر مردی خواب ببیند موی سرش را کوتاه می کند ، علامت آن است که برای دست و دل بازی و سخاوتش فقیر خواهد شد ، و از نگرانی و اضطراب بیمار می شود .

۳ـ اگر خواب ببینید موی سرتان خاکستری می شود ، نشانه نزدیک شدن به مرگ است و اینکه شایعات بی اساسی درباره نزدیکان یا دوستان در خانواده شما منتشر است .

۴ـ اگر اندام خود را در خواب پوشیده از مو ببینید علامت آن است که در بدرفتاری با دیگران چندان پافشاری می کنید که همه شما را ترک می گویند . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که در ذهن خود مقامی برای خود در نظر می گیرد و بر خلاف اصول اخلاقی با دیگران رفتار می کند .

۵ـ اگر مردی خواب ببیند موی سیاه و مجعدی دارد ، نشانه آن است که با خوش رفتاری دیگران را فریب می دهد .

۶ـ اگردر خواب زنی مو طلایی ببینید ، علامت آن است که به زنی شجاع و شیر زن دل خواهید بست و با او ازدواج خواهید کرد .

۷ـ اگر در خواب زن مو قرمز یا بنفش ببینید ، علامت آن است که در زندگی با تغییر و تحول روبرو خواهید شد و از بی وفایی نامزد خود آگاه می شوید .

۸ـ دیدن موی قهوه ای در خواب ، علامت آن است که در انتخاب شغل مناسب موفق نمی شوید .

۹ـ دیدن گیسوی آراسته و زیبا در خواب ، علامت آن است که وضعیت مالی شما بهتر خواهد شد .

۱۰ـ اگر خواب ببینید موهای خود را از ته می زنید ، علامت آن است که برای دوستی ولخرجی می کنید و بعد ناچار می شوید که با صرفه جویی زندگی خود را بگذرانید .

۱۱ـ اگر خواب ببینید موی سرتان بسیار نرم است و سریع رشد می کند ، علامت آن است که زندگی ای لبریز از نعمات و شادمانی در به روی شما خواهد گشود .

۱۲ـ اگر زنی خواب ببیند تار سپیده مویش را با موهای سیاه مقایسه می کند ، علامت آن است که بر سر پذیرفتن دو پیشنهاد مردد است . اگر هنگام انتخاب دقت زیادی به خرج ندهد ، پیشنهادی را خواهد پذیرفت که برایش به جای بخت و اقبال مساعد ، زیان و پریشانی به بار می آورد .

۱۳ـ دیدن گیسوانی پریشان و نامرتب در خواب ، علامت آن است که بستن پیمان ازدواج با مشکلی مواجه می گردد ، اوضاع کار کساد می شود و زندگی با سختی همراه می گردد .

۱۴ـ اگر زنی خواب ببیند نمی تواند گیسوان خود را شانه بزند ، علامت آن است که به نامزد خود اهانت خواهد کرد و او را از دست خواهد داد .

۱۵ـ اگر دختری در خواب زنانی با گیسوان خاکستری ببیند ، نشانه آن است که به زودی زنی با یکی از اقوام او ازدواج خواهد کرد .

۱۶ـ اگر خواب ببینید موهایتان کوتاه است ، علامت آن است که در زندگی با نومیدیهای بزرگی روبرو خواهید شد .

۱۷ـ اگر زنی خواب ببیند موهایش می ریزد و کچل می شود ، علامت آن است که برای امرار معاش باید تلاش کند زیرا بخت و اقبال به او پشت می کند .

۱۸ـ اگر خواب ببینید موی سرتان به سپیدی برف است ، علامت آن است که به مسافرتی مطلوب و لذتبخش خواهید رفت .

۱۹ـ اگر مردی خواب ببیند موی زنی را نوازش می کند ، علامت آ ن است که زنی شایسته به او اعتماد خواهد کرد ، هر چند که او از نظر دیگران محکوم و طرد شده است .

۲۰ـ اگر در خواب بر گیسوان خود گلی ببینید ، علامت آن است که گرفتار سختی و مشکلات زندگی خواهیدشد . و این مشکلات کمتر از زمانی که از دور به آنها نگاه می کردید شما را دچار هراس می کنند .

۲۱ـ اگر زنی خواب ببیند موی سرش با گلهایی سفید تزئین شده است ، علامت آن است که در زندگی با دردسرهایی روبرو خواهد شد ، اما اگر با شکیبایی و صبوری و پشتکار با دردسرها روبرو شود ، سرانجام از شر آنها خلاص می شود .

۲۲ـ اگر خواب ببینید یک دسته از موهای شما خاکستری شده و می ریزد ، نشانه آن است که گرفتاری و نومیدی در انتظار شماست و بر خلاف امید به بهبودی بیماری مأیوس کننده می شود .

۲۳ـ اگر خواب ببینید موی سر کسی یک شبه سفید می شود ولی صورتش همچنان شاداب و جوان می ماند ، علامت آن است که مصیبت و اندوهی ژرف در انتظار شماست .

۲۴ـ اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که در اثر تصادف نامزد خود را از دست می دهد و در اثر بی احتیاطی به اندوه دچار می شود . او باید مراقب روابط خود با دوستان باشد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

موهای حنائی یا سرخ : وسوسه بر سر راهتان پدیدار می شود

موهای بلوطی : شهوترانی خواهید کرد .

موهای سفید : نجابت و احترام

موهای طلائی : یک دوستی پاک

موهای سیاه : یک تصادف

موهای شما رفته رفته سفید می شود : باید سختی و رنج را تحمل کنید .

موهایتان را دم اسبی می کنید : شما خواستار چیزهای پوچ و بیهوده هستید .

موهای برس کشیده دارید : به شماخیانت می شود

ازموهای خود راضی هستید : یک دوست جدید پیدا می کنید .

خواب موهای خود را می بینید : شادی شما ادامه پیدا می کند .

خواب ببینید که موهایتان می ریزد : شوک

شما نگران هستید چون موهایتان سفید می شود : از خانواده خود جدا خواهید شد .

موهای اشخاص دیگر : کارهای شما احتیاج به توجه بیشتری دارند .

موهای مجعد : عصبی و پرخاشگر خواهید شد .

موهای سیاه و مجعد کوتاه : یک دوره ناراحتی در پیش است

موهای تراشیده مانند زندانیان : موفقیت

موهای بلند یک رهبر ارکستر : دوران خوشی و شادمانی نزدیک می شوند .

مردی با موهای بسیار بلند : وقار و احترام

مردی با موهای بسیار کم : شانس

ریزش مو : یک دوست را از دست می دهید .

مو می سوزد : مرگ یکی از آشنایان

موهای کوتاه : ناراحتی و کمبودمالی

موهای بلند : چیز بسیار پرارزشی دریافت می کنید

موهایتان را کوتاه می کنید : منفعت مالی

موهایتان را با قیچی کوتاه می کنید : پول

موهایتان را رنگ می کنید : شما خودخواه هستید

شخصی موهای شما را می کشد : دشمنان درصدد صدمه زدن به شما هستند .

برای شما مشکل است که موهایتان را صاف کنید : کاری دشوار و طولانی در پیش است .

موهایتان را برس می زنید : محتاج به پول خواهید شد .

موهایتان را می شوئید : غم

موهایتان را در ناحیه پشت گوش کوتاه می کنید : یک دوره ناراحتی و ناکامی

موهای شما بخوبی شانه شده اند : ۱- از یک رفاقت لذت خواهید برد ۲- کارهائی که رو به خرابی میرفتند همگی ترتیب پیدا می کنند .

موهایتان بهم ریخته اند : یک کار قضائی بسیار طولانی در پیش دارید .

مو می خورید : شادی

یک زن خواب ببیند که موهایش را از دست میدهد: ضررهای مالی

موهایتان را فر کرده اید : روابط عشقی شما در خطر ناکامی هستند .

موهایتان را بهم می ریزید : مشاجره در خانواده

شما موهای سفید وخیلی بلند دارید : می توانید امیدهای بزرگ داشته باشید .

شما موهای بلند و خارق العاده دارید : پیروزی شما بر مخالفان شما حتمی است .

موهای شما بلند هستند و به زمین می رسند : در عشق به خیانت بر می خورید .

یک مرد با موهای سفید و کوتاه : خوشبختی

تراشیدن مو های عورت : در خرج کردن ملاحظه کنید . پولتان را با برنامه و حساب شده خرج کنید .

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *