عکس تعبیر خواب ازدواج و عروسی

تعبیر خواب عروسی و عروس

دیدن عروسی در خواب  ، چه عروسی خود باشد چه عروسی خواهر و برادر و فامیل و غریبه از دید اکثر معبران خوب  نیست  . ما تلاش کرده ایم تمام این تعابیر را برای شما گردآوری کنیم . تعبیر خواب عروس بیشتر به رنگ لباسهای عروس و داماد و اینکه عروس و داماد را می شناسید یا نه ، و حالت عروسی که شاد باشد یا توام با گریه باشد تعابیر مختلفی دارد  بقیه در ادامه مطلب…….

لوک اویتنهاو میگوید : ازدواج -عروسی: رسیدن به هدف

ازدواج کردن : سود ، خوشبختی، در برخی موارد میتواند به معنای اختلافات نیز باشد اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج میکنید ، نشانه آن است که با دیگران به دعوا ومشاجره خواهید پرداخت .

اگر زن یا شوهر عروسی خودشان (همسر خود با خود) را در خواب ببینند که به خوشی باشد نشانه ی شادی در زندگی ست .

اگر ببیند که زن (شوهر دار )  یا مرد (زن دار) با کسی دیگر یا همسر خود با دیگران  ازدواج می کند ، یک مشکل بزرگ در پیش است .

دیدن شوهر در خواب : امیدهای واهی

دیدن زن در خواب : در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی

عکس تعبیر خواب ازدواج و عروسی
تتعبیر خواب جشن عروسی

۱ـ اگر دختریخواب ببیند با پیرمردی ازدواج میکند ، علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد . اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواح مردی با لباس سیاه از مقابلش میگذرد و نگاه ملامت آمیزی به او میکند نشانه آن است که سردی بیتقاوتی یکی از دوستان او را ناامید میسازد .  اگر عروس لباس سیاه بر تن داشته باشد عمرش کوتاه است  ، اگر لباس قرمز به تن داشته باشد و خوشحال باشد ، به زودی اتفاق خوبی خواهد افتاد .

۲ـ دیدن مراسم ازدواج و جشن عروسی دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباسهایی زیبا بر تن کرده اند ، علامت آن است که از زندگی لذتهایی عالی خواهید برد . اما اگرمیهمانان لباسهایی سیاه بر تن کرده باشند (عروس سیاهپوش) ، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست .

۳ـ اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج میبندید ، نشانه آن است که خبرهایی ناگوار خواهید شنید .

۴ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده اید ، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی ، امید بخش خواهد شد . و از فکر کردن به افراد مورد علاقهخود لذت زیادی خواهید برد .

۵ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواح واقعه ای ناگوار رخ میدهد یا عروسی و عزا با هم باشد و یا عروسی با گریه و زاری می باشد ، علت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد . یا از مرگ یکی از اعضای خانواده خود رنج خواهید کشید .

۶ـ اگر دختریخواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمیکند ، علامت آن است که در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد ، و در امور عاطفی شکست خواهد خورد .

۷- اگر خواب ببیند که شخصی که مرده  عروسی کرده  ، نشانه  خوب بودن و شادی روح مرده می باشد .

۸- اگر کسی در خواب ببیند که معشوقه اش (عشقت – عشقم ) با کسی ازدواج کرده ، نشانه ی عمر کوتاه برای آنها می باشد .

۹- اگر کسی در خواب ببیند  که جشن عروسی دختر ، پسر ، خواهر ، برادر ، نزدیکان ، فامیل ،  با شخصی که می شناسند باشد و جشن عروسی به خوشی باشد ، نشانه ی یک خبر بسیار خوب می باشد تا چند روز آینده .

تعبیر خواب عروسی به روایت ابراهیم کرمانی

اگر درخواب عروسی را با چنگ و نای بیند، دلیل مصیبت است.

 تعبیر خواب به روایت جابرمغربی

اگر زنی بیند که عروس شده او را پیش شوهر می بردند، دلیل است که آخر او باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی در تعبیر خواب عروسی می گوید : دیدن عروسی در خواب ها به هیچ وجه خوب نیست. تمام معبران عروسی را عزا دانسته اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصیبت. تنها یک مورد بد نیست که عروس را به نام و مشخصات بشناسید تازه در این مورد هم تردید فراوان وجود دارد و شرایطی است که توضیح آن وقت می گیرد و بیشتر ایجاد تردید می کند. اگر کسی در خواب ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست و چه نامیده می شود به هیچ وجه خوب نیست چون معبران نوشته اند پایان عمر چنین کسی نزدیک است. زن نیز اگر چنین خوابی ببیند و نداند داماد کیست و چه کسی شوهر کرده حکم همین است.

امام صادق و ابن سیرین نظر مطلقی در تعبیر خواب عروسی و جشن عروسی ندارند  اما  در اشاراتی که در تعابیر دیگر کرده اند تقریباً نظری مشابه با منوچهر تهرانی و ابراهیم کرمانی دارند .

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *