تعبیر خواب ماهی چیست ؟

تعبیر خواب ماهی - قرمز - مرده - گرفتن ماهی - سیاه
ماهی عروس – تعبیر خواب ماهی

در کل دیدن ماهی در خواب خوب است مگر در مواردی خاص … ما در این پست تعبیر خواب ماهی را از جنبه های مختلف و از دید بزرگان و معبران خواب و رویا برای شما عزیزان بررسی کرده ایم . برای خواندن این مقاله به ادامه مطلب بروید . …..

تعبیر خواب ماهی قرمز ، ماهی گلی ( ماهی قرمز عید و هفت سین ) :

دیدن ماهی قرمز و ماهی زیبا و تزیئنی و و زینتی و فیل ماهی در خواب نشان شادمانی و نشاط است اگر حوض پر از ماهی قرمزیا چشمه ماهی بینید نشان از اتفاق بسیار خوب و شادی مانند ازدواج یا بدنیا آمدن فرزندی در خانواده می باشد . اگر ماهی قرمز را درآکواریوم یا تنگ یا در ظرف بینید شادمانی و نشاط لحظه ای هست . اگر ماهی قرمز مرده یا ماهی قرمز کوچک مرده در آب باشد یا خشکی تعبیرش این هست که بعد از شادمانی ناراحتی و اندوه می آید . اگر ماهی در حال جان دادن باشد یا نیمه جان باشد  یعنی باید تلاش خود را زیادتر کنید در زندگی و اگر ماهی یا ماهی قرمز را نجات دهید یعنی تلاش شما به ثمر می رسد و نتیجه اش شادمانی خیلی زیاد و یا ثروت زیاد است .

دیدن ماهی سیاه در آب زلال نشانه بدست آوردن موقعیت شغلی خوب است . 

تعبیر خواب نجات دادن ماهی از مرگ یعنی شما با کمی صبر و تلاش به خوبی موانع را پشت سر می گذارید و به هدفتان می رسید .

خورده شدن ماهی توسط موجودی دیگر تعابیر مختلفی دارد . مثلا اگر توسط تمساح خورده شود یعنی برای شما موقعیت مناسبی پیش می آید که توسط یک از دوستان یا یکی از نزدیکان از شما گرفته می شود . اگر دیدید ماهی بزرگی ماهی کوچکی را خورد یعنی با از دست دادن موقعیتی ، موقعیت بهتری نصیبتان خواهد شد . ممکن است پولی باشد یا کاری یا ازدواج و ….

خوردن ماهی  و بودن ماهی در غذا یا ماهی شکم پر یا کپور ۲ تعبیر دارد یکی نشانه سفر یا مسافری که منتظرش هستید می باشد و دیگری تعبیرش نشانه ضرر دیدن از زیر دستانتان می باشد . اگر ماهی پلو باشد شادی چند روزه داید که به خیر است .

تعبیر خواب دیدن ماهی مرده  یا گندیده چه در خشکی و چه در آب خوب نیست . ماهی مرده نشانه بر باد رفتن خوشی ها و شادیهاست . شاید یک سری از مسیرهای زندگی را اشتباه انتخاب کرده اید . اما اگر در خواب غذا خوردن ماهی یا غذا دادن به ماهی را ببینید نشان از این هست که شما مسیر درستی را می روید و آینده از آن شماست . خوشی به شما رو خواهد آورد .

تعبیر خواب پرورش ماهی یا صید ماهی یا ماهیگیری یا ماهی فروشان نشان از آرامش به همراه نعمت های فراوان در زنگی است . صید ماهی یا گرفتن ماهی  چه از استخر باشد چه از دریا یا گرفتن ماهی رودخانه فرقی نمی کند خوب است . صید ماهی بزرگ و خیلی بزرگ یعنی سعادت و خوشبختی برای شما و آنکه دوستش دارید . صید ماهی قرمز نیز به معنای شادمانی برای شماست اما اگر تلاش کنید در این راه .

اگر بیننده خواب ببیند که با دستش ماهی می گیرد یعنی با تلاش کم به سعادت می رسد . اگر پولک ماهی ببیند نشان از بی نیازی در زندگی است . پاک کردن ماهی و شستن ماهی و تمیز کردن آن  یعنی صاحب خواب فردی تاثیر گذار در رفاه خانواده خواهد بود .

تعبیر خواب ماهی که پرواز می کند (ماهی پرند) یعنی بیش از آنچه فکرش را بکنید در زندگی موفق خواهید شد .

تعبیر خواب ماهی از حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن ماهی بر شش و جه است.

اول: وزیر.

دوم: لشگر.

سوم: دختر دوشیزه.

چهارم: غنیمت.

پنجم: غم و اندوه.

ششم: کنیزکی هندوی

دیدن ماهی تازه یا ماهی پاک شده و بدون تیغ در خواب یعنی رزق و روزی که سهل بدست می آورید .

حضرت دانیال گوید :

دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود. اگر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است. اگر بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسری آورد.

محمد بن سیرین گوید :

( تعبیر خواب ماهی شدن ) اگر دید کسی ماهی شود و خشک به وی داد، دلیل که بزرگی ظلم کند. اگر ماهی خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند و بعضی می گویند، دلیل سفر است.

جابر مغربی گوید :

دیدن ماهی تازه دلیل غنیمت است، زیرا که بر خوان عیسی (ع) که از بهشت آورده بودند ماهی بود. اگر بیند از دهان او ماهی بیرون آمد، دلیل که دروغ بسیار گوید. اگر دید از قضیب (عصا ، میله ، چوب ) او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید. اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند.

تعبیر خواب ماهی فروشی ، فروختن ماهی ،  ماهی فروش :

اگر دید ماهی فروشی می کرد،دلیل که منفعت یابد. اگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل که راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند.

ماهی لجن خوار : مشکلات و سختی هایی که در پیش دارید ختم به خیر می شود .

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

دیدن ماهی در خواب، اگر تعداد آنها مشخص و قابل شمارش بود به زن و اگر تعداد آنها بیشمار و نامشخص بود به مال و غنیمت تعبیر میشود. اگر ماهی زنده باشد به کنیز یا دختر باکره تعبیر میشود. اگر کسی در خواب ببیند که به ماهیگیری رفته است، خیر و منفعت مییابد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد. اگر آب گل آلود و متعفن باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد. آب متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت است. ماهی سفید بخت و اقبال است ، ماهی طلائی زرد طوسی رنگ پول و مال و ثروت است و ماهی سرخ  و قرمز و گلی ، فر و شکوه است. اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد. اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید. اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید.

تعبیر خواب خرید ماهی نشانه این هست که به شما خیر و برکت می رسد با تلاش خودتان . اگر ماهی را هدیه بگیرید خیر و برکت از طرف هدیه دهنده به شما می رسد .

تعبیر خواب ماهی از لوک اویتنهاو می گوید :

ماهیگیری : سود زیاد

ماهیهای بزرگ : رضایت

ماهیهای کوچک : شکست

ماهیهای مرده : ناراحتی

پختن آنها : داشتن خانه با سامان

ماهیهای فرمز و گلی : ازدواج با یک فرد ثروتمند که موجب شادمانی و خوشی شما می شود .

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن ماهی روزی است

آنلی بیتون م‏یگوید :

۱ـ دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه ، در خواب ، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می دهند .

۲ـ  دیدن ماهی مرده در خواب ، نشانه آن است که در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می دهید .

۳ـ اگر دختری خواب ماهی ببیند ، نشانه آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد .

۴ـ اگر خواب ببینید گربه ماهی صید می کنید ، نشانه آن است که نقشه های دشمنان شما را پریشان می کند ، اما حضور ذهن و اقبال به شما کمک می کند تا از دام آنها بگریزید .

۵ـ اگر در خواب برای گرفتن ماهی به آب بزنید ، نشانه آن است که با توانایی و شهامت ثروتی به دست می آورید .

۶ـ خواب ماهیگیری ، نشانه کسب قدرت و علم اقتصاد است . اما اگر در هنگام ماهیگیری چیزی صید نکنید ، نشانه آن است که تلاشهای شما برای یافتن افتخار و ثروت بی حاصل است .

۷ـ خوردن ماهی در خواب ، علامت روابط دوستانه و پایدار است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک ماهی که به آزادی در آب شنا میکند : شانس

یک ماهی می گیرید : شما را به نهایت دوست خواهند داشت

یک ماهی روی پیشخوان : منتظر دردسر باشید .

یک ماهی در حال شنا در آب کم عمق : خوشنامی خود را از دست خواهید داد .

بازار ماهی فروشان : به یک موقعیت پرافتخار خواهید رسید

تعبیر خواب یک زن خواب ماهی های  رنگی و رنگارنگ  ببیند : بیماری او را تهدید می کند و اگر یک مرد خواب ماهیهای رنگی ببیند : مشاجره و عذاب

شما ماهی دارید : لذتهای متعددی نصیبتان میشود

ماهی می پزید یا سرخ می کنید : یک ازدواج

ماهی آب پز می خورید : شادی

ماهی سرخ کرده یا سرخ شده می خورید : نگرانی و اضطراب شدید

یک ماهی مرده در یک جویبار : تمامی امیدهایتان را از دست می دهید .

یک زن خواب یک ماهی در حال تخم ریزی  و خاویار ببیند : دوران بارداری بسیار سختی در پیش دارد .

یک ماهی بزرگ صید می کنید : پول و شادی

ماهیهای کوچک صید می کنید : شکست و انحطاط شما متناسب با اندازه ماهی خواهد بود .

یک ماهی قرمز : رضایت و شادی بزرگ

ماهی شور : برای رهائی از فقر باید کار و مبارزه کنید .

ماهی دودی : نارضایتی در زندگی

ماهی می خرید : یک ملاقات غیره منتظره

خواب یک ماهی پرنده : دوستانتان شما را فریب خواهند داد

یک ماهی پرنده در حال پرواز در هوا : خیانت و فریب

تعداد بسیار ماهی پرنده پشت سرهم پرواز میکنند : خوشبختی

یک زن مجرد خواب ماهی قرمز ببییند : او یک ازدواج پرپول خواهد کرد .

یک زن متاهل خواب ماهی قرمز ببیند : او بزودی طلاق می گیرد .

یک ماهی قرمز مرده : ناکامی در انتظار شماست .

یک ماهی قرمز در یک تنگ در خانه شماست : پول فراوانی بدست می آورید .

بچه ها با یک ماهی قرمزبازی می کنند : شادی

ماهی قرمز می خرید : یک ازدواج در فامیل

خواب ماهی قزل آلا : مشکلات شما به پایان میرسند .

شما قزل آلا می خورید : علامت پول

قزل آلا می پزید : مشاجره با اعضاء فامیل

قزل آلا صید می کنید : پول فراوان خواهید داشت .

ماهی قزل آلا در بازار : پیشرفت چشمگیری در اجتماع کسب خواهید کرد .

دیگران قزل آلا صید می کنند : بدشانسی در عشق

خواب ماهی کولی و کپور : شانس

با ماهی کولی و کپور و خاویارغذا درست می کنید : پول

تعبیرخواب ماهی
تعبیرخواب ماهی – ماهی گیری – صید ماهی

ماهی در خواب از بعد روانشناسی
ماهی دیدن:صاحب رویا به وسیله شخص زرنگی فریب خواهد خورد این فریب از روی فراموش کردن و پیش پا پنداشتن مسائل از نظر صاحب خواب می باشد .
ماهیان بزرگ دیدن:نشانه پاداش عالیست
ماهیان کوچک دیدن:نشانه نارضایتیست
ماهیان قرمز دیدن:علامت برآورده شدن یک آرزوست
ماهی خوردن:برای زنان نشانه وضع حمل آسان؛و در مردان،علامت خوش شانس بودن نزد دیگران است
ماهی بزرگ گرفتن:قول معاملات ایده آل را می دهد
ماهی کوچک گرفتن:نشانه غم و اندوه است
قلاب ماهی گیری:به معنی منفعت و امیدواریست
ظرف پر از ماهی:نشانه روند خوب شغلیست
ماهی فروش:نشانه فایده کلان است
بازار ماهی: به معنی موفقیت است
حوض پرورش ماهی:علامت نگرانی و دلواپسیست از بعد مادی بیشتر .
خوردن ماهی خشک شده و شور و شوریده :به معنی بیماریست
ماهی قرمز گرفتن:صاحب رویا فردی بسیار خوش شانس است شادمانی به صمتش می آید .
ماهی قرمز را در حال خارج شدن از تخم دیدن یا ماهی حامله در حال زاییدن :خواب بیننده یک شانس بزرگ خود را از دست می دهد
ماهی گیری با قلاب را دیدن:خواب بیننده تعادل روحی خود را بازمی یابد
سایرین را در حال ماهی گیری با قلاب دیدن:نشانه فرصتی برای یک دوستی مناسب است در این وضع باید خوب مسائل را ببرسی کنید تا شانس شما تبدیل به یک خطر نشود .
ماهی بزرگ را در آب زلال گرفتن:علامت خوشبختی و موفقیت است
ماهی تابه
ماهی تابه دیدن:خواب بیننده با دوستان و آشنایان قدیمی برخورد خواهد کرد
ماهی تابه خالی دیدن:نشانه یاس و ناامیدیست
ماهی تابه را بر روی آتش در حال آماده کردن غذا دیدن:علامت منفعت است
ماهی تابه کثیف را شستن یا تمیز کردن:صاحب رویا با انجام کاری،رضایت کامل دارد

29 فکر می‌کنند “تعبیر خواب ماهی چیست ؟”

 1. سلام من در شب ۱۴ رمضان بعد از سحر ساعت ۷ صبح خواب دیدم که : در گوشه ای از یکی از اتاق های منزلمان مقداری اب جمع شده دو ماهی کوچک قرمز و سیاه مانند ماهی های عید در ان شنا می کنند ناگهان ماهی قرمز بیرون اب پرید و کم کم تندیل به یک پرنده بزرگ شد من فقط به این صحنه نگاه میکردم که پرنده برگشت به من نگاه کرد و یکدفعه به سمت من حمله کرد. لطفا خواب رو واسم تعبید کنید مرسی.

  1. هیچ نگران نباشید . فقط این نکته را به خاطر بسپارید که بدترین اتفاقات می تواند زمانی پیش می آید که انسان در بهترین لحضات خوشی می باشد . این نکته به معنی این هست که خوشحال باشید و خوشی کنید اما در نهایت خوشی هم که هستید حواستان به کارهایتان باشد و کمی محتاط باشید .

 2. خواب دیدم ماهی قرمزی دارم که از ظرف بیرون میپرید، بعد از یکی دو بار انرا از ظرف کم اب گرفتم و زیر شیر آب او را شستم، ماهی را اذیت میکردم و از شیر اب به دهانش میریختم، ناگاه متوجه شدم چشمهایش به سان انسان در حال خفگی قرمز شد، باز در سینک رهایش کردم و ظرفش را اوردم و اب در ان ریختم، تا دیدمکه چشمهایش قرمزتر میشدو انرا در ظرف اب انداختم ولی خون از چشم و دهان و ششهایش به مقدار زیادی بیرون زد و تمام ظرف اب را خونالوده کرد و خود ماهی هم مرد، اگر امکان دارد تعبیری مناسب ارائه دهید، ممنون از لطفتان

  1. یکی از مسایلی که پیش آمده است دیدن خون در خواب بوده – دیدن خون به خودی خود از دید بعضی از علما خواب را باطل می کند . اما در غیر از این صورت که خون ندیده باشید ، شما ممکن است در موقعیت شانس یا خطری باشید ( یک دوراهی نامعلوم ) بهتر است با کسانی که درباره آن موضوع اطلاع دارند مشورت کنید . ساده تر بگویم در کارها و موقعیت های در زندگی سَرسَری کارنکنید و حتما از چند نفر ماهر در آن کار مشورت بگیرید .

  1. دیدن ماهی در خواب معمولا نماد و نشانه ی خوبی هست . در بیداری ماهی چشمانش را نمی بندد ( اصلا پلک نمی زند) اما دیدن همچنین صحنه ای در خواب می تواند نشانه ی رفتن غم و اندوه از شما باشد . با اطرافیان صمیمی تر باشید و برای موفقیت تلاش کنید .

 3. سلام
  خیلی نگرانم لطف جواب منم بدین.
  خواب دیدیم با کسی که خودشو دوست من معرفی کرد رفتیم بستنی خریدیم یه دوتا بستنی خیلی بزرگ، موقع خوردن بستنی تو دهنم چیزی احساس کردم ولی توجهی نکردم و به خوردن ادامه دادم تا اینکه فهمیدم یه چیزی تویه بستنیم هست هر چی تو دهنم بود تف کردم نصف ماهی سیاه مرده بود قسمت دمش تویه خواب خیلی ترسیدم فهمیدم با همونی که بستنی خریدم همون اینو تو بستنی من گذاشته بود و منکرش می شد.
  خیلی نگرانم تعبیرش هر چی هست بگین کسیو ندارم ازش بپرسم.

 4. با سلام,لطفا پاسخ منو بدهید,
  خواب دیدم می خواهم برا هانه ام ماهی بخرم که درست کنن,به بازار رفتم و در حال خرید ماهی هستم,اسم ماهی رو بلد نیستم از این ناهی ها ک پهنن خوشم اومد و ماهی قزل آلا هم فکر کنم خوشمم اومد,

 5. سلام. دیدم ماهی قرمزپرورش میدم. و ماهیارو از اکواریوم به حوض میندازم و همشونم سرزنده و شادابند. ولی یکی از ماهی ها که خیلی بزرگ بود تو اب مرده ب نظر میرسید انداختمش بیرون دیدم زنده شد و تبدیل به اردک شد و رفت به سمت بیرون که یک کروکدیل اونو خورد. اگه میشه تعبیرش را بهم بگین ممنون.

  1. رسول عزیز ، در زندگی شما یک موقعیت ، یا یک شانس یا یک امید پیش خواهد آمد که توسط یکی از دوستانتان از دست خواهد رفت . در انتخاب دوستان خود دقت کنید و آنها را درست انتخاب کنید تا در مسیر درستی پیش بروید

 6. سلام خسته نباشید من تو خواب بعداز ظهرم دیدم که خیلی ماهی های کوچیک سیاه تو یه ظرف بودن متوجه شدم که آبشون بشدت کثیف بودن و در حال مردن دائم در حال تلاش برای عوض کددن آب ماهی ها و گرفتنشون از آب کثیف و انداختن تو آب تمیز بودم تعبیرش چی میشه لطفا

 7. سلام من خواب دیدم ٢حوض بزرگ که یکى ماهى ابى رنگ بسیار بسیار زیبا و دیگرى ماهى قرمز رنگ که بسیار هم بزرگ بودند… و در حوضى که ماهى قرمز بود ماهى های قرمز کوچک دیگرى هم بودند…که من به ٢ماهى بزرگ تکه هاى نان به عنوان غذا میدادم….که خیلی دوست داشتند و از اب به سمت من می امدند که من دوباره به انها غذا دهم ….تعبیرش چیه…؟

 8. با سلام و خسته نباشید
  من خواب دیدم سفره ۷سین و یه تنگ با چند تا ماهی قرمز ک یکی از اونا از اب مرید بیرون و پرواز کرد من به زور گرفتمش و انداختمش توی تنگ و کوچک شد اب ک خورد دوباره بزرگ شد و این موضوع تکرار شد اخر هم توی تنگ نرفت و نفهمیدم چی شد نگرانم برای تعبیرش میشه کمکم کنید لطفا

  1. نگران نباشید – موفقیت برای شما بدست می آید اما این موفقیت برای شما به شدت وابسته به تلاش شما هست . مسیر درست را در زندگی انتخاب کنید و برای آن تلاش کنید . شما به موفقیت بسیار بالا دست خواهید یافت .

 9. سلام خواهش میکنم تعبیرخواب منو بگید
  من خواب دیدم سه تاماهی برای عیدخریدیم ولی یکی خیلی بزرگ یکی متوسط و یکی کوچیک
  ک یهو دیدیم ماهی بزرگ اون دوتا ماهی دیگ رو ب زور خورد طوری ک داشت میترکید
  هی ب زور از دهنش درمیاوردیم دوباره میخوردشون.دوسه بار این کار تکرار شد

 10. با سلام من تعدادی ماهی سیاه نسبتا بزرگ رو در خواب در تنگی که حاوی آب کدر بود دیدم جاشون تنگ بود به مادر خانمم گفتم که این ماهی ها هم جاشون تنگه و هم آبشون کثیف شده باید اینها رو بریزیم توی این حوض و در مقابلم حوضی قرار داشت که داخلش تعدادی ماهی قرمز کوچک بود و آب حوض تمیز و شفاف بود به مادر خانمم گفتم باید ماهی های تنگ رو بریزیم توی حوض هم آبش تمیزتره هم جاشون بزرگتر میشه ایشون گفت نکنه این ماهی ها اون ماهی ها ی حوض رو بخورند چون اینها بزرگند و اونها کوچکترند من گفتم نه بابا ماهی که ماهی نمیخوره و ماهی های تنگ رو ریختم توی حوض فقط همین مقدار از خوابم رو یادم هست لطفا تعبیرش رو بهم بگید ممنونم

  1. شما ماهی و حوض رو دیدین و یه کار خوب در حق ماهی ها انجام دادین . آب روشنایی و ماهی تعبیرش عالی هست . براتون یه تغییر خیلی خیلی خوب تو زندگی اتفاق میوفته . تلاش کنید و از موقعیت ها استفاده کنید .

 11. سلام خواب دیدم در تنگ سفره هفت سین خونم سه تا ماهی سیاه هست اما من دوتا خریده بودم ک یدونش مرد یدونه زنده موند اما من دیشب خاب دیدم سه تا داخل تنگ هست

 12. سلام

  من خواب دیدم تو پلاستیک یه ماهی قرمز دارم رفتم آب ماهی رو عوض کردم داخل همون پلاستیک بعد بجای اینک به ماهی غذای خودشو بدم نمیدونم دقیق چیبود ولی برای من انگار دم ماهی بود اونو با دندون جوییدم و ریختم تو پلاستیک ک بخوره
  دیدم آب کثیف شده رفتم دوباره آبو عوض کنم یهو دیدم یه ماهیه دیگم تو آبه که اون مرده (هردو ماهی قرمز) ولی یکیش زندس
  پلاستیک رف داخل حوض آب و ماهی مرده نمیدونم کجا رف ولی ماهی زنده موند و من آبشو عوض کردم

  لطف میکنید اگه جواب بدید

  1. براتون یه اتفاق خوب میفته اما زود تموم میشه – داری یه کاری انجام میدی که حس نا امیدی میاد سراغت و ولت نمی کنه . نا امید نشو روزهای سخت می گذرند و دوباره همه چیز درست میشه .

 13. سلام لطف کنید و تعبیر خواب من رو هم بگید
  دو تا ماهیه قرمز یکی کوچیک و یکی هم بزرگ توی یه تنگ بودن، آب شون هر لحظه در حال کم شدن بود من هم توی ماشین در حال حرکت بودم وقتی آبشون تموم شد جیغ زدم از ماشین بیرون پریدم و با سرعت آب خریدم براشون آب و ریختم و خلاصه نجاتشون دادم
  حسی که تو خواب داشتم خوشحالی بود
  البته دو بار ماهی کوچکتر از آب پرید روی آسفالت ولی بازم نجاتش دادم
  البته توی خوابم دیدم تعداد ماهی ها تو تنگ بیشتر شد یعنی از دوتا بیشتر شدن!

 14. سلام این دومین باریه ک خواب ماهی میبینم مطمئنم ی تعبیری داره.
  اندفه خواب دیدم کنار ی رودخونه دارم راه میرم تب رودخانه پاک و شفاف که ی ماهی زیبا داره توش شنا میکنه رفتم دنبالش رسیدم به ی قسمت ک اب جمع شده بود ی عالمه ماهی ازش میپرید بیرون ک بعضیاش مرده بودند و بعضیاش سالم. من ماهیای سالمو برداشتم ک دیدم سوخاری شدند .لطفا تعبیرشو بم بگید.سپاس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *