تعبیر دیدن خواب مادر ، مادربزرگ و والدین

تعبیر خواب مادر

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :
تعبیر دیدن مادر در خواب، به حالت مادر بستگی دارد. ممکن است دیدن مادر در خواب به مهربانی و دلسوزی و نجات یافتن از بلا و ناراحتی دلالت داشته باشد.

لوک اویتنهاو می گوید :

دیدن مادر و یا صحبت کردن با او : برنامه هایی که برای خود در نظر گرفته اید به انجام خواهند رسید

مادر را مرده دیدن : اگر مادر زنده باشد ، زندگی طولانی سعادتمند  برای مادر اگر مادر مرده باشد برای بیننده خواب .

در ادامه خواندن بقیه تعبیر خواب مربوط به مادر به صورت کامل و جامع نوشته شده است .

آنلی بیتون م‏یگوید :

۱ـ اگر خواب ببینید مادرتان در خانه مشغول کاری است ، نشانه آن است که به هر کاری دست بزنید نتیجه ای مساعد خواهید گرفت .

۲ـ اگر خواب ببینید با مادر خود گفتگو می کنید ، نشانه آن است که در زندگی زناشویی سعادتمند خواهد شد .

۳ـ اگر زنی خواب مادر خود را ببیند ، نشانه آن است که در زندگی زناشویی سعادتمند خواهد شد .

۴ـ اگر خواب ببینید مادرتان بیش از اندازه لاغر شده است ، نشانه آن است که بزودی از خبر مرگ کسی اندوهگین خواهید شد .

۵ـ اگر خواب ببینید مادرتان شما را صدا می کند ، علامت آن است که در زندگی راه نادرستی را دنبال می کنید.

۶ـ اگر خواب ببینید مادرتان از درد گریه می کند ، علامت آن است که مادرتان به بیماری دچار خواهد شد .

اگر بعد از مرگ والدین (پدر و مادر) ، آنها را در خواب ببینید ، نشانه آن است که باید در امور کاری خود بیشتر وقت به خرج بدهید .
اگر خواب ببینید ، پدر و مادر شما به خانه تان آمده اند ، علامت آن است که در زندگی شما تغییر و تحولاتی مساعد روی خواهد داد . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که به زودی ازدواج خواهد کرد و در زندگی سعادتمند خواهد شد .
اگر والدین خود را رنگ پریده و سیاهپوش به خواب ببینید ، علامت آن است که با نومیدیهای بزرگی در زندگی روبرو خواهید شد .
اگر والدین خود را سالم و خشنود به خواب ببینید ، نشانه آن است که در شرایط مطلوبی زندگی خواهید کرد ، و در زندگی پیشرفت خواهید کرد .
اگر والدین خود را بیمار و غمگین و در حال مریضی به خواب ببینید ، نشانه آن است که به هیچ یک از موهبتهای زندگی دست نخواهید یافت .

تعبیر خواب مادر شدن

خواب زایمان در خواب نشانه بدنیا آوردن کودکی سلامت است.
اگر دختری خواب ببیند زایمان می کند نشانه آن است که از درستکاری رو بر می گردانید و به رفتاری نادرست رو می آورید.
اگر زنی شوهردار خواب ببیند کودکی به دنیا می آورد نشانه آن است که ارثی کلان به او خواهد رسید.

تعبیر خواب پدر بزرگ و مادربزرگ

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
شما پدربزرگ یا مادر بزرگ هستید: آرزوهایتان برآورده می‌شوند.
با پدر بزرگ یا مادر بزرگ صحبت می‌کنید:
۱-ارث
۲-مرگ ناگهانی
بچه‌های کوچک به همراهی پدر یا مادر بزرگشان شما در سلامتی کامل خواهید بود.
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن و گفتگو با پدر بزرگ یا مادر بزرگ خود در خواب، علامت آن است که با مشکلاتی مواجه می‌شوید که به سختی می‌توان از پس آن‌ها برآمد، اما با گوش سپردن بر پند و اندرز دیگران سر انجام بر مشکلات غلبه می‌کنید.

لیلا برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید که با پدربزرگ یا مادربزرگ خود مشغول صحبت هستید، دلالت بر رسیدن به اهدافتان دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *