تعبیر خواب قرآن و خواندن قرآن با صوت

تعبیر خواب قرآن

 تعبیر خواب نوشتن قرآن
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با مرکب چیزی از قرآن یا اسمی از اسم‌های خداوند را می‌نویسی، تعبیرش خوبی و درستی تو می‌باشد،

اگر می خواهید با قرآن تعبیر خواب کنید بروید به تعبیر خواب قرآنی

ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی قرآن یا توحید و یا دعا می‌نویسی، تعبیرش خیر و برکت و سود و منفعت می‌باشد .

تعبیر خواب خواندن قرآن

اگر در خواب بیند که آیه رحمت می خواند، دلیل بشارت است از حق تعالی. پس شکر باید نمود. اگر بیند آیه عذاب خواند، دلیل خشم حق تعالی بود پس توبه باید کرد.

برای متن کامل لطفا به ادامه خواندن بروید ….

ابراهیم کرمانی گوید: اگر نیمه ای از قرآن بخواند، دلیل که نیمه ای از عمر او گذشته باشد. اگر بیند حافظ قرآن شد، دلیل که علم و امانت نگه دارد. اگر بیند آواز قرآن خواندن (صدای صوت قرآن ) شنید، دلیل که دینش قوی شود. اگر خود با صوت قرآن می خواندید تعبیرش این است که در بین اطرافیان عزیز می شوید .

اگر در خواب قرآن به دست داشتید ، تعبیرش فرد مفیدی برای خانواده خواید شد .

اگر در خواب دیدید که قرآن هدیه گرفتید یعنی در کاری استاد می شوید و از آن شما را روزی و مقام بود .
جابرمغری گوید: اگر بیند قرآن را ختم نمود، دلیل است که مرادها بیابد و بعضی گویند آخر عمر او بود. اگر بیند که قران را بلند می خواند، دلیل که کارش بلند شود. اگر بیند که کدام آیه خواند. تفسیر این آیه تعبیر خواب او بود. اگر بیند یک سبع قران بخواند، دلیل که از غم برهد. اگر کسی بیند قرآن می خواند و در بیداری نتوانست خواندن، دلیل که اجلش نزدیک بود.
حضرت امام جعفر صادق فرماید: قرآن خواندن درخواب بر چهار وجه است. اول: سلامتی یافتن از آفتها. دوم: توانگری. سوم: مراد دل و کام یافتن. چهارم: پرهیزکاری فرمودن از مناهی خلایق را.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن قرآن در خواب مبارک است به خصوص اگر ببینید که قرآن تلاوت می کنید. معبران در مورد تلاوت قرآن و این که کدام سوره و کدام آیه را می خواندید تاویلات مفصل دارند ولی روی هم رفته دیدن و خواندن قرآن در خواب خوب است مگر در یک مورد و آن این است که آدم بی سواد و کسی که در بیداری قادر به خواندن قرآن نیست در رویای خویش ببیند قرآن تلاوت می کند. این از ابن سیرین است و او از معبران دیگر نقل کرده است که اگر کسی در خواب ببیند قرآن می خواند و در بیداری قادر به خواندن قرآن نباشد نشان آن است که اجلش نزدیک است و الله اعلم.
یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن قرآن خواندن ایمنی از آفات باشد

تعبیر خواب خرید و فروش قرآن

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی کتاب قرآن خریده‌ای، تعبیرش این است که مشغول کسب علم و دانش می‌شوی.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کتاب قرآن می‌فروشی، یـعـنـی اسلام و مسلمانی در نظر تو حقیر و کم ارزش می‌شود.

سوزاندن یا پاره کردن قرآن
امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی کتاب قرآن را در آتش سوزانده‌ای، تعبیرش این است که دین و ایمان تو دچار فساد و تباهی می‌شود.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ورق‌های کتاب قرآن را پاره می‌کنی، یـعـنـی نماز را به جا نمی‌آوری .

اگر دیدی که قرآن پاره شده است ، تعبیرش این هست که در حق خانواده ات کوتاهی می کنی . 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کتاب قرآن داری، ولی وقتی که آن را باز می‌کنی، می‌بینی که چیزی در آن نوشته نشده است، تعبیرش این است که در زبان چیزی می‌گویی، ولی در قلب تو چیز دیگری است.
اگر ببینی کتاب قرآن را باز کرده‌ای و روی سر خودت گرفته‌ای، یا اینکه بر چشم‌ها مالیده‌ای، یـعـنـی حاکم و فرمانروای شهر می‌شوی.
اگر ببینی ورق‌های کتاب قرآن را می‌خوری، یـعـنـی خیلی قرآن می‌خوانی و بجای خواندن بیش از حد آن ، به آن عمل کن .

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی فرشته‌ها به تو کتاب کامل قرآن یا خطی نوشته داده‌اند، یـعـنـی در حالی که حق با تو می‌باشد کار تو با کسی به قضاوت و دادگاه می‌کشد و دشمن را مغلوب می‌کنی.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مرده‌ای به تو قرآن یا کتاب فقه داده است، یـعـنـی توفیق طاعت و عبادت به دست می‌آوری .
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای کتاب قرآن عبارتند از: ۱- علم ۲- میراث ۳- امانت ۴- روزی ۵- مال و نعمت (تعبیرهای مختلف).
سایر موارد قرآنی
آیات
● جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب هر آیه‌ای که خوانده باشی، تفسیر آن آیه، تعبیر خواب تو می‌باشد.
● تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی آیه‌الکرسی را می‌خوانی، تعبیرش این است که از آفت‌ها ایمن می‌شوی و در کار خودت پیشرفت می‌کنی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که اگر فقیر هستی ثروتمند می‌شوی، یا اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کنی، یا چنانچه غمگین و افسرده هستی شاد و خوشحال می‌شوی، و اگر بنده و «برده» هستی آزاد می‌شوی،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرش این است که صاحب جاه و مقام می‌شوی .
● ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی آیۀ قل اللهم ثم ذرهم… (انعام، ۹۱)، را می‌خوانی، یـعـنـی به «پادشاهی» و عزت و جاه می‌رسی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که به هر چیز که امید داشته باشی خواهی رسید، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش این است که حاجتها و خواسته‌های تو برآورده می‌شود.
● ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی آیۀ شهد الله… (آل عمران، ۱۷و ۱۸) را می‌خوانی، یـعـنـی به قضا و قدر الهی راضی و خشنود هستی و خالص و پاک از دنیا می‌روی، ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که امانت‌دار خواهی بود و امانت را به درستی بازمی‌گردانی و مردم تو را عزیز و گرامی می‌دارند، امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرش این است که به خواسته‌هایت در هر دو جهان خواهی رسید و در راه دین و ایمان یگانه می‌شوی و به مقام بالائی می‌رسی (تعبیرهای مختلف).
● تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی آیۀ رحمت می‌خوانی، تعبیرش بشارت و خبر خوشی از طرف خداوند می‌باشد، پس باید شکر کنی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی روی پیشانی تو آیۀ رحمت نوشته شده است، یـعـنـی عاقبت به خیر می‌شوی و با شهادت از دنیا می‌روی، ولی اگر آیه عذاب نوشته بود، یـعـنـی عاقبت به خیر نمی‌شوی و تعبیرش بر خلاف آیه رحمت می‌باشد. تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی آیۀ عذاب می‌خوانی، تعبیرش خشم الهی می‌باشد پس باید توبه کنی.

تعبیر خواب برخی از سوره‌های قرآن
● حمد: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سوره حمد را می‌خوانی، یـعـنـی عمر طولانی به دست می‌آوری و کارهایت را باایمان قلبی انجام می‌دهی.
● بقره: ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر سورۀ بقره کامیابی می‌باشد. اگر ببینی سوره بقره را می‌خوانی، یـعـنـی از دشمنان نجات پیدا می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی عمر تو طولانی می‌شود و در برابر بلاها و گرفتاری‌ها صبور و مقاوم خواهی بود،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی خوش‌قول می‌شوی و به وعده‌هایت وفا می‌کنی (تعبیرهای مختلف). تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی آیه‌الکرسی را می‌خوانی، یـعـنـی از آفت‌ها ایمن می‌شوی و در کار خودت پیشرفت می‌کنی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که اگر فقیر هستی ثروتمند می‌شوی، یا اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کنی، یا چنانچه غمگین و افسرده هستی شاد و خوشحال می‌شوی، و اگر بنده و «برده» هستی آزاد می‌شوی،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرش این است که صاحب جاه و مقام می‌شوی .
● آل عمران: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سوره آل عمران را می‌خوانی، یـعـنـی از همه بدیها پاک می‌شوی و مردم تو را ستایش و تحسین می‌کنند، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی عاقبت به خیر می‌شوی و از عذاب جهنم نجات پیدا می‌کنی،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی دین و ایمان تو قوی می‌شود.
● نسا: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سوره نسا را می‌خوانی، یـعـنـی مال و اموال و بلندپایگی و والایی به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی ارث و میراث به دست می‌آوری و خانواده و بستگان تو بیشتر می‌شوند،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی حاجتها و خواسته‌های تو برآورده می‌شوند و از بستگانت به تو ارث و میراث می‌رسد.
● مائده: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سوره مائده را می‌خوانی، یـعـنـی بر اهل آن مکان شرافت و بزرگی به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی مال و اموال و نعمت‌های تو فراوان می‌شود و به خیر دنیا و آخرت خواهی رسید،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرش سلامتی جسم، درستی کار و همچنین قوت و توان در شغل می‌باشد.
● انعام: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ انعام را می‌خوانی، یـعـنـی به سعادت دنیا و آخرت می‌رسی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی حیوانات چهارپای زیادی به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی توفیق انجام احسان و نیکی و بخشندگی به دست می‌آوری.
● اعراف: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سورۀ اعراف را می‌خوانی، یـعـنـی از دنیا نمی‌روی تا اینکه کوه سینا را زیارت خواهی کرد، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی دین و ایمان تو خالص و پاک می‌شود و عاقبت به خیر خواهی شد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی همه مردم از تو خشنود خواهند شد.
● انفال: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ انفال را می‌خوانی، یـعـنـی بر دشمنان پیروز می‌شوی و غنیمت بی اندازه و مال و اموال زیادی بدست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی قدر و جاه و بلندی و بلندپایگی و والایی به دست می‌آوری و کار تو رو به راه می‌شود، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی کامیاب و خوشبخت می‌شوی.
● توبه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ توبه می‌خوانی، یـعـنـی «توبه نصوح» می‌کنی،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی نتیجه کار تو خوب و خیر می‌باشد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی در بین مردم مورد قبول و محبوب می‌شوی.
● یونس: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ یونس را می‌خوانی، یـعـنـی رزق و روزی تو گسترده می‌شود و کار تو به نتیجۀ مورد نظر می‌رسد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی حیله و مکر کافران و کینه حسودان از تو دور می‌شود و بر دشمن غلبه می‌کنی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی گفتار و کلام تو خوب و نیکو می‌شود.
● هود: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ هود را می‌خوانی، یـعـنـی خیلی به مسافرت خواهی رفت و در جوانی رنج و زحمت زیادی می‌کشی و بالاخره به خواسته قلبی خودت می‌رسی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی در برابر زحمتی که کشیده‌ای بزرگی و عظمت به دست می‌آوری و همچنین امانت‌دار می‌شوی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی خوش قول می‌شوی و به وعده‌هایت وفا می‌کنی و امانت‌دار خواهی شد.
● رعد: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ رعد را می‌خوانی، یـعـنـی عمر تو کوتاه خواهد بود، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی مشغول کار خیر و طاعت و بندگی خداوند خواهی شد، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: دائماً مشغول خواندن دعا و قرآن و ذکر و تسبیح می‌شوی (تعبیرهای مختلف)
● ابراهیم: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سورۀ ابراهیم را می‌خوانی، یـعـنـی دنیای تو خوب و نیکو می‌شود، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی نزد خداوند متعال عزیز و گرامی خواهی بود، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: دائماً مشغول کارهای خیر و طاعت و بندگی خدا خواهی شد.
● حجر: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ حجر را می‌خوانی، یـعـنـی خداوند از تو راضی و خشنود می‌باشد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی به هر امید و آرزوئی که داشته باشی خواهی رسید،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی جاه و مقام تو پیش مردم بیشتر می‌شود.
● نحل: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ نحل را می‌خوانی، یـعـنـی روزی حلال به دست می‌آوری و دوستدار مردم دیندار خواهی بود، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی از آسیب و آفت و رنج و سختی ایمن می‌شوی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی خداوند به تو علم و دانش عطا می‌فرماید یا اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کنی.
● بنی اسرائیل: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سورۀ بنی اسرائیل را می‌خوانی، یـعـنـی دشمن را مغلوب می‌کنی و به خواسته قلبی خودت می‌رسی، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی نزد خداوند و مردم جاه و منزلت به دست می‌آوری و مومن و خدا ترس خواهی شد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی دین و ایمان تو درست و اعتقاداتت پاک می‌شود.
● کهف: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ کهف را می‌خوانی، یـعـنـی از تمام بلاها و گرفتاری‌ها و آسیب‌ها ایمن می‌شوی و در راه دین بی‌نظیر و مخلص خواهی شد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی عمر تو طولانی می‌شود و به سعادت در آخرت می‌رسی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی آن قدر عمر می‌کنی که به خواسته‌ها و آرزوهایت خواهی رسید.
● مریم: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ مریم را می‌خوانی، یـعـنـی به تو تهمت و بهتان می‌زنند، ولی سرانجام بی‌گناهی تو ثابت می‌شود، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی راه خیر و خوبی را انتخاب می‌کنی و سنت و روش پیغمبر (ص) را به جا می‌آوری، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی خداوند تو را در روز قیامت از عذاب نجات می‌دهد.
● طه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ طه را می‌خوانی، یـعـنـی با دشمنان جنگ و خصومت می‌کنی و آن‌ها را شکست خواهی داد و به انجام کارهای خیر مشهور می‌شوی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی عالم و دانا و بی‌نظیر و مشهور خواهی شد.
● انبیاء: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سورۀ انبیاء را می‌خوانی، یـعـنـی در هر دو جهان به سعادت و خوشبختی می‌رسی، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی خداوند به تو علم و اخلاق عطا می‌فرماید، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی عالم و دانا می‌شوی و بعد از رنج و سختی به راحتی و آسایش خواهی رسید.
● حج: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ حج را می‌خوانی، یـعـنـی مال و اموال خود را در راه خدا صدقه می‌دهی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی کارهای خوب و پسندیده انجام خواهی داد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی در راه عبادت و زهد بی‌نظیر می‌شوی و در راه دین تلاش و کوشش می‌کنی.
● مومنون: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ مومنون را می‌خوانی، یـعـنـی با مومنان وارد بهشت می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی فضل و کمال و درجات تو بیشتر می‌شود، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی امانت‌داری تو خوب و قوی خواهد بود و همچنین اخلاق خوب و نیک را انتخاب می‌کنی.
● نور: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ نور را می‌خوانی، یـعـنـی عالم و عادل می‌شوی و قلب تو از علم و حکمت نورانی می‌شود.
● فرقان: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ فرقان را می‌خوانی، یـعـنـی در بین مردم حق را از باطل جدا می‌کنی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی با مردم منصف و عادل خواهی بود و عدالت‌گستر می‌شوی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی از باطل به حق گرایش پیدا می‌کنی.
● شعرا: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ شعرا را می‌خوانی، یـعـنـی در پناه خداوند هستی و از گناه و دروغ پاک می‌شوی و در راه دین کوشا خواهی شد.
● نمل: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ نمل را می‌خوانی، یـعـنـی بزرگی و عظمت به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که کامیاب می‌شوی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی مال و اموال فراوان به دست می‌آوری.
● قصص: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سورۀ قصص را می‌خوانی، یـعـنـی دائماً در راه دین و درستی کوشش خواهی کرد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی مال و اموال بسیار به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ تعبیرگری می‌گوید: یـعـنـی مال و نعمت به دست می‌آوری و همچنین به ذکر خداوند مشغول می‌شوی.
● عنکبوت: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی سورۀ عنکبوت را می‌خوانی، یـعـنـی در هنگام مرگ ایمان می‌آوری و در پناه خداوند خواهی شد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی بر دشمن غلبه می‌کنی.
● روم: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ روم را می‌خوانی، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی در راه جنگ و جهاد با دشمنان دین کوشش خواهی کرد، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی شهری از روم به دست تو فتح می‌شود .
● لقمان: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی سورۀ لقمان را می‌خوانی، یـعـنـی عابد و عالم و عاقل خواهی شد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی دینداری می‌کنی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی مردم از علم و حکمت تو بهره‌مند می‌شوند.
● سجده: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ سجده را می‌خوانی، یـعـنـی در سجده از دنیا می‌روی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی عاقبت به خیر خواهی شد.
● احزاب: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی سورۀ احزاب را می‌خوانی، یـعـنـی صد دینار پیدا می‌کنی و آن را به دست صاحبش می‌رسانی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی پیغمبر (ص) را در خواب خواهی دید، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی توفیق پیدا می‌کنی.
● سبا: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ سبا را می‌خوانی، یـعـنـی عابد و زاهد می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی طاعت و بندگی تو آنقدر زیاد می‌شود که حد و اندازۀ آن را فقط خدا می‌داند، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی روش افراد درستکار و دیندار را انتخاب می‌کنی.
● فاطر: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ فاطر را می‌خوانی، یـعـنـی عاقبت تو خوب و نیک است، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی درب نعمت بروی تو باز می‌شود و به نعمت می‌رسی.
● یس: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ یس را می‌خوانی، یـعـنـی عاقبت به خیر می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی عمر تو طولانی می‌شود و مورد رحمت خداوند قرار می‌گیری، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی محبت پیغمبر (ص) در دل تو استوار و برقرار می‌شود.
● صافات: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ صافات را می‌خوانی، یـعـنـی صاحب فرزندی صالح و درستکار خواهی شد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی امانت‌دار مردم خواهی بود، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید یـعـنـی خداوند به تو توفیق دینداری می‌دهد.
● ص: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی سورۀ ص را می‌خوانی، یـعـنـی مال و اموال تو زیاد می‌شود و به بزرگی می‌رسی.
● زمر: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ زمر را می‌خوانی، یـعـنـی خداوند گناه تو را می‌بخشد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی عاقبت به خیر خواهی شد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی در کار خودت پیشرفت می‌کنی و همچنین دین و ایمان تو قوی می‌شود.
● مومن (غافر): ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سورۀ مومن را می‌خوانی، یـعـنـی عاقبت به خیر خواهی شد، ‌‌‌‌‌ تعبیرگری می‌گوید: یـعـنـی از مقربان درگاه الهی می‌شوی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی دعای تو مستجاب می‌شود.
● فصلت: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ فصلت را می‌خوانی، یـعـنـی از عذاب آخرت نجات پیدا می‌کنی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی عمر تو طولانی خواهد شد.
● شوری: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی سورۀ شوری را می‌خوانی، یـعـنـی خیلی نماز خواهی خواند و دائماً روزه می‌گیری و نیکوکار و پرهیزکار خواهی شد.
● زخرف: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی سورۀ زخرف را می‌خوانی، یـعـنـی نماز و طاعت را به جا می‌آوری و خوش‌قول خواهی شد و حال و روز تو خوب خواهد بود.
● دخان: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ دخان را می‌خوانی، یـعـنـی دارای نعمت و ثروتمند می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی خوش‌قول می‌شوی و حق و حقیقت را یاری و پشتیبانی می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی طاعات و عبادات شبانه زیادی خواهی داشت.
● جاثیه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ جاثیه را می‌خوانی، یـعـنـی در انجام توبه سعی و کوشش خواهی کرد و به خدا بازمی‌گردی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی از دنیا و مادیات دست می‌کشی و از گناهان خودت پشیمان خواهی شد و توبه می‌نمائی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر بدکردار و گناهکار هستی تعبیرش این است که توبه خواهی کرد.
● احقاف: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ احقاف را می‌خوانی، یـعـنـی چیزهای عجیب زیادی می‌بینی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: به پدر و مادر احسان و نیکی می‌کنی، ‌‌‌‌‌ تعبیرگری می‌گوید: یـعـنـی حرف‌ها و دستورات پدر و مادر را اطاعت خواهی کرد.
● محمد (ص): امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ محمد (ص) را می‌خوانی، یـعـنـی اخلاق و سیرت تو خوب و نیکو می‌شود، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی خداوند تو را از آفت و آسیب حفظ می‌کند، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی.
● فتح: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سورۀ فتح را می‌خوانی، یـعـنـی خداوند گناه تو را می‌بخشد، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: تعبیرش این است که خداوند تو را یاری می‌کند و درِ خیر و رحمت بروی تو باز می‌شود، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی خداوند به تو توفیق می‌دهد و موفق می‌گرداند.
● حجرات: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ حجرات را می‌خوانی، یـعـنـی مردم را با نامها و لقبهای زشت صدا کرده و پشت سر دیگران غیبت می‌کنی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی به دنبال آزار دادن کسی نخواهی بود و رضایت قلبی همه مردم را جلب خواهی کرد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی با مردم ارتباط و دوستی برقرار می‌کنی .
● ق: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ ق را می‌خوانی، یـعـنـی به طاعت و عبادت مشغول می‌شوی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی خداوند رزق و روزی تو را گسترش می‌دهد.
● ذاریات: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ ذاریات را می‌خوانی، یـعـنـی خداوند به تو توفیق انجام کارهای خوب و درست را می‌دهد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی خداوند به تو صلاحیت و شایستگی می‌بخشد و از کاشت و کشاورزی سود و منفعت به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی کارهای دشوار برای تو آسان می‌شود.
● طور: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ طور را می‌خوانی، یـعـنـی در مکه مجاور می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی حق و حقیقت را یاری می‌کنی و نادرستی و باطل را شکست می‌دهی، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی خداوند تو را بر دشمنان پیروز می‌کند و آن‌ها را شکست می‌دهی.
● نجم: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ نجم را می‌خوانی، یـعـنـی خداوند درِ رحمت را به روی تو باز می‌کند، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی خداوند به تو فرزندی پسر که صالح و درستکار خواهد بود عطا می‌فرماید.
● قمر: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ قمر می‌خوانی، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی کارهای دشوار برای تو آسان می‌شود، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: به مال و نعمت این جهان می‌رسی.
● رحمن: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ رحمن را می‌خوانی، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی از دروغ اجتناب می‌کنی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی سیرت و روش نیک و راه دین را انتخاب می‌کنی.
● واقعه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ واقعه را می‌خوانی، یـعـنـی از گناهان توبه می‌کنی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی توفیق طاعت و عبادت خداوند را به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی از طاعت و بندگی خداوند به سعادت می‌رسی.
● حدید: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ حدید را می‌خوانی، یـعـنـی رزق و روزی را با سختی به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی توفیق طاعت و بندگی خداوند را به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی در راه دینداری تحسین و ستایش می‌شوی.
● مجادله: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ مجادله را می‌خوانی، یـعـنـی با زن‌ها خصومت و دشمنی پیدا می‌کنی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی در راه دین با همه بحث و جدل و بگومگو می‌کنی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی با اهل خانه دعوا و خصومت می‌کنی.
● حشر: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ حشر را می‌خوانی، یـعـنـی بر دشمنان پیروز می‌شوی، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی با مخلصان و رستگاران محشور می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است به علمای دین و افراد درستکار علاقه‌مند خواهی شد.
● ممتحنه: امام صادق (ع) می‌فرمایند: دچار بلا و گرفتاری می‌شوی که هلاکت تو در آن است، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است ارتباط و مصاحبت تو با افراد درستکار خواهد بود،‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی آزمایش و بلا و امتحان الهی را با موفقیت انجام می‌دهی.
● صف: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سورۀ صف را می‌خوانی، یـعـنـی دائماًً به دنبال رضایت خداوند خواهی بود، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: تعبیرش این است که در راه خداوند جنگ و جهاد و خیر و نیکی خواهی کرد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی در آخر عمر با شهادت از دنیا می‌روی.
● جمعه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ جمعه را می‌خوانی، یـعـنـی خداوند به تو علم توره عطا می‌فرماید، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی حرمت و جاه به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی توفیق انجام کار خیر را به دست می‌آوری.
● منافقون: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ منافقون را می‌خوانی، یـعـنـی به طور پنهانی منافق خواهی شد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی به افراد منافق علاقه قلبی خواهی داشت، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی از منافق بودن و دوروئی توبه می‌کنی (تعبیرهای مختلف).
● تغابن: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ تغابن را می‌خوانی، یـعـنـی حال و روز تو رو به راه و بهتر می‌شود و به عهد و قولی که می‌دهی پایبند می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی به افراد ناتوان و ضعیف کمک می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید یـعـنـی خیلی صدقه خواهی داد.
● طلاق: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سورۀ طلاق را می‌خوانی، یـعـنـی سیرت و روش خودت را حفظ می‌کنی و تغییر نمی‌دهی، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی با زن خودت بحث و جدل و بگومگو خواهی کرد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی با اهل و نزدیکان خودت لجاجت می‌کنی.
● تحریم: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ تحریم را می‌خوانی، یـعـنـی در خانۀ خودت با دوروئی و نفاق رفتار می‌کنی، طوری که قلباً علاقه‌ای به حمایت و نگهداری از اهل منزل را نداری، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی از مسائل غیر شرعی و حرام دوری خواهی کرد (تعبیرهای مختلف).
● ملک: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ ملک را می‌خوانی، یـعـنـی از عذاب قبر نجات پیدا می‌کنی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی عاقبت به خیر می‌شوی و خیر و خوبی تو به همه مردم می‌رسد.
● قلم: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ قلم را می‌خوانی، یـعـنـی خداوند به تو فصاحت و سخنوری و “فن بیان” عطا می‌فرماید، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که به همه خیر و احسان می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید یـعـنـی به صدقه دادن و خیرات علاقه‌مند خواهی شد.
● حاقه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ حاقه را می‌خوانی، یـعـنـی در مورد نعمت و مال و اموالی که خداوند متعال به تو بخشیده است ترس خواهی داشت، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی روش حق را انتخاب کرده و یاری دهندۀ حق و حقیقت می‌شوی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی در راه حق و حقیقت کوشش خواهی کرد.
● معارج: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ معارج را می‌خوانی، یـعـنـی خیر و نیکی فراوانی انجام می‌دهی.
● نوح: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ نوح را می‌خوانی، یـعـنـی عاقبت به خیر خواهی شد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی از بیم و بیم ایمن می‌شوی.
● جن: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ جن را می‌خوانی، یـعـنـی از دیو و پری دچار ترس و دلهره می‌شوی،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی دیو و پری هیچ ضرر و زیانی به تو نمی‌رسانند (تعبیرهای مختلف).
● مزمل: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ مزمل را می‌خوانی، یـعـنـی به نماز شب علاقه‌مند می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی به عبادت در شب و “شب‌زنده‌داری” علاقه‌مند خواهی شد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی توفیق انجام طاعت و عبادت را به دست می‌آوری.
● مدثر: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ مدثر را می‌خوانی، یـعـنـی عمل نیک و صالح انجام می‌دهی و اگر کسی به تو بدی کند، گذشت می‌کنی و بدی او را در دل نگاه نمی‌داری، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی در انجام کار، راستی و درستی را حفظ می‌کنی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی به دنبال سیرت و روش درست خواهی بود.
● قیامت: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سورۀ قیامت را می‌خوانی، یـعـنـی از عذاب الهی ترسان خواهی بود، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: با توبه از دنیا خواهی رفت، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی از قسم خوردن توبه می‌کنی.
● انسان: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ انسان را می‌خوانی، یـعـنـی به فقرا غذا و طعام خواهی داد و به دنبال خشنودی خداوند خواهی بود، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی با خلق خدا احسان و نیکی خواهی کرد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی توفیق بخشندگی و همچنین شکر نعمت را به دست می‌آوری.
● مرسلات: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ مرسلات را می‌خوانی، یـعـنـی رزق و روزی تو بیشتر و گسترده‌تر می‌شود، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی سیرت و راه و روش حق را انتخاب می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید یـعـنـی از دروغ توبه کرده و باطل را ترک می‌نمائی.
● نبا: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ نبا را می‌خوانی، یـعـنـی پارسا و خداترس خواهی شد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: کار تو بزرگ و گسترده می‌شود و به شهرت خواهی رسید.
● نازعات: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ نازعات را می‌خوانی، یـعـنـی در وقت مرگ، از جان کندن دچار هراس و دلهره می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی توبه می‌کنی تا از عقوبت و عذاب در امان بمانی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی قلب تو از مکر و حیله پاک می‌شود.
● عبس: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ عبس را می‌خوانی، یـعـنـی با مردم با ترش‌روئی و بدخلقی برخورد می‌کنی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی به فراوانی روزه‌داری خواهی کرد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی به افراد ضعیف و ناتوان خیرات می‌کنی.
● تکویر: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سورۀ تکویر را می‌خوانی، یـعـنـی خیلی به طرف شرق مسافرت خواهی کرد، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی ترس از عذاب الهی خواهی داشت، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی از آن چیزی که می‌ترسی ایمن می‌شوی.
● انفطار: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ انفطار را می‌خوانی، یـعـنـی ترس از عذاب الهی خواهی داشت، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی به مال و نعمت علاقه‌مند خواهی شد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی نزد «پادشاهان» عزیز و محترم می‌شوی.
● مطففین: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ مطففین را می‌خوانی، یـعـنـی پیمانه و اندازه را به درستی حفظ می‌کنی و برقرار می‌سازی و به خاطر ترس و خوف از خداوند به طاعت و عبادت میل و رغبت پیدا می‌کنی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی به دنبال راستی و درستی خواهی بود، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی با همه مردم با انصاف می‌شوی.
● انشقاق: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ انشقاق را می‌خوانی، یـعـنـی نسل تو زیاد می‌شود، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی حساب و کتاب قیامت برای تو آسان می‌شود، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی در قیامت نامه تو را به دست راست تو می‌دهند و رستگار می‌شوی.
● بروج: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سورۀ بروج را می‌خوانی، یـعـنـی در آخرت بلند مرتبه و شریف می‌شوی و به ثواب می‌رسی، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی در دنیا اندوهگین و افسرده خواهی بود، ولی عاقبت تو خوب و نیک می‌باشد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی از غم‌ها و ناراحتی‌ها نجات پیدا می‌کنی.
● طارق: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ طارق را می‌خوانی، یـعـنـی صاحب فرزند خوب و نیک می‌شوی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی کارهای سخت برای تو آسان می‌شوند.
● غاشیه: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ غاشیه را می‌خوانی، یـعـنـی قدر و منزلت تو بیشتر می‌شود و به انجام خیر و خوبی مشهور می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی “توبه‌کار” می‌شوی و به دنبال رضا و خشنودی خدا خواهی بود، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی از هول و سختی قیامت می‌ترسی و توبه می‌کنی و از ترس آن ایمن می‌شوی.
● فجر: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ فجر را می‌خوانی، یـعـنـی هیبت و شوکت تو کمتر می‌شود، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی حج را به جا می‌آوری، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی به انجام کارهای خیر مشغول می‌شوی.
● بلد: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ بلد را می‌خوانی، یـعـنـی به پرداخت صدقه علاقه‌مند می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی به همه خیر و احسان می‌کنی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی خداوند به تو توفیق انجام خیر و نیکی و اطعام و اکرام ضعیفان و ناتوانان را می‌دهد.
● شمس: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی سورۀ شمس را می‌خوانی، یـعـنـی کار بد و فاسدی انجام می‌دهی، ‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: عاقبت پشیمان می‌شوی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: از بلاها و گرفتاری‌ها ایمن می‌شوی.
● لیل: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ لیل را می‌خوانی، یـعـنـی گدا و سائل را رد نمی‌کنی و زکوت مال خودت را پرداخت خواهی کرد،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی خداوند به تو توفیق می‌دهد و به موفقیت خواهی رسید.
● ضحی: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ ضحی را می‌خوانی، یـعـنـی چیزی به درخواست‌کنندگان می‌دهی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی دائماًً به مردم احسان و نیکی می‌کنی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی افراد غریب را دوست خواهی داشت.
● انشراح: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سورۀ انشراح را می‌خوانی، یـعـنـی خداوند مشکل و گره کار تو را باز می‌کند، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی سختی برای تو آسان می‌شود، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرش این است که از سختی رها می‌شوی.
● تین: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ تین را می‌خوانی، یـعـنـی نیک‌سیرت و درست‌کردار می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: مال و نعمت تو افزایش می‌یابد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرش این است که در دنیا و آخرت به خواسته‌هایت خواهی رسید.
● علق: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ علق را می‌خوانی، یـعـنـی خداوند به تو علم قرآن را عطا می‌فرماید، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی متواضع و خوش اخلاق می‌شوی.
● قدر: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ قدر را می‌خوانی، یـعـنـی از دنیا نمی‌روی مگر اینکه ثواب شب قدر را درک خواهی کرد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی عمر تو طولانی می‌شود و به خواسته‌هایت می‌رسی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی جاه و قدر تو عالی می‌شود.
● بینه: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ بینه را می‌خوانی، یـعـنـی با توبه از دنیا می‌روی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی مردان را به راه راست هدایت می‌کنی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی گروهی را به راست هدایت می‌کنی.
● زلزله: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ زلزله را می‌خوانی، یـعـنـی گروهی از مشرکان را هلاک می‌کنی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی حقوق و دِین‌هایی که بر گردن داری را ادا می‌نمایی و پرداخت می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی با کسی سر و کار پیدا می‌کنی و با او به انصاف رفتار خواهی کرد.
● عادیات: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ عادیات را می‌خوانی، یـعـنـی اهل بیت و صحابه پیغمبر (ص) را دوست خواهی داشت، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی به جنگ با دشمنان دین خواهی رفت و همچنین به اسب‌های سریع و تیزرو علاقه‌مند خواهی شد.
● قارعه: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی سورۀ قارعه را می‌خوانی، یـعـنـی در آخرت اعمال نیک تو سنگین‌تر خواهد بود و به رستگاری خواهی رسید، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی در کار خودت دچار سرگردانی می‌شوی، ولی سرانجام آن کار درست و رو به راه می‌شود، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی مردم تو را گرامی و عزیز می‌دارند.
● تکاثر: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی سورۀ تکاثر را می‌خوانی، یـعـنـی به دیدار گروهی از افراد صالح و درست‌کردار می‌روی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی از راه تجارت به خیر و نعمت فراوانی خواهی رسید.
● عصر: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ عصر را می‌خوانی، یـعـنـی در کارها و مسائل مختلف صبور و شکیبا خواهی بود، ابراهیم کرمانی می‌گوید: یـعـنـی دچار ضرر و زیانی خواهی شد و همچنین امانتی که بر عهدۀ تو می‌باشد را ادا کرده و به صاحبش بازمی‌گردانی، امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی به وسیلۀ تجارت به خیر و سود و منفعت خواهی رسید.
● همزه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سورۀ همزه را می‌خوانی، یـعـنـی به مال دنیا حریص می‌شوی و فکر عاقبت را نمی‌کنی، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی سخنان فراوانی خواهی گفت و مشهور می‌شوی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی چیزی به دست تو فتح می‌شود و دشمن را شکست می‌دهی.
● قریش: تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی سورۀ قریش را می‌خوانی، یـعـنـی از ترس ایمن می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی کسی را به رعایت دینداری توصیه خواهی کرد، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی به مردم احسان و نیکی خواهی کرد و تو را دوست خواهند داشت.
● ماعون: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ ماعون را می‌خوانی، یـعـنـی از نماز خودت کم می‌کنی یا اینکه آن را به وقتش نمی‌خوانی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی بین تو و شخصی به خاطر دین، ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: بر دشمنان پیروز می‌شوی، ‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: یـعـنـی کار خوب و نیکی به دست تو انجام می‌شود.
● کوثر: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ کوثر را می‌خوانی، یـعـنـی خیرات فراوانی انجام داده و ثواب می‌بری، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی شخص بزرگی به تو چیزی می‌بخشد و دشمن ناراحت می‌شود، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: مال و نعمت زیادی به دست می‌آوری ولی صاحب فرزندان کمی خواهی شد.
● کافرون: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ کافرون را می‌خوانی، یـعـنـی به راه «بدعت» وارد می‌شوی و به دنیا مغرور خواهی شد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی توفیق انجام کارهای خیر را به دست می‌آوری و همچنین با دشمنان دین می‌جنگی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی در راه دین محکم و استوار خواهی بود.
● نصر: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ نصر را می‌خوانی، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که گرفتار غم و اندوه و سختی و دشواری می‌شوی ولی به زودی از آن خلاص شده و به خواستۀ خودت می‌رسی.
● تبت (لهب): ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ تبت را می‌خوانی، یـعـنـی مکار و فریبنده خواهی بود و امکان عذاب الهی وجود دارد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی دچار ضرر و زیانی می‌شوی، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی عده‌ای بر ضد تو تلاش می‌کنند، ولی نمی‌توانند کاری را از پیش ببرند.
● اخلاص: امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سورۀ اخلاص را می‌خوانی، یـعـنـی هم در دنیا و هم در آخرت به آرزو و خواستۀ خودت خواهی رسید و زندگانی و معیشت تو خوب و خوش می‌شود، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی دین و ایمان و اعتقادات و رفتار تو پاک و درست خواهد بود، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: یـعـنـی توفیق انجام طاعت و عبادت را به دست می‌آوری و در راه دین و توحید یگانه و بی‌نظیر خواهی شد.
● فلق: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ فلق را می‌خوانی، یـعـنـی سعی می‌کنند تو را جادو کنند ولی جادو اثر نخواهد کرد، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: یـعـنـی از شر بدی‌ها ایمن می‌شوی، مخصوصاً از شر جادوگران و همچنین مال و اموال زیادی نصیب تو می‌شود، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یـعـنـی از رنج و آفت و آسیب این جهان در امان می‌مانی.
● ناس: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سورۀ ناس را می‌خوانی، یـعـنـی خداوند تو را از خشم و غضب افراد بد حفظ می‌کند .
سایر موارد
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی حافظ قرآن شده‌ای، یـعـنـی علم و امانت را نگه داشته و حفظ خواهی کرد .
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در مجلس قرائت قرآن مشغول گریه کردن هستی، یـعـنـی خداوند از روی فضل و رحمت خودش گناهان تو را می‌بخشد.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی قرآن را رها کرده‌ای و صحف می‌خوانی، یـعـنـی به دین‌های دیگر تمایل داری.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی افسون می‌کنی، تعبیرش فریب دادن مردم است مگر اینکه آن افسون با استفاده از آیات قرآن و نام‌های خداوند متعال باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی با قرآن و نام‌های خداوند افسون می‌کنی، یـعـنـی کار حق و راستی انجام می‌دهی که در اثر آن در دنیا و آخرت به تو خیر و نیکی می‌رسد.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی قرآن را بلند می‌خوانی، یـعـنـی کار تو بهتر شده و پیشرفت می‌کند.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر صدای آواز قرآن را شنیده باشی (خواندن قرآن با صوت)، یـعـنـی دین و ایمان تو قوی و محکم می‌شود.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی “کتاب” قرآن را باز کرده‌ای و می‌خوانی یا در آن نگاه می‌کنی، یـعـنـی علم و حکمت می‌آموزی.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی قرآن را ختم کرده‌ای، یـعـنـی به خواسته‌های خودت خواهی رسید، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: عمر تو به سر رسیده و ختم شده و از دنیا می‌روی (تعبیرهای مختلف).
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی نصف قرآن را خوانده‌ای، یـعـنـی نصف عمر تو تمام شده است.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی یک هفتم قرآن را خوانده‌ای، یـعـنـی از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی.
اگر کسی که نمی‌تواند قرآن بخواند، در خواب ببیند که می‌تواند قرآن بخواند، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌رود، همانطور که در قرآن کریم آمده: اقْرَاْ کَتَابَکَ کَفَى بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ عَلَیْکَ حَسِیبًا _ و به او خطاب رسد که تو خود کتاب اعمالت را بخوان و بنگر تا در دنیا چه کرده‌ای که تو خود تنها برای رسیدگی بحساب خویش ‍ کافی هستی (اسراء-۱۴).
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی وقتی که دست تو قطع شد، در حال قرآن خواندن هستی، یـعـنـی دیگر گناه و معصیت نخواهی کرد و راه خیر و نیک را ادامه می‌دهی.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روزه گرفته‌ای و قرآن می‌خوانی، یـعـنـی از گناه و مصرف حرام توبه می‌کنی.
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای قرآن خواندن عبارتند از: ۱- سلامت شدن و ایمنی از آفت‌ها ۲- ثروتمندی ۳- رسیدن به خواستۀ قلبی و کامیابی ۴- نصیحت مردم به دوری کردن از گناهان.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *