تعبیر خواب شیر

دیدن شیر در خواب به چه معناست شیر خوردنی شیر گاو تعبیر خواب شیر دادن به بچه یا فرزند پسر یا دختر

در این پست ما به تعبیر خواب شیر خوردنی و لبنی یا شیر پاستوریزه گاو و شیر مادر می پردازیم . در این میان شیر خوردن ، شیر دادن به فرزند یا بچه ، شیر در سطل ظرف لیوان بررسی شده است .

شير هر چند تازه تر و شيرين تر بود، منفعت آن بيشتر باشد و چون شير را در خمره بيند، دليل زيادتي مال است. اگر شير را ترش بيند، تاويل به خلاف اين است. اگر شير تازه خورد، دليل مال حلال است. اگر زني بيند كه شير در پستان او جمع شد، دليل كه او را فرزندي آيد. اگر بيند شير مي دوشيد و به عوض شير خون مي آمد، دليل است مال حرام يابد. اگر درخواب بيند كه از پستان خود شير مي خورد، دليل است در كسب خود نقصان كند. اگر كسي به خواب بيند كه كودك شده بود و شير مي خورد، دليل است كه از مرادها بازماند.

 

ابراهيم كرماني گويد:

ديدن شير چهارپايان دشتي، دليل بر مال اندك است. اگر بيند كه شير گورخر مي خورد، دليل صلاحيت بود. اگر بيند كه شير شتر خورد، دليل فراخي است. اگر بيند كه شير آهو مي خورد، دليل است روزي بر وي فراخ شود. اگر بيند كه شير بز خورد، دليل است كه از زني منفعت يابد. اگر بيند كه از شير پلنگ نوشيد، دليل است بر دشمن ظفر يابد.

 

جابر مغربي گويد:

اگر بيند كه شير بر خورد، دليل است مال دشمن بستاند. اگر ديد كه شير فيل خورد، دليل است كه از بزرگي مال حاصل كند. اگر ديد كه شير گاوميش خورد، دليل كه از زني زحمت بيند، اگر ديد كه شير خوك خورد، دليل است كه بي خرد شود. اگر شير گرگ خورد، دليل است كه عيالش با وي خيانت كند. اگر بيند كه شير گوسفند خورد، دليل است كه مال حلال حاصل كند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

دوشيدن هر حيوان حرام گوشت در خواب ، دليل بر غم و اندوه است .

دوشيدن حيوان حلال گوشت ، دليل بر مالى است كه بدست مى آيد.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن شير خوردن روزي فراخ شود

ديدن شير نيک باشد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد شير مي نوشيد یا در شیر جوشیدن یا جوشاندن شیر هستید (شیر جوشیده  یا شیر پاستوریزه ) ، علامت آن است كه به محيطهاي مطلوب و مساعد پا خواهيد گذاشت .

2ـ اگر در خواب مقدار زيادي شير ببينيد ، نشانة سلامتي و كسب ثروت است .

3ـ اگر خواب ببينيد شير خريد وفروش مي كنيد ، علامت آن است كه به ثروت شما افزوده خواهد شد .

4ـ اگر خواب ببينيد ظرف شيري را دور مي ريزيد ، علامت آن است كه براي سعادت خودتان هم كه شده خير خواهي پيشه مي كنيد .

5ـ اگر خواب ببينيد مقداري شير بر زمين مي ريزيد ، نشانة آن است كه در زندگي زيان كوچكي خواهيد ديد و موقتأ از دست دوستان رنجيده خاطر مي شويد .

6ـ ديدن شير ناخالص در خواب ، نشانة آن است كه از مشكلات كوچكي عذاب خواهيد كشيد .

7ـ چشيدن شير ترش در خواب ، نشانة آن است كه از ناراحتي دوستان خود متأثر خواهيد شد .

8ـ اگر خواب ببينيد با تمام تلاش خود باز نمي توانيد شير بنوشيد ، نشانة آن است كه در آستانة از دست دادن چيزي باارزش قرار گرفته ايد .

9ـ خوردن شير داغ در خواب ، علامت آن است كه با تلاش بسيار سرانجام ثروتي به دست خواهيد آورد .

10ـ اگر خواب ببينيد با شير استحمام مي كنيد ، علامت لذت بردن از زندگي و همنشين شدن با دوستان ارزشمند است .

اگر به خواب شیر و عسل و شیر موز بینید همه زندگی شادی هست اگر شیر کاکائو و شیر قهوه ببینید لذت های زندگی را در کنار دشواریهای کوچک خواهید برد .

اگر به خواب شیر تازه یا شیر آغوز ببیند تعبیرش به معنی رهایی از بیماری و مشکلات است .

دیدن شیر خشک در خواب نشانه کوتاهی شما در بسیاری از قسمت های زندگیست که این کوتاهی شما را از ثروت و لذت و …. دور نگه می دارد . دیدن شیر برنج در خواب به معنی روزگار شیرین هست .

تعبیر خواب شیر دادن
اگر دختری بیند، در پستان او شیر جمع شده بود، دلیل که در خوردی بمیرد.
اگر زن جوان بیند،در پستان او شیر جمع شده بود،دلیل که عمرش دراز است.

اگر زنی سینه پرشیر بیند بچه دار می شود .

مولف گوید:
اگر در خواب ببیند فرزند دختری ( نوزاد شیر خواره )  دارد و به او شیر می دهد یعنی خرمی و نعمت بر او افزون می شود به میزان شیری که به بچه دخترش داده (در بیداری چنین بچه ای نداشته باشد)
اگر کسی به او بچه دختری داد ( تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد غریبه ) و او به آن شیر داد تعبیرش همان باشد
اگر بیند بچه پسر دارد دلیل بر غمگینی و اندوه می باشد . ( اگر بچه پسر نداشته باشد )

شیر دادن مادر به فرزند چه پسر باشد چه دختر و چه بچه خودش باشد چه فرزند غریبه به معنای نعمت و شادی و سعادت می باشد . اگر بیرون آمدن شیر از پستان یا سینه را ببیند این شادی و نعمت بسیار زود نسیبش خواهد شد . اگر مادری ببیند که به بچه خود شیر می دهد و بچه شیر را ریخت یا ریختن ظرف شیر بچه یا طفل را ببیند نشان از کوتاهی او در تربیت فرزندانش می باشد  . اگر دید که حامله است و در حال شیر دادن به فرزندش هست یعنی خداوند شانس ها و نعمات زیادی جلوی پای او قرار خواهد داد و باید شکر گذار باشد . شیر آمدن از سینه مرد نشان دهنده ی قدرت درونی آن مرد می باشد که خود هنوز به آن پی نبرده است . اگر دیدید که در صف شیر ایستاده اید یا به شیر فروشی رفته اید به معنی این هست که باید تلاش بیشتری در زندگیتان داشته باشید و باید از موقعیتهایتان به خوبی استفاده کنید . اگر ظرف شیر یا سطل شیر را در دست گرفتید نشان از موفقیت شما در زندگی می شود همچنین بلا و گرفتاری از شما دور می شود .

تعبیر خواب شیر و ماست و سرشیر بر سر سفره نشان از زندگی خوب هست . زندگی که در آن گرفتاری و بیماری کم و قدرت و ثروت زیاد است .

 شیر دادن به همسر به معنی به قدرت رسیدن و ثروتمند شدن همسر می باشد .

 

یک فکر در “تعبیر خواب شیر”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *