تعبیر خواب شلوار ( ایراز)

محمد بن سيرين در تعبیر خواب شلوار گويد: شلوار در خواب زن بود. اگر ديد كه ايزار در ميان بست، دليل بود كه زن خواهد يا كنيزكي خرد. اگر بيند كه شلوار وي ضايع شد، دليل كه از زن جدا شود. اگر بيند كه شلوارش بدريد، دليل نقصان و عيب زن بود اگر ديد كه ايزار وي به آتش سوخت، دليل آفت و بيماري زن بود. جابر مغربي گويد: اگر ديد ايزارش پشمين يا پنبه بود، دليل كه زن او ديندار بود، اگر ديد ايزار كهن و چركين داشت، تعبیرش به خلاف اين بود. اگر بيند شلوار قزين يا ابريشمين داشت، دليل كه وي را زني معاشره بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *