تعبیر خواب شیر

دیدن شیر در خواب به چه معناست شیر خوردنی شیر گاو تعبیر خواب شیر دادن به بچه یا فرزند پسر یا دختر

در این پست ما به تعبیر خواب شیر خوردنی و لبنی یا شیر پاستوریزه گاو و شیر مادر می پردازیم . در این میان شیر خوردن ، شیر دادن به فرزند یا بچه ، شیر در سطل ظرف لیوان بررسی شده است .

شیر هر چند تازه تر و شیرین تر بود، منفعت آن بیشتر باشد و چون شیر را در خمره بیند، دلیل زیادتی مال است. اگر شیر را ترش بیند، تاویل به خلاف این است. اگر شیر تازه خورد، دلیل مال حلال است. اگر زنی بیند که شیر در پستان او جمع شد، دلیل که او را فرزندی آید. اگر بیند شیر می دوشید و به عوض شیر خون می آمد، دلیل است مال حرام یابد. اگر درخواب بیند که از پستان خود شیر می خورد، دلیل است در کسب خود نقصان کند. اگر کسی به خواب بیند که کودک شده بود و شیر می خورد، دلیل است که از مرادها بازماند.

شیر دادن به همسر به معنی به قدرت رسیدن و ثروتمند شدن همسر می باشد .

شیر دادن مادر به فرزند چه پسر باشد چه دختر و چه بچه خودش باشد چه فرزند غریبه به معنای نعمت و شادی و سعادت می باشد . اگر بیرون آمدن شیر از پستان یا سینه را ببیند این شادی و نعمت بسیار زود نسیبش خواهد شد . اگر مادری ببیند که به بچه خود شیر می دهد و بچه شیر را ریخت یا ریختن ظرف شیر بچه یا طفل را ببیند نشان از کوتاهی او در تربیت فرزندانش می باشد  . اگر دید که حامله است و در حال شیر دادن به فرزندش هست یعنی خداوند شانس ها و نعمات زیادی جلوی پای او قرار خواهد داد و باید شکر گذار باشد . شیر آمدن از سینه مرد نشان دهنده ی قدرت درونی آن مرد می باشد که خود هنوز به آن پی نبرده است . اگر دیدید که در صف شیر ایستاده اید یا به شیر فروشی رفته اید به معنی این هست که باید تلاش بیشتری در زندگیتان داشته باشید و باید از موقعیتهایتان به خوبی استفاده کنید . اگر ظرف شیر یا سطل شیر را در دست گرفتید نشان از موفقیت شما در زندگی می شود همچنین بلا و گرفتاری از شما دور می شود .

ابراهیم کرمانی گوید:

دیدن شیر چهارپایان دشتی، دلیل بر مال اندک است. اگر بیند که شیر گورخر می خورد، دلیل صلاحیت بود. اگر بیند که شیر شتر خورد، دلیل فراخی است. اگر بیند که شیر آهو می خورد، دلیل است روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند که شیر بز خورد، دلیل است که از زنی منفعت یابد. اگر بیند که از شیر پلنگ نوشید، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.

 

جابر مغربی گوید:

اگر بیند که شیر بر خورد، دلیل است مال دشمن بستاند. اگر دید که شیر فیل خورد، دلیل است که از بزرگی مال حاصل کند. اگر دید که شیر گاومیش خورد، دلیل که از زنی زحمت بیند، اگر دید که شیر خوک خورد، دلیل است که بی خرد شود. اگر شیر گرگ خورد، دلیل است که عیالش با وی خیانت کند. اگر بیند که شیر گوسفند خورد، دلیل است که مال حلال حاصل کند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دوشیدن هر حیوان حرام گوشت در خواب ، دلیل بر غم و اندوه است .

دوشیدن حیوان حلال گوشت ، دلیل بر مالى است که بدست مى آید.

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن شیر خوردن روزی فراخ شود

دیدن شیر نیک باشد

 

آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید شیر می نوشید یا در شیر جوشیدن یا جوشاندن شیر هستید (شیر جوشیده  یا شیر پاستوریزه ) ، علامت آن است که به محیطهای مطلوب و مساعد پا خواهید گذاشت .

۲ـ اگر در خواب مقدار زیادی شیر ببینید ، نشانه سلامتی و کسب ثروت است .

۳ـ اگر خواب ببینید شیر خرید وفروش می کنید ، علامت آن است که به ثروت شما افزوده خواهد شد .

۴ـ اگر خواب ببینید ظرف شیری را دور می ریزید ، علامت آن است که برای سعادت خودتان هم که شده خیر خواهی پیشه می کنید .

۵ـ اگر خواب ببینید مقداری شیر بر زمین می ریزید ، نشانه آن است که در زندگی زیان کوچکی خواهید دید و موقتأ از دست دوستان رنجیده خاطر می شوید .

۶ـ دیدن شیر ناخالص در خواب ، نشانه آن است که از مشکلات کوچکی عذاب خواهید کشید .

۷ـ چشیدن شیر ترش در خواب ، نشانه آن است که از ناراحتی دوستان خود متأثر خواهید شد .

۸ـ اگر خواب ببینید با تمام تلاش خود باز نمی توانید شیر بنوشید ، نشانه آن است که در آستانه از دست دادن چیزی باارزش قرار گرفته اید .

۹ـ خوردن شیر داغ در خواب ، علامت آن است که با تلاش بسیار سرانجام ثروتی به دست خواهید آورد .

۱۰ـ اگر خواب ببینید با شیر استحمام می کنید ، علامت لذت بردن از زندگی و همنشین شدن با دوستان ارزشمند است .

اگر به خواب شیر و عسل و شیر موز بینید همه زندگی شادی هست اگر شیر کاکائو و شیر قهوه ببینید لذت های زندگی را در کنار دشواریهای کوچک خواهید برد .

اگر به خواب شیر تازه یا شیر آغوز ببیند تعبیرش به معنی رهایی از بیماری و مشکلات است .

دیدن شیر خشک در خواب نشانه کوتاهی شما در بسیاری از قسمت های زندگیست که این کوتاهی شما را از ثروت و لذت و …. دور نگه می دارد . دیدن شیر برنج در خواب به معنی روزگار شیرین هست .

تعبیر خواب شیر دادن
اگر دختری بیند، در پستان او شیر جمع شده بود، دلیل که در خوردی بمیرد.
اگر زن جوان بیند،در پستان او شیر جمع شده بود،دلیل که عمرش دراز است.

اگر زنی سینه پرشیر بیند بچه دار می شود .

مولف گوید:
اگر در خواب ببیند فرزند دختری ( نوزاد شیر خواره )  دارد و به او شیر می دهد یعنی خرمی و نعمت بر او افزون می شود به میزان شیری که به بچه دخترش داده (در بیداری چنین بچه ای نداشته باشد)
اگر کسی به او بچه دختری داد ( تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد غریبه ) و او به آن شیر داد تعبیرش همان باشد
اگر بیند بچه پسر دارد دلیل بر غمگینی و اندوه می باشد . ( اگر بچه پسر نداشته باشد )

تعبیر خواب شیر و ماست و سرشیر بر سر سفره نشان از زندگی خوب هست . زندگی که در آن گرفتاری و بیماری کم و قدرت و ثروت زیاد است .

 

 

1 فکر می‌کنند “تعبیر خواب شیر”

پاسخ دادن به هايده لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *