تعبیر خواب پرنده

در تعبیر خواب پرنده ، پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان یک رنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند. اگر در خواب دیدید که پرنده ای دارید تعبیرش این هست که به مراد دل خود می رسید بخصوص اگر پرنده زیبا و خوش رنگ و خوش آواز باشد . پرنده سبز تعبیرش سلامتی و زندگی خوب است . این گویای رسیدن به نهایت مراد است و مبارک خوابی است. اگر در خواب ، خود را در پرنده فروشی مشاهده کردید و آن پرندگان را در قفس دیدید که به شما تعلق نداشتند و حتی نمی توانستید یکی از آن ها را تصاحب کنید موردی پیش می آید که از مشاهده کامروائی دیگران حسرت می خورید همان طور که در مورد پرواز پرستو ها در آسمان گفته شد. کبوتر در خواب تعبیرش عشق و صلح و دوستی است و کبوتر ماده زنی تعبیر می شود صالح و پاکدامن و خوب و خوش خلق و چنان چه در خواب دیدید کبوتری ماده دارید زنی با این خصوصیات در زندگی شما نقش می گیرد و دگر گونی هائی به وجود می آورد. اگر در خواب پرنده را با جوجه دیدید در تعبیرش صاحب فرزند می شوید و اگر چندین پرنده داشتید به مراد می رسید و کام شما از چند جهت روا می گردد. اگر در خواب پرنده ای داشتید که پرید و شما هم به دنبالش رفتید مجذوب می شوید یا به سفر می روید و اگر این پرنده رفت و باز نگشت به نوشته مجلسی زیان می بینید و محتمل خسارت می شوید. کشتن پرنده نیز خوب نیست. در مورد هر یک از پرندگان به جای خود توضیح داده می شود. این حکم کلی در مورد پرنده است. اگر ببینید کرکسی از دست شما پرید و رفت بلائی از شما دور می شود و اگر کبوتری که برای شما بوده رفت تعبیرش این هست عشقی را از دست می دهید. گنجشک دوست مزاحم و وراج است. تعبیر خواب پرنده مرغ مینا دوستی است که در مسیرتان به رسیدن به هدفتان کمکتان می کند .

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *