تعبیر خواب پرواز

 

تعبیر خواب پرواز در خواب نیکو است مگر این که در پرواز به آسمان مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید که دیگر زیر پای خود را نبینید. این را معبران در تعبیر خواب بد دانسته اند و معتقدند که حیات بیننده خواب را خطری حتمی تهدید می کند. پریدن در خواب بیشتر سفرکردن تعبیر شده یا زن گرفتن. اما اگر در خواب دیدید که پرواز می کنید و از جایی برمی خیزید و به آرامی جای دیگر فرود می آیید تحول و دگر گونی در زندگی شما به وجود می آید که دل خواه است. اگر جای سبز و خرمی فرو آمدید تعبیرش این هست که …..از این تحول و دگر گونی سود می برید. پرواز در شب تحولی است آمیخته به اندوه و غم یا سفری است که خستگی و رنج دارد و و سود ندارد. گاه در خواب می بینید که پرواز می کنید اما می خواهید خود را به لبه دیوار یا بالای برج و یا نقطه دیگری برسانید و هر چه تلاش می کنید نمی توانید. این تعبیرش آن است که در تحولات آینده زندگی برای رسیدن به هدف های تعیین شده دچار مشکل و سختی می شوید و یا اصلا نمی رسید. مجلسی نوشته اگر کسی ببیند که حین پرواز به زمین می افتد زن خود را طلاق می دهد و زنی دیگر می گیرد اما سقوط در خواب نمایانگر سقوط حرفه ای و شغلی است و گویای این واقعیت که برای ایجاد تحول با ناکامی رو به رو می شوبد. مجموعا دیدن پرواز در خواب بد نیست و بهبود امور را نوید می دهد.

تعبیر خواب پرواز روی آب مثل آب دریا یا رودخانه : زندگی شیرین و رویایی خواهید داشت .

اگر در خواب پرواز عقاب را دیدید : تعبیرش شانس و موقعیت های خوب برای شما بوجود خواهد آمد .

اگر در خواب پرواز روح را دیدید : تعبیرش بیماری و غم و اندوه است .

اگر در خواب پرواز کبوتر را دیدید : تعبیر آن زندگی عاشقانه می باشد . در رابطه های عاطفی برای شما موقعیت خوبی پیش می آید .

تعبیر خواب پرواز کردن با چتر : زندگیتان دگرگون می شود و سختیها کم می شود و جای آن را خوشی می گیرد .

اگر در خواب دیدید که با هلکوپتر یا هواپیما پرواز می کنید تعبیرش سفر هست . اگر در روز باشد این سفر برای شما بسیار خوب خواهد بود .

حضرت دانیال در تعبیر خواب پرواز گوید: اگر بیند چون مرغ از جائی به جائی می پرید، دلیل که به سفر رود و به قدر بلندی و پریدن وی از زمین بلندی و شرف یابد. اگر بیند راست به آسمان می رفت، دلیل که او مضرت رسد. اگر بیند چندان پرواز کرد در هوا که به آسمان رسید و در آسمان ناپدید شد و زمین نیامد، دلیل که زود از دنیا رحلت کند.

محمد ابن سیرین  در تعبیر خواب پرواز کردن گوید: اگر کسی بیند از جانب قبله بپرید و باز به جای خویش آمد، دلیل که از سفر زود بازآید، بامنفعت بسیار، خاصه چون بیند که پرها دارد. اگر در خواب بیند بی پر همی پرید،تعبیر که ازحال خود بگردد. اگر بیند از … بام خویش به بامی دیگر می پرید، تعبیر که زن طلاق دهد و زنی دیگر خواهد یا کنیزکی خرد.

تعبیر خواب پرواز از ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید به آسمان بپرید، تعبیر که حج کند. اگر در خواب دید از سرای خود به سرای مجهول بپرید، تعبیر که اجل او نزدیک باشد و باید از گناه توبه کند. اگر بیند پرها داشت، لیکن به خلاف پر مرغان، دلیل که بیمار شود و به نزدیک هلاک رسد و عاقبت شفا یابد. اگر دید از جائی به جائی پرواز نمود، تعبیر که سفر نماید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: پریدن و پرواز در خواب بر پنج وجه است. اول: سفر. دوم: حج. سوم: بزرگی. چهارم: تغییر حال. پنجم: بیماری و مرگ .

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *