تعبیر خواب نان پختن - نان خوردن

تعبیر خواب نان چیست ؟

دیدن نان در خواب خوب هست . و بیشتر بستگی به تازه بودن نان یا خشک بودن آن دارد . مثلا نان کپک زده نشان از بیماری و غصه و درد دارد . در این میان زیاد تفاوتی در اینکه نان گندم باشد یا جو یا لواش باشد یا بربری یا سنگک نیست . در این پست تعبیر خواب نان بطور کامل قرار گرفته به ادامه مطلب بروید . 

تعبیر خواب نان پختن - نان خوردن
تعبیر دیدن نان در خواب

تعبیر خواب نان از منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن نان در خواب خوب است و نعمت و برکت تعبیر می شود. دیدن و خوردن نان تازه فراخی روزی است ولی اگر در خواب ببینید نان خشک می خورید گرفتار تنگی معاش می شوید. نان گرم و تازه عیش و خوشی و لذت است. اگر کسی نان به شما داد نعمت می رساند و خدمت می کند اما نوع و کیفیت نان چگونگی خدمت و محبت او را تعیین می نماید. اگر نان تازه است خوب است. نان گندم نیز خوب است به شرطی که تازه باشد و نان جو تنگ نظری و بی رغبتی دهنده نان را بازگو می کند. اگر نانی را که دوست دارید از جلوی شما بر دارند یا از دستتان قاپ بزنند و بگیرند حق شما را سلب می نمایند.

نان کپک زده : سختی و غم و اندوه

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن نان در خواب چهاروجه است. اول: عیش خوش. دوم: مال حلال. سوم: ولایت. چهارم: خیر و برکت.

دیدن نانهای پاکیزه درخواب ، دلیل خرمی است. اگر ناخوش بیند، دلیل بر عیش ناخوش بود. اگر نان خرید و به خانه برد، دلیل بر روزی حلال است و زیادتی مال. اگر نان به کسی داد، دلیل که راحتی به وی رساند.

حضرت دانیال گوید: اگر دو سه نان یافت، دلیل آن که از غم برهد. اگر نان نتوانست خوردن، دلیل که اجلش نزدیک بود. اگر نان بسیار داشت و نخورد، دلیل که غمی به وی رسد. ابراهیم کرمانی گوید: دیدن نان گرم به خواب عیش و نعمت است و دیدن نان خشک وبه خلاف این است و خوردن نان سبوس به خواب ، دلیل قحط بود.

جابرمغربی گوید: دیدن نان کاروس به خواب دلیل بر تنگی عیش بود و پرهیزکاری و نان جوین، دلیل زهد و ورع بود و نان برنج، دلیل بر بستگی کار است و نان عدس و باقلا و نخود، دلیل غم و تنگ دستی بود. اگر سلطان بیند یک نان داشت، دلیل که ملکش زیاده شود و تاویلش به خواب از ده درم تا هزار درم به قدر و قیمت نان است و گویند دیدن هیچ چیز درخواب بهتر از نان نباشد و دیدن نان پختن به خواب ، دلیل بر قلیل کردن معیشت است.

تعبیر خواب نان در حالت های مختلف

ایستادن در صف نانوایی : تلاش های شما به بهترین شکل ممکن به ثمر خواهد رسید و شما در آینده ای نه چندان دور به موفقیت خواهید رسید .

اگر نان آنقدر شور یا شیرین باشد که دلتان را بزند تعبیرش مال غیر حلال می باشد .

خوردن نان و عسل ، نان و پنیر و سبزی ، نان و حلوا در خواب نشانه ی روزی و نعمت و رفاه و شادی هست .

اگر به مرده ای نان بدهید نشان از عمر کوتاه برای شما ست اما اگر مرده در حال خوردن نان باشد ( نان را شما نداده باشید) نشان از شادی روح مرده می باشد .

قحطی نان : سختی زیاد . غم و اندوه زیاد  ، مرگ و میر

نان خشک ، نان سوخته : سختی و غم و اندوه

تعبیر خواب نان شیر مال ، فطیر ، فتیر ، نان فانتزی : موفقیت در کسب و کار و بدست آوردن روزی زیاد

نان و کباب : رسیدن روزی زیادتر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *