تعبیر خواب پا

تعبیر خواب پا – تعبیر خواب پای برهنه

حضرت دانیال گوید: اگر کسی در خواب بیند یک پای او بریده بود یا شکسته، تعبیر که نیمه مال او از وی ضایع گردد. اگر در خواب هر دو پای بریده یا شکسته بیند، تعبیر که جمله مالش برود یا خود بمیرد و معبران گویند: اگر شخصی هر دو پای خود را بریده یا شکسته بیند، تعبیر که به سفر شود. اگر دید پای او آهنین یا مسین است، تعبیر که عمرش دراز است و مالش باقی ماند. اگر پای خود را در خواب برهنه دید که با آن در حال راه رفتن است : تعبیرش این باشد که مشکلاتی بر سر راهش قرار گیرد . اگر در خواب دید که پایش آبگینه است، دلیل که عمرش زود سپری شود و مالش ماند، زیرا که آبگینه را بقا و قوت نیود. اگر دید پایش شل و مبتلا شده بود، تعبیرش است بر سستی و ضعف حال او، به آن چه طلب کند از خیر و شر.

در تعبیر خواب پا محمد ابن سیرین گوید: اگر صالحی بیند که پایش شل شده است دلیل است بر زیادی دین او . اگر بیند پاهای او به رسن بسته بود، تعبیر که از کسی منفعتی به وی رسد . اگر بیند پایش نبود و به چوب راه می رفت، دلیل که اعتماد بر کسی کند که از آن کس وفا نیابد. اگر کسی عامل پادشاه بیند هر دو پای او بریده است، تعبیر که از عمل معزول گردد و مالش تلف شود. اگر دید پای او آهنین است، دلیل که مالش زیاده شود. اگر دید پایش سیمین بود و کعبش زرین، همین تعبیر کند. اگر بیند پای او در بند بود، دلیل که او را زیانی رسد. اگر بیند پای او به ستونی بسته است، این تاویل بهتر است. اگر دید پای او در دامی گرفتار شده است و یا درجائی فرو رفته است، دلیل که در مکر و حیلتی گرفتار شود، به قدر آن که پای وی در آن سخت شده است. اگر دید پای وی در جایگاهی یا در گودی بلغزید، دلیل است که از کار دین و دنیا بازماند، یا کسی سخنی بدو گوید، که از آن رنجور گردد. اگر بیند پای بر ستوری همی جنبانید، دلیل است بر غایت طلب آن کار که می جوید.

ابراهیم کرمانی گوید: هر دو پای به تاویل، پدر و مادر باشد و هر ضعف و نقصانی که در پا بیند، همین دلیل بر پدر و مادر کند. اگر بیند پای بسیار داشت، دلیل که به سفر شود. اگر درویش است، توانگر شود و دیدن پیش پای خود، دلیل زینت مرد است و حصول مال و طاعت که کرده است. جابر مغربی گوید: اگر بیند که پای او چون پای شتران یا پای گاو است، دلیل که قوت و مالش زیاد شود. اگر دید که پای او چون پای اسب است یا پای خر، دلیل که قوت و جاه او افزون شود. اگر پای خود چون پای درندگان یا ددان بیند، وی را چیزی حرام حاصل شود. اگر پای خود را چون چنگال مرغان بیند، دلیل بر قوت کسب معیشت او بود و بر دشمن ظفر یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن پای در خواب بر هفت وجه است. اول: عیش، دوم: عمر، سوم: سعی کردن، چهارم: طلب مال، پنجم: قوت، ششم: سفر، هفتم: زن. و پای کوفتن در خواب غم و مصیبت است.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *