تعبیر خواب پا

تعبیر خواب پا – تعبیر خواب پای برهنه

حضرت دانيال گويد: اگر كسي در خواب بيند يك پاي او بريده بود يا شكسته، تعبیر كه نيمه مال او از وي ضايع گردد. اگر در خواب هر دو پاي بريده يا شكسته بيند، تعبیر كه جمله مالش برود يا خود بميرد و معبران گويند: اگر شخصي هر دو پاي خود را بريده يا شكسته بيند، تعبیر كه به سفر شود. اگر ديد پاي او آهنين يا مسين است، تعبیر كه عمرش دراز است و مالش باقي ماند. اگر پای خود را در خواب برهنه دید که با آن در حال راه رفتن است : تعبیرش این باشد که مشکلاتی بر سر راهش قرار گیرد . اگر در خواب ديد كه پايش آبگينه است، دليل كه عمرش زود سپري شود و مالش ماند، زيرا كه آبگينه را بقا و قوت نيود. اگر ديد پايش شل و مبتلا شده بود، تعبیرش است بر سستي و ضعف حال او، به آن چه طلب كند از خير و شر.

در تعبیر خواب پا محمد ابن سيرين گويد: اگر صالحي بيند كه پايش شل شده است دليل است بر زيادي دين او . اگر بيند پاهاي او به رسن بسته بود، تعبیر كه از كسي منفعتي به وي رسد . اگر بيند پايش نبود و به چوب راه مي رفت، دليل كه اعتماد بر كسي كند كه از آن كس وفا نيابد. اگر كسي عامل پادشاه بيند هر دو پاي او بريده است، تعبیر كه از عمل معزول گردد و مالش تلف شود. اگر ديد پاي او آهنين است، دليل كه مالش زياده شود. اگر ديد پايش سيمين بود و كعبش زرين، همين تعبیر كند. اگر بيند پاي او در بند بود، دليل كه او را زياني رسد. اگر بيند پاي او به ستوني بسته است، اين تاويل بهتر است. اگر ديد پاي او در دامي گرفتار شده است و يا درجائي فرو رفته است، دليل كه در مكر و حيلتي گرفتار شود، به قدر آن كه پاي وي در آن سخت شده است. اگر ديد پاي وي در جايگاهي يا در گودي بلغزيد، دليل است كه از كار دين و دنيا بازماند، يا كسي سخني بدو گويد، كه از آن رنجور گردد. اگر بيند پاي بر ستوري همي جنبانيد، دليل است بر غايت طلب آن كار كه مي جويد.

ابراهيم كرماني گويد: هر دو پاي به تاويل، پدر و مادر باشد و هر ضعف و نقصاني كه در پا بيند، همين دليل بر پدر و مادر كند. اگر بيند پاي بسيار داشت، دليل كه به سفر شود. اگر درويش است، توانگر شود و ديدن پيش پاي خود، دليل زينت مرد است و حصول مال و طاعت كه كرده است. جابر مغربي گويد: اگر بيند كه پاي او چون پاي شتران يا پاي گاو است، دليل كه قوت و مالش زياد شود. اگر ديد كه پاي او چون پاي اسب است يا پاي خر، دليل كه قوت و جاه او افزون شود. اگر پاي خود چون پاي درندگان يا ددان بيند، وي را چيزي حرام حاصل شود. اگر پاي خود را چون چنگال مرغان بيند، دليل بر قوت كسب معيشت او بود و بر دشمن ظفر يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن پاي در خواب بر هفت وجه است. اول: عيش، دوم: عمر، سوم: سعي كردن، چهارم: طلب مال، پنجم: قوت، ششم: سفر، هفتم: زن. و پاي كوفتن در خواب غم و مصيبت است.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *