تعبیر خواب پیاز

 

ابراهیم کرمانی در تعبیر خوابب پیاز گوید: تعبیر خواب پیاز خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بیننده خواب مصلح و مستور است، به جهد خود را از خوردن حرام رفع کند. اگر بیننده خواب مصلح نباشد، دلیل که مال حرام جمع کند و پیوسته در وی سخنان زشت گویند، خاصه چون پیاز سرخ است. اگر در خواب پیاز پخته خورد، تعبیرش که سرانجام از حرام خوردن توبه کند و به خدای تعالی بازگردد. اگر پیاز سفید در خواب دیدید تعبیر آن مال حلال است اما پس از سختی ها به شما می رسد .

تعبیر خواب پیازچه سبز : روزی حلال و منفعت .

حضرت امام جعفر صادق در تعبیر خواب پیاز می فرماید: پیاز در خواب خوردن بر سه وجه است.

اول: مال حرام، دوم: غیبت و سخن زشت. سوم: پشیمانی در کارها.

منوچهر مطیعی تهرانی در تعبیر خواب پیاز گوید: پیاز اشتها انگیز است اما دهان را بدبو می کند و تا چند ساعت بوی بد آن در دهان باقی می ماند. سخنان نسنجیده ای که گاه می گوییم و بعد به زشتی آن توجه پیدا می کنیم و سخنانی که به ناحق پشت سر این و آن می زنیم که خودمان می دانیم درست نیست در خواب های ما به شکل پیاز ظاهر می شوند. برخی از معبران نوشته اند پیاز از یک طرف فراخی روزی و نعمت است و از سویی دیگر خوردن مال حرام . اگر در خواب ببینیم که پیاز خام می خوریم تعبیرش این هست که در روزهای آینده سخنی زشت و نابجا خواهیم گفت که بعد موجب شرمندگی خودمان خواهد شد. اگر در خواب دیدیم که مقداری زیاد پیاز داریم خواب ما گویای آنست که چیزهایی به دست می آوریم که از نظر مالی در کارهای ما گشایشی به وجود می آورد. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده اند که خوردن پیاز در خواب تعبیرش یا خوردن مال حرام است، یا به زبان آوردن سخن زشت و نابجا یا پشیمانی و ندامت است.

۱ـ دیدن مقداری پیاز در خواب ، تعبیر آن است که افرادی با بغض و حسد به موفقیت شما خواهند نگریست .

۲ـ خوردن پیاز در خواب ، علامت غلبه بر تمام مخالفان است .

۳ـ دیدن پیاز رسیده در خواب ، علامت آن است که در حرفه شما آنقدر رقابت وجود خواهد داشت که امور را جالب توجه جلوه بدهد .

۴ـ دیدن پیاز پخته در خواب ، نشانه کسب منافع اندک از طریق شغل و حرفه است .

۵ـ اگر خواب ببینید به هنگام پوست کندن پیاز از چشمهایتان اشک سرازیر می شود ، علامت آن است که رقبا شما را شکست خواهند داد .

۶-اگر در خواب دیدید که پیاز خورد می کنید ، تعبیرش این هست که برای رسیدن به هدف باید بسیار تلاش کنید و مسیر سختی در پیش دارید .

۷- اگر در خواب دیدید که در حال پیاز سرخ کردن هستید یا پیاز سرخ شده دیدید تعبیرش موفقیت در کار و لذت رسیدن به هدفتان هست .

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *