تعبیر خواب شلوار ( ایراز)

محمد بن سیرین در تعبیر خواب شلوار گوید: شلوار در خواب زن بود. اگر دید که ایزار در میان بست، دلیل بود که زن خواهد یا کنیزکی خرد. اگر بیند که شلوار وی ضایع شد، دلیل که از زن جدا شود. اگر بیند که شلوارش بدرید، دلیل نقصان و عیب زن بود اگر دید که ایزار وی به آتش سوخت، دلیل آفت و بیماری زن بود. جابر مغربی گوید: اگر دید ایزارش پشمین یا پنبه بود، دلیل که زن او دیندار بود، اگر دید ایزار کهن و چرکین داشت، تعبیرش به خلاف این بود. اگر بیند شلوار قزین یا ابریشمین داشت، دلیل که وی را زنی معاشره بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *