گاو سیاو سفید / وحشی در تعبیر خواب

تعبیر خواب گاو

در همین کتاب در مورد گاو مکرر اشاره شد و نوشته ام که حیوانات حلال گوشت نعمت و برکت و خیر و خوبی هستند و گاو بیشتر چون روزی و منشا معیشت است خیرات و نعماتی که طی روزهای آینده به ما می رسند در خواب به صورت گاو ظاهر می گردند و در این مورد کلیه معبران اتفاق نظر دارند. در تعبیر خواب گاو رنگ گاو مهم نیست سیاه یا سفید یا خاکستری و زرد و قهوه ای و… باشد حتی شاخ دار بودن گاو مهم نیست . مهم چاق بودن گاو لاغر بودن گاو و اینکه گاو برای شماست یا خیر و …. مهم هست . دیدن گاو به طور کلی خوب است ولی اگر در خواب گاو وحشی و شاخ دار ببینید (تعبیر خواب گاو وحشی و عصبانی و خشمگین) که حالت تهاجم دارد و شما از دیدنش متوحش بشوید تعبیر دیگر حیوانات وحشی را دارد زیرا گاو در صورتی نعمت و روزی و خیرو خوبی است که اهلی و رام باشد. به ادامه مطلب بروید …..

گاو وحشی و مهاجم که بیننده خواب از مشاهده اش دچار وحشت شود دشمنی است که اصالت ذاتی دارد و می توانسته خوب و مهربان باشد ولی در شرایطی قرار گرفته که خطر می آفریند و زیان می رساند. اگر در خواب ببینید که گاوی دارید که متعلق به شما است به نعمت می رسید .

تعبیر-خواب-گاو
تعبیر خواب گاو چیست ؟

تعبیر خواب گاو ماده ونر :  اگر ببینید گاو ماده ای را به شما داد از جانب او نعمت می یابید و اگر گاو نری به شما داد دهنده گاو شما را به کاری سود بخش تشویق و هدایت می کند.

اگر در خواب ببینید بر گاو نری سوار هستید و آن حیوان مطیع و فرمان بر است در انجام کاری دشوار توفیق حاصل می کنید و تسلط می یابید. اگر ببینید سوار گاو نر می شوید ارتقا مقام می یابید و اگر از گاو پائین بیائید موقعیت و نعمت را از دست می دهید بخصوص اگر ببینید گاو پس از پیاده شدن شما به راه خویش می رود یا کسی آن را از شما می گیرد و می برد دراین صورت از کار معزول می گردید.

اگر در خواب دیدید گوساله ای دارید نشان از آینده ای درخشان است .

تعبیر خواب گاوداری اگر در خواب ببینید طویله ای گاو دارید به نعمت فراوان می رسید ولی اگر ببینید طویله ای گاو هست اما از آن میان فقط یک گاو به شما تعلق دارد در کاری سود بخش سهیم و از آن بهره مند می شوید.

گاو چاق و فربه نعمت فراوان است گاو لاغر تنگی روزی است. اگر در خواب ببینید کسی گاوی از شما گرفت و چیزی به شما داد زیان می کنید آن چیز هر چه می خواهد باشد. اگر گاو را بفروشید و در عوض آن پول بگیرید و نعمت و روزی را از دست می دهید هم مبتلا و گرفتار می شوید زیرا پول کلا در خواب خوب نیست و ابتلا و گرفتاری های زندگی تعبیر شده است. اگر گاوی را در خواب بخرید خوب است یعنی پول بدهید و گاو فربهی که پستان های بزرگی دارد بگیرید نیکو است زیرا علاوه بر این که از غم و رنج رهائی می یابید به نعمت و خیر و برکت هم می رسید.

گوشت گاو مال و بهره است .

کرمانی می گوید پوست گاو میراث است. حضرت دانیال گوید: اگر دید بر گاو نشسته است، دلیل عمل است از قِبَل پادشاه، اگر ملک او بود. اگر دید گاوی نر درخانه او آمد، دلیل که حق تعالی درِ خیر بر وی بگشاید. اگردید گاو او را دو سر یا سه سر است، دلیل که غلامش به هر سری یک سال عمل کند.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید گوشت گاو نر داشت و فروخت، دلیل بر خرید و فروش در بیداری است. اگر دید گاو نر در خانه یا در کوچه او آمد، دلیل خیر و برکت است. اگر دید گاو نر او را به سر زد و بینداخت. اگر بیننده عمل داراست مغزول شود. اگر بازرگان است، دلیل بر نقصان مال است. اگر پادشاه است، دلیل که از پادشاهی بیفتد.

جابرمغربی گوید: اگر بیند گاوی نر از گاوان را بکشتند و گوشت او را قسمت نمودند، دلیل که بزرگی رادر آنجا بکشند و مال او را ببرند (تقسیم کردن گوشت گاو ). اگر بیند گاوان زمین می شکافتند، دلیل که مال بسیار یابد. اگر دید با گاوان نر جنگ کرد، دلیل که او را با بزرگی خصومت افتد.

محمدبن سیرین گوید: اگر ماده گاو لاغر بیند به خلاف این است و گوشت گاو ماده دیدن، دلیل مال است و پوست او، دلیل برمیراث است. اگر دید ماده گاوی را دوشید و شیر آن راخورد، دلیل که مال او زیاده شود. اگر این خواب را بنده بیند، آزاد شود، اگر ذلیلی بیند عزیز شود. اگر گاو را آبستن بیند، دلیل امیدواری است. اگر بیند گاوی فربه بخرید، دلیل که زنی توانگر بخواهد. اگر بیندماده گاوی بخرید وبااو سخن گفت، دلیل که عیش زندگانی بر وی فراخ شود. اگر دید با ماده گاو جنگ نمود و او را بگزید، دلیل که با زنش خیانت کند. اگر بیندماده گاوی در خانه او آمد دلیل است بر مال و نعمت.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ماده گاو درخواب بر شش وجه است.اول: فرمانروائی. دوم: مال. سوم: بزرگی. چهارم: ریاست. پنجم: سال نیکو. ششم: منفعت بسیار.

حضرت یوسف در تعبیر خواب گاو : گاو را به نعمت و روزی تشبیه کرده است .

اگر گاو و اسب را در خواب در کنار هم دیدید با کمک دوستان و نزدیکان به ثروت می رسید . اگر گاو و گربه را در کنار هم دیدید در کارتان افراد حسودی در حال سنگ انداختن می باشند . تعبیر خواب گاو و شتر در کنار هم بمعنی داشتن ازرافیانب دلسوز می باشد ( احتمالاً همسر ) که بدون اطلاع شما شدیداً حواسش به شماست .

فروختن گاو بسیار بد . ( از لحاظ مالی و رزق و روزی به مشکل خواهید خورد ) .

چراندن گاو و غذا دادن به گاو گشنه یا آب دادن به گاو تشنه یا دیدن آب و غذا خوردن گاو : کار و موفقیت

تعبیر خواب شنیدن صدای گاو : به زودی برای شما شانس و اقبالی خوش رقم خواهد خورد . به شما خبر خوشی خواهد رسید تلاش برای رسیدن به هدف را فراموش نکنید .

انسان گاو نما : وجود یک دوست خوب در کنارتان .

دیدن گاو حامله ، یا تعبیر دیدن گاو در حال زاییدن و زایمان بسیار خوب است . چه برای شما باشد چه برای دیگران نماد روزی و رزقی هست که به شما هم خواهد رسید .

حمله انسان گاو نما : کسی از دوستان یا نزدیکان به فکر تلافی از کار شماست . ( خطر)

اگر دیدید گاوی کشته شده ( برای شما نباشد ذبح یا قربانی شده باشد ) اگر پوست آن به شما رسد یا چرم گاو به شما برسد نشان از رسیدن به آسایش است . اگر جگر (جیگر) گاو به شما برسد نشان از درمان شدن مریض یا بیماری در اطرافتان است اگر قلم گاو یا استخوان گاو به شما برسد نشان از پیروزی شما در کار و هدفتان هست و اگر روده و قلب گاو به شما برسد شانسی برای شما مهیا خواهد شد . کله پاچه ی گاو به شما برسد زندگی آرام و عاشقانه ای به دنبال خواهید داشت .

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *