تعبیر خواب پسته

تعبیر خواب پسته در خواب اشتغال ذهنی و فکری است که گاه می تواند سرگرم کننده یا امید بخش هم باشد. دیدن پسته در خواب تعبیرش این هست که فکر می کنید و چنانچه دیدید ظرفی پسته مقابل خویش دارید خواب شما می گوید که در روزهای آینده ذهن و فکری مشغول خواهید داشت و به چیز یا چیزهایی که پیش می آیند فکر می کنید. اگر زن ها در خواب پسته ببینند تعبیرش این است که غیبت می کنند و پشت سر این و آن حرف می زنند. چنانچه در خواب ببینید که …کسی پسته به شما داد در تعبیر باعث آشفتگی خاطر شما می شود و اگر دهنده پسته آشنا باشد موضوع خانوادگی است . اگر در خواب دیدید که پسته می خرید اختشاش فکری برای خود و خانواده پیش می آید . اما اگر دیدید در خواب مغز پسته یا مغز بادام یا مغز فندق یا مغز گردو می خرید تعبیرش خوب هست و نشانه سود و منفعت در کار می باشد . در تعبیر خواب پسته فرقی نمی کند که پسته خندان باشد یا پسته شور و ….. و مهم با پوست بودن پسته یا مغز پسته است .

پسته بدون مغز در خواب تعبیرش غم است و نتیجه مایوس کننده یک کار به خصوص که انجام می دهید. اگر ظرفی پر از پوست پسته در خواب دیدید در کاری شکست می خورید ولی اگر در خواب مغز پسته دیدید توفیق خواهید یافت و بدون زحمت زیاد سودی قابل توجه عایدتان می شود. اگر مردی زن دار و متاهل ببیند که همسرش به او مغز پسته تعارف می کند صاحب فرزند خوب رو و باهوش و فراستی می شود. درخت پسته خانواده پرهیاهو و شلوغ است. تعبیر خواب پسته چنانچه مردی سالمند در خواب ببیند که در خانه اش درخت پسته روئیده و بار پسته تازه دارد همه افراد خانواده یک جا جمع می شوند و موردی پیش می آید که گرد هم می آیند و زیاد جر و بحث می کنند. اگر دختر جوانی در خواب  ببیند که مغز پسته می خورد تعبیرش این هست که عاشق می شود و ازدواج می کند اما ازدواج او بعد از حرف های زیاد و گفتگوی طولانی انجام می پذیرد. زنها اگر از یکدیگر مغز پسته بگیرند حرف است و چیزهایی است که درباره هم می گویند. به هر حال دیدن پسته در خواب فکر است و اشتغال ذهنی و اگر در جائی دیدید که پسته را غم و غصه نوشته اند درست نیست و ثابت نشده است.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *